CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
359
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 mesiac
VYHLÁŠKAMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 244/2022 Z. z. z 29. júna 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie ná...
1
ODPOVEĎ
397
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Možné pripomienkovať do 20.6.2022https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-343
0
ODPOVEDANÉ
548
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.7.2022https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/220/20220701(pozn. - nevz...
0
ODPOVEDANÉ
368
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Rozhodnutie predsedu parlamentu o vyhlásení jesenných obecných a krajských volieb vrátane termínov:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/209/20220610
0
ODPOVEDANÉ
428
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Obce, mestá či kraje budú môcť od 16. mája žiadať peniaze z plánu obnovy na cyklotrasy.https://dennikn.sk/minuta/2832143/?ref=mpm&_ga=2.41152674.1453352891.1651474301-866731315.1640677647https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklist...
0
ODPOVEDANÉ
549
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...
0
ODPOVEDANÉ
623
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je získanie vyššej právnej istoty a doplnenie niektorých ustanovení, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe, najmä spresnenie procesu a údajov pri predkladaní žiadosti o určenie súpisného...
1
ODPOVEĎ
434
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Od 30.3.2022 bude odídenec s priznaným štatútom dočasného útočiska hlásiť zmenu svojho pobytu už nie cudzineckej polícii, ale obci.Zmena bola vykonaná novelou zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov - nový § 131k.
0
ODPOVEDANÉ
424
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Vyšlo nariadenie vlády SR č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územi...
1
ODPOVEĎ
551
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Obce budú vyplácať príspevky (z rozpočtu MV SR) na ubytovanie odídencov z Ukrajiny "na súkromí" alebo zariadeniach typu podnikové ubytovne - zmeny v § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle s účinnosťou od 30.3.2022.Pre úplnosť - prí...
1
ODPOVEĎ
365
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Asi každej samosprávy sa nejakým spôsobom (či už priamo alebo nepriamo) dotýka súčasná situácia s príchodom odídencov z Ukrajiny. Preto som si dovolil podeliť sa o pár vecí, ktoré môžu niekomu pomôcť:Infolinky (aj) pre Ukrajincov...
1
ODPOVEĎ
627
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 10 mesiacov
Dovolím si dať do pozornosti už druhý ročník projektu ELoGE - Hodnotenie vynikajúcich samospráv.Mestá a obce, ktoré sa zúčastnia programu ELoGE budú môcť za pomoci lokálnych a zahraničných expertov vyhodnotiť svoje fungovanie vo vi...
1
ODPOVEĎ
1455
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Navrhuje sa zmena vo vykonávaní zrážok zo mzdy, ktorú možno pripomienkovať do 29.7.2021 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-363Navrhovaná právna úprava má za cieľ upraviť rozsah zrážok zo mzdy v exekúci...
1
ODPOVEĎ
538
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 10 mesiacov [Uzavreté]
Podujatie "Na občanoch záleží" - Participácia a verejné priestory
0
ODPOVEDANÉ
629
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 11 mesiacov
Návrh bytovej politiky SR do roku 2030https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-488Možné pripomienkovať do 21.9.2021
1
ODPOVEĎ
1419
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 1 rok
Zadĺženosť samospráv - relácia v RTVS - Regina
0
ODPOVEDANÉ
1447
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády č. 207/2021 Z. z., ktorým sa menia sadzby príjmov z poplatkov za uloženie odpadu ako aj náležitosti žiadosti obce o príspevok na triedený zber BROhttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021...
0
ODPOVEDANÉ
1167
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Pripravuje sa návrh zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zatiaľ bola zverejnená predbežná informácia o tom. Základným cieľom pripravovanej právnej úpravy je vytvorenie právneho rámca na národnej úrovni na efektívnu a plynulú implemen...
0
ODPOVEDANÉ
1042
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Pripravuje sa novela zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.Pre obce bude dôležité toto:Úprava a skvalitnenie podmienok činnosti okrskových volebných komisií v súvislosti s prípravou volieb do orgánov územnej s...
0
ODPOVEDANÉ
1027
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
1.6.2021 nadobudne účinnosť novela stavebného zákona https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/145/20210501 ktorá dá obciam niektoré nové možnosti:- požiadať o odstránenie nelegálnej reklamy už bude môcť aj obec (bez ohľadu...
0
ODPOVEDANÉ
1105
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
S účinnosťou do 1.5.2021 na základe novely zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/146/20210501 dostávajú obce možnosť riešiť v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti aj správne delikty a priestupky ...
0
ODPOVEDANÉ
1115
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
15.5.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/148/20210515 podľa ktorej bude možné odtiahnuť autovrak po 6 mesiacoch aj ak netvorí prekážku cestnej premávky a nebude tak...
0
ODPOVEDANÉ
837
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Plán na tých 6 mld. európskych peňazí v oficiálnej podobe na oficiálne pripomienkovanie https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/112
0
ODPOVEDANÉ
902
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Dnes vyšiel zákon č. 75/2021 Z. z., ktorý bez náhrady a s účinnosťou od dnes ruší nedávny zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriskahttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/75/202102...
1
ODPOVEĎ
1034
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 1 rok
Online diskusia k Plánu obnovy - Efektívny štát, Inovatívne Slovensko
0
ODPOVEDANÉ
922
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Zásadná zmena v nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním od 1.5.2021 - už to nebude cestou notárskeho osvedčenia ako doteraz (k čomu obce vydávali vyjadrenia), ale na základe súdneho konania.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ...
