CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
19
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 týždeň
Zoznam katastrálnych území, v ktorých sa budú robiť pozemkové úpravy (komasácie)https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-322https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-325Pripomienkovať mo...
1
ODPOVEĎ
197
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
NKÚ vykonal kontrolu prevodov vlastníctva majetku obce a kriticky sa stavia najmä k využívaniu prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa:https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/obce-a-vuc-pri-predaji-majetku-casto...
0
ODPOVEDANÉ
150
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Dňa 1.6.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o pozemných komunikáciách https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/149/20210601, podľa ktorej najmä:- možnosť vyvlastnenia pozemkov pod už existujúcimi cestami sa predlžuje do 31....
1
ODPOVEĎ
296
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 6 mesiacov
MF SR chce v máji 2020 predložiť návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, a to z dôvodu plnenia programového vyhlásenia vlády v časti "Prorastový daňový mix". Tam sa o. i. uvádza, že:Budeme podporovať zvýšenie maj...
0
ODPOVEDANÉ
137
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Dane z nehnuteľností sa pre rok 2021 nemenili tak radikálne, ako to bolo v roku 2019. Mestá výšku daní upravovali iba mierne alebo vôbec. Väčšina miest stále nemá záujem zavádzať poplatky za rozvoj, ktorými by zvýšili príjem peňa...
0
ODPOVEDANÉ
162
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Od 6.2.2020 je účinná novela daňového poriadku - vykonaná zákonom č. 45/2021 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/45/202102062 zmeny: 1. V § 57 odsek 2 znie: „(2) Správca dane môže povoliť odklad platenia dane a...
0
ODPOVEDANÉ
136
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 mesiacov
Dnes na vláde https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25606/3
2
ODPOVEDANÉ
192
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE60 5 mesiacov
Kolegyne, kolegovia obraciam sa o radu a informáciu zároveň. Akou zmluvou  (nájomnou, koncesnou) máte v praxi riešenú správu majetku mesta, obce vlastnou dcérskou obchodnou spoločnosťou. Viem, že mesto Prievidza má koncesiu a niektoré...
Posledný odpovedal AKE50 5 mesiacov
Dobrý deň,v Komárne máme vodárenský infraštrukturálny majetok daný do prenájmu akciovej spoločnosti a tiež t...
5
ODPOVEDANÉ
356
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE22 7 mesiacov
Ahojte,Chcela by som sa spýtať, či plánujete zvýšiť poplatok za komunálne odpady od roku 2021? Prosím Vás o stručnú informáciu, najlepšie obdobne, ako som to uviedla ja, iste to pomôže aj ostatným pri predkladaní VZN.Mesto Šaľa pl...
Posledný odpovedal AKE22 6 mesiacov
Návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady v meste Šaľa tak, ako som uviedla v príspevku, schválený nebol....
1
ODPOVEĎ
372
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 7 mesiacov
Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Schválená novela sa týka len tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie o odpustení dane.https://e.dennikn.sk/minut...
0
ODPOVEDANÉ
480
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 11 mesiacov
Zase sa oprašuje zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://...
0
ODPOVEDANÉ
772
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
22.4.2020 schválil parlament zákon, ktorým sa zavádza zákaz skončenia nájmu nehnuteľnosti ako aj odklady nových exekučných konaní, ak sa dotyčný dostal do nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou. Zákon ešte čaká na podpis ...
0
ODPOVEDANÉ
606
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
22.4. schválil parlament, čaká sa na podpis prezidentky + publikáciu v Z. z. - § 24n a § 24o. Hneď nato účinnosť.Dôležitá je možnosť obcí použiť do konca roka 2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva výnos z poplatku za rozvoj ...
1
ODPOVEĎ
664
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
S účinnosťou od 1.7.2020 dôjde k zmene v § 77 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, podľa ktorého už výslovne preberá dlhy maloletého jeho zákonný zástupca; nebude tak už možné viesť exekúciu proti maloletému.
