CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

1
ODPOVEĎ
85
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 mesiac
S účinnosťou od 1.7.2020 dôjde k zmene v § 77 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, podľa ktorého už výslovne preberá dlhy maloletého jeho zákonný zástupca; nebude tak už možné viesť exekúciu proti maloletému.
Posledný odpovedal AKE150 1 mesiac
Znenie § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné s...
2
ODPOVEDANÉ
61
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 1 mesiac
Starostka je výlučná vlastníčka domu aj pozemku, ktorý hraničí s obecným pozemkom. Spolu so susedmi sa rozhodli dať vypracovať geometrický plán a požiadať o odkúpenie týchto parciel od obci. Dôvodom je, že nakoľko medzi telesom ce...
Posledný odpovedal AKE150 1 mesiac
Ustanovenie § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obsahuje inštitúty:- obchodnú verejnú s...
0
ODPOVEDANÉ
130
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Pozor na nový zákon o detských ihriskách od 1.1.2020 a nové povinnosti ohľadom detských ihrísk: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/371/20200101
0
ODPOVEDANÉ
160
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Dnes v Zbierke zákonov SR vyšla novela daňového poriadku, podľa ktorej pribudne nová možnosť vykonania exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/369/20200101
0
ODPOVEDANÉ
173
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Vyšla dnes v Zbierke zákonov SR https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/379/20191130
1
ODPOVEĎ
354
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Konečne poriadny vládny materiál v tomto smere. Inak ako pozemkovými úpravami naše pozemkové vlastníctvo dokopy nedáme. Benefity sú aj pre samosprávy - či už poriadok pri výbere daní alebo zjednodušenie majetkovoprávneho vysporiadani...
5
ODPOVEDANÉ
664
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Možné pripomienkovať do 21.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/372My to určite pripomienkovať budeme, lebo je to zase len správa pre správu. Vysporiadať by to mal štát a prísť s návrhom konkrétnych riešení.
0
ODPOVEDANÉ
351
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Z materiálu „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územn...
0
ODPOVEDANÉ
411
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 10 mesiacov
Po rozsiahlom pripomienkovom konaní ako aj mnohých zásadných pripomienkach ministerstvo spravodlivosti predsa len predložilo na dnešné rokovanie vlády návrh zákona o skončení tzv. starých exekúcií. Mnohé rozpory ostali tak ako aj pôv...
5
ODPOVEDANÉ
612
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 11 mesiacov
Poplatok za rozvoj - rýchla informácia
Posledný odpovedal AKE25 11 mesiacov
Dobrý deň, mesto Košice nemá, ale uvažuje o ňom od 1.1.2020.Marta Kažimírová
2
ODPOVEDANÉ
592
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 1 rok
Dotazujú sa ma niektoré obce , ktoré majú zavedený množstevný zber ako majú postupovať v prípadoch, keď  občan býva v obci v domoch, ktoré nie sú ešte skolaudované, bývajú v nich čiže tvoria odpad , ale trvalý pobyt majú nahl...
7
ODPOVEDANÉ
677
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 1 rok
Nový hlavný kontrolor mesta  je presvedčený , že príspevková organizácia zriadená mestom musí mať zriadenú živnosť na činnosť prenajímania majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii.  Máte k tejto problematike nejak...
Posledný odpovedal AKE05 1 rok
Opravujem: Mesto neplatí daň ale príspevková organizácia je platca dane z príjmov z prenájmu majetku.
2
ODPOVEDANÉ
1000
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Novela zákona o miestnych daniach a poplatku
Posledný odpovedal AKE50 2 roky
Dobrý deň,len by som si chcel overiť informáciu , či  novela bola stiahnutá z prerokovania a všetko zostáva po ...
3
ODPOVEDANÉ
1476
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Aké máte skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? Pomohlo vám to v niečom? ...
2
ODPOVEDANÉ
1223
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Koaliční poslanci MOST-HÍD predložili návrh na zmenu zákona o miestnom poplatku za rozvoj.Podstatou návrhu je vylúčenie tzv. zatepľovačiek (a iných rekonštrukcií, údržby...) z pôsobnosti poplatku za rozvoj. Ide asi o najdiskutovanej...