0
ODPOVEDANÉ
1021
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
V Z.z. vyšla vyhláška MIRRI č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/70/20210301Účinné od 1.3.2021.
0
ODPOVEDANÉ
976
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Vyšla novela č. 67/2021 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.3.2021 zavádza nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento bude možné poskytnúť obci, ak:a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biol...
0
ODPOVEDANÉ
1002
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Dnes vyšiel zákon č. 345/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa povinnosť obecného zastupiteľstva pri odvolávaní hlavného kontrolóra z funkcie z dôvodu porušenia jeho povinností ako zamestnanca/vedúceho zamestnanca, takéto odvolanie aj odôvo...
0
ODPOVEDANÉ
1096
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Návrhom vyhlášky sa zavádza nový princíp vo vzťahu k definovaniu osvedčovacej doložky a záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsah týchto dokumentov bude ustanovený vyhláškou tak, že budú popísané obsahové náležitosti druhov...
0
ODPOVEDANÉ
1162
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Dnes vyšlo v Z. z.: Opatrenie Štatistického úradu SR č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov...
1
ODPOVEĎ
1191
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
V parlamente je návrh na zrušenie povinnej petície aspoň 30 % voličov v obci na zrušenie hazardných hier - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=152Je ;to koaličný návrh, tak by to mohlo prejsť...
0
ODPOVEDANÉ
1123
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Reforma samospráv sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022.V dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“ to uviedlo Ministerstvo financií SR.https://domov.sme.sk/c/22503361/samospravy-nesuhlasia-s-rusenim-mestskych-casti-v-brati...
1
ODPOVEĎ
1399
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
MŽP pripravuje novelu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.Návrh zákona má za cieľ reagovať na situáciu nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v obciach, a to predovšetkým v súvis...
1
ODPOVEĎ
1216
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Konferencia národného projektu - participácia na tvorbe verejných politík - Bratislava, 06.-07.08.2020
0
ODPOVEDANÉ
1133
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Štát plánuje meniť podmienkyhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/132https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/130
0
ODPOVEDANÉ
1203
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Zaujímavú vec spustil NKÚhttp://mumap.nkusr.sk/
0
ODPOVEDANÉ
1436
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Samospráva v hľadáčiku kontroly NKÚ SR - od str. 44 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476828Ako súčasť správy o činnosti NKÚ za rok 2019, o ktorej teraz rokuje parlament https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zak...
0
ODPOVEDANÉ
1391
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19https://www.slov-lex.sk/pravn...
0
ODPOVEDANÉ
1130
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
§ 2:Ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.https://www...
0
ODPOVEDANÉ
1362
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Opatrenie Štatistického úradu SR č. 100/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021,...
1
ODPOVEĎ
1453
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Metodická pomôcka AKE SR-COVID 2020
0
ODPOVEDANÉ
1105
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Nové opatrenia hlavného hygienika (aj) pre samosprávy:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf
0
ODPOVEDANÉ
1391
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Počas koronakrízy platí osobitný režim doručovania zásielok poštou. Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa po...
0
ODPOVEDANÉ
1260
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Novela zákona o obecnom zriadení umožnila rokovanie obecného zastupiteľstva počas koronakrízy aj cez videokonferenciu, prípadne ako krajnú možnosť aj per rollam - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/73/20200409
0
ODPOVEDANÉ
1234
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Zaujímavú vec sprístupnil ZMOS, možno tam nájdete niečo užitočné.Združenie miest a obcí Slovenska je výrazne aktívne v publikačnej činnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu rubriku ktorej budeme sprístupňovať všetky ...
1
ODPOVEĎ
1431
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Program-Smart rozpočty
1
ODPOVEĎ
1286
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálnom podnikaní, Richvald, 9. 12. 2019
1
ODPOVEĎ
1390
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
1
ODPOVEĎ
1349
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky [Uzavreté]
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
0
ODPOVEDANÉ
1469
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
1
ODPOVEĎ
1551
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Novela zákona o registri partnerov VS
0
ODPOVEDANÉ
1669
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030https://www.slov...
1
ODPOVEĎ
1641
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať dotácie na tieto účely:a) vypracov...
0
ODPOVEDANÉ
1695
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť o...
0
ODPOVEDANÉ
1519
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. Taktiež zhodn...
1
ODPOVEĎ
1425
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE72 3 roky
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
1
ODPOVEĎ
1536
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):https://www...
1
ODPOVEĎ
1382
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 3 roky
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
1
ODPOVEĎ
1450
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá môže mať výrazný dopad na príjmy...
1
ODPOVEĎ
1602
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 3 roky
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie či tieto prác...
0
ODPOVEDANÉ
1475
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
3
ODPOVEDANÉ
1506
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na plat do 70% základného platu star...
2
ODPOVEDANÉ
1514
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta,obmedz...
2
ODPOVEDANÉ
1779
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
0
ODPOVEDANÉ
1783
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
0
ODPOVEDANÉ
1729
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday Inn v Žiline.Prikladáme pozv...
1
ODPOVEĎ
2090
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
0
ODPOVEDANÉ
1713
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v tomto článku
0
ODPOVEDANÉ
1850
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie inýc...
1
ODPOVEĎ
1752
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Štátna pomoc
0
ODPOVEDANÉ
1715
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
0
ODPOVEDANÉ
1665
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
0
ODPOVEDANÉ
2350
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
0
ODPOVEDANÉ
2053
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 4 roky
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje s priemerným rokom a priemerným...
1
ODPOVEĎ