Posledný odpovedal AKE150 1 rok
Znenie § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné s...
2
ODPOVEDANÉ
896
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 1 rok
Starostka je výlučná vlastníčka domu aj pozemku, ktorý hraničí s obecným pozemkom. Spolu so susedmi sa rozhodli dať vypracovať geometrický plán a požiadať o odkúpenie týchto parciel od obci. Dôvodom je, že nakoľko medzi telesom ce...
Posledný odpovedal AKE150 1 rok
Ustanovenie § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obsahuje inštitúty:- obchodnú verejnú s...
0
ODPOVEDANÉ
554
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Pozor na nový zákon o detských ihriskách od 1.1.2020 a nové povinnosti ohľadom detských ihrísk: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/371/20200101
0
ODPOVEDANÉ
926
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Dnes v Zbierke zákonov SR vyšla novela daňového poriadku, podľa ktorej pribudne nová možnosť vykonania exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/369/20200101
0
ODPOVEDANÉ
885
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Vyšla dnes v Zbierke zákonov SR https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/379/20191130
1
ODPOVEĎ
995
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Konečne poriadny vládny materiál v tomto smere. Inak ako pozemkovými úpravami naše pozemkové vlastníctvo dokopy nedáme. Benefity sú aj pre samosprávy - či už poriadok pri výbere daní alebo zjednodušenie majetkovoprávneho vysporiadani...
5
ODPOVEDANÉ
2392
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Možné pripomienkovať do 21.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/372My to určite pripomienkovať budeme, lebo je to zase len správa pre správu. Vysporiadať by to mal štát a prísť s návrhom konkrétnych riešení.
0
ODPOVEDANÉ
958
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Z materiálu „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územn...
0
ODPOVEDANÉ
969
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Po rozsiahlom pripomienkovom konaní ako aj mnohých zásadných pripomienkach ministerstvo spravodlivosti predsa len predložilo na dnešné rokovanie vlády návrh zákona o skončení tzv. starých exekúcií. Mnohé rozpory ostali tak ako aj pôv...
5
ODPOVEDANÉ
1096
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Poplatok za rozvoj - rýchla informácia
Posledný odpovedal AKE25 2 roky
Dobrý deň, mesto Košice nemá, ale uvažuje o ňom od 1.1.2020.Marta Kažimírová
2
ODPOVEDANÉ
1314
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 2 roky
Dotazujú sa ma niektoré obce , ktoré majú zavedený množstevný zber ako majú postupovať v prípadoch, keď  občan býva v obci v domoch, ktoré nie sú ešte skolaudované, bývajú v nich čiže tvoria odpad , ale trvalý pobyt majú nahl...
7
ODPOVEDANÉ
1235
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 2 roky
Nový hlavný kontrolor mesta  je presvedčený , že príspevková organizácia zriadená mestom musí mať zriadenú živnosť na činnosť prenajímania majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii.  Máte k tejto problematike nejak...
Posledný odpovedal AKE05 2 roky
Opravujem: Mesto neplatí daň ale príspevková organizácia je platca dane z príjmov z prenájmu majetku.
2
ODPOVEDANÉ
1545
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Novela zákona o miestnych daniach a poplatku
Posledný odpovedal AKE50 4 roky
Dobrý deň,len by som si chcel overiť informáciu , či  novela bola stiahnutá z prerokovania a všetko zostáva po ...
3
ODPOVEDANÉ
1965
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Aké máte skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? Pomohlo vám to v niečom? ...
2
ODPOVEDANÉ
1752
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Koaliční poslanci MOST-HÍD predložili návrh na zmenu zákona o miestnom poplatku za rozvoj.Podstatou návrhu je vylúčenie tzv. zatepľovačiek (a iných rekonštrukcií, údržby...) z pôsobnosti poplatku za rozvoj. Ide asi o najdiskutovanej...
1
ODPOVEĎ
1442
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Do MPK vyšla informácia (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/181) , že sa bude novelizovať katastrálny zákon z týchto dôvodov:"Pripravovaný návrh zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáci...