1
ODPOVEĎ
1103
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do MPK vyšla informácia (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/181) , že sa bude novelizovať katastrálny zákon z týchto dôvodov:"Pripravovaný návrh zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáci...
1
ODPOVEĎ
1060
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Dotazník AKE SR k miestnemu poplatku za rozvojhttps://goo.gl/forms/kIQp0E6gzceJnkFo2
0
ODPOVEDANÉ
734
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Návrh, ktorý je možné pripomienkovať do 10.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-889
1
ODPOVEĎ
881
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Zverenie majetku mesta, obce do správy PO, RO 
1
ODPOVEĎ
1005
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS.SAM
3
ODPOVEDANÉ
1919
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
DISKUSIA AKE:
Posledný odpovedal AKE07 4 roky
Podľa opakovaných názorov prokuratúry (a jej protestov proti VZN) sa v texte VZN nemá kopírovať zákonná úprava...
14
ODPOVEDANÉ
2862
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE40 4 roky
Pozdravujem všetkých a mám 3 otázočky, na ktoré prosím krátku, rýchlu odpoveď : 1. Daň za psa v RD:                         Byt: 2. Poskytujete úľavy (napr.pre ZŤP, starších ako xx rokov)? 3. Posky...
13
ODPOVEDANÉ
1755
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE53 4 roky
Dobrý deň, poprosím o informáciu, či ste už riešili zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. k 1.1.2016 vo vzťahu k zavedeniu množstvového zberu drobného stavebného odpadu a to hlavne spôsob platenia poplatku za takýto odpad
1
ODPOVEĎ
1807
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE33 4 roky
Vzhľadom k tomu, že pripravujeme v Meste Trnava zaviesť výber dane za predajné automaty, prosím Vás o odpoveď k otázkam, na ktoré v prípade, že máte zavedenú daň za predajné automaty by ste nám mohli odpovedať:- koľko predajný...
3
ODPOVEDANÉ
1943
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE109 4 roky
Dobrý deň prajem! Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z...
1
ODPOVEĎ
885
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 4 roky
Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. a ak áno tak...
Posledný odpovedal PRISPIEVATEL B 4 roky
Podľa mňa by sa žiadosť mala spoplatniť, len neviem, že podľa ktorej položky sadzobníka (pod položkou 143 b) s...
1
ODPOVEĎ
22549
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE33 5 rokov
Zatriedenie stavby
8
ODPOVEDANÉ
2475
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE27 5 rokov
Dobrý deň prajem všetkým,Rada by som sa s vami poradila na tému zníženia sadzby poplatku za komunálne odpady.Podľa novely zákona 582/2004 by obec mohla vydaním všeobecne záväzného nariadenia dať úľavy osobe nad 62 rokov alebo zťp a...
10
ODPOVEDANÉ
1269
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE29 5 rokov
Milé kolegynky a kolegovia z AKE SR,Prosím Vás o radu, za chvíľu tu máme obdobie vyrubovania miestnych poplatkov a daní, mám otázku – zakladajú si Vaše pracovníčky – daniarky rozhodnutia o vyrúbení dane – áno, tak originály, a...
16
ODPOVEDANÉ
1939
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE40 4 roky
poprosím infromáciu o sadzbách dane za psa. Ďakujem. Zvolen: byt 50 eur, RD 20 eur
3
ODPOVEDANÉ
883
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Pozdravujem všetkých, idú také šumy, že prokurátori postupne napadajú VZN k miestnym daniam. Nepáči sa im to, že v roku 2013 mestá prijímali nové VZN, ktorými nahrádzali staré, pričom v nových VZN nedodržali podiel medzi najnižš...
0
ODPOVEDANÉ
1725
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE22 6 rokov
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či mi niekto nevie poradiť k vyrubovaniu úroku z omeškania ( dane a poplatky za kom.odpad)Narazili sme na nasledovné problémy:1/ máme problém zistiť dátum úhrady dane či poplatkuPodľa zákona č. 56...