1
ODPOVEĎ
1489
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 5 rokov
Dotazník AKE SR k miestnemu poplatku za rozvojhttps://goo.gl/forms/kIQp0E6gzceJnkFo2
0
ODPOVEDANÉ
1385
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Návrh, ktorý je možné pripomienkovať do 10.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-889
1
ODPOVEĎ
1214
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Zverenie majetku mesta, obce do správy PO, RO 
1
ODPOVEĎ
1538
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS.SAM
3
ODPOVEDANÉ
2504
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 5 rokov
DISKUSIA AKE:
Posledný odpovedal AKE07 5 rokov
Podľa opakovaných názorov prokuratúry (a jej protestov proti VZN) sa v texte VZN nemá kopírovať zákonná úprava...
14
ODPOVEDANÉ
3309
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE40 5 rokov
Pozdravujem všetkých a mám 3 otázočky, na ktoré prosím krátku, rýchlu odpoveď : 1. Daň za psa v RD:                         Byt: 2. Poskytujete úľavy (napr.pre ZŤP, starších ako xx rokov)? 3. Posky...
13
ODPOVEDANÉ
2290
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE53 6 rokov
Dobrý deň, poprosím o informáciu, či ste už riešili zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. k 1.1.2016 vo vzťahu k zavedeniu množstvového zberu drobného stavebného odpadu a to hlavne spôsob platenia poplatku za takýto odpad
1
ODPOVEĎ
2225
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE33 6 rokov
Vzhľadom k tomu, že pripravujeme v Meste Trnava zaviesť výber dane za predajné automaty, prosím Vás o odpoveď k otázkam, na ktoré v prípade, že máte zavedenú daň za predajné automaty by ste nám mohli odpovedať:- koľko predajný...
3
ODPOVEDANÉ
2502
ZOBRAZENÍ
Zahájil 6 rokov
Dobrý deň prajem! Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z...
1
ODPOVEĎ
1593
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. a ak áno tak...
Posledný odpovedal PRISPIEVATEL B 6 rokov
Podľa mňa by sa žiadosť mala spoplatniť, len neviem, že podľa ktorej položky sadzobníka (pod položkou 143 b) s...
1
ODPOVEĎ
22985
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE33 6 rokov
Zatriedenie stavby
8
ODPOVEDANÉ
2905
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE27 6 rokov
Dobrý deň prajem všetkým,Rada by som sa s vami poradila na tému zníženia sadzby poplatku za komunálne odpady.Podľa novely zákona 582/2004 by obec mohla vydaním všeobecne záväzného nariadenia dať úľavy osobe nad 62 rokov alebo zťp a...
10
ODPOVEDANÉ
1680
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE29 6 rokov
Milé kolegynky a kolegovia z AKE SR,Prosím Vás o radu, za chvíľu tu máme obdobie vyrubovania miestnych poplatkov a daní, mám otázku – zakladajú si Vaše pracovníčky – daniarky rozhodnutia o vyrúbení dane – áno, tak originály, a...
16
ODPOVEDANÉ
2389
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE40 6 rokov
poprosím infromáciu o sadzbách dane za psa. Ďakujem. Zvolen: byt 50 eur, RD 20 eur
3
ODPOVEDANÉ
1295
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 8 rokov
Pozdravujem všetkých, idú také šumy, že prokurátori postupne napadajú VZN k miestnym daniam. Nepáči sa im to, že v roku 2013 mestá prijímali nové VZN, ktorými nahrádzali staré, pričom v nových VZN nedodržali podiel medzi najnižš...
0
ODPOVEDANÉ
2166
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE22 8 rokov
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či mi niekto nevie poradiť k vyrubovaniu úroku z omeškania ( dane a poplatky za kom.odpad)Narazili sme na nasledovné problémy:1/ máme problém zistiť dátum úhrady dane či poplatkuPodľa zákona č. 56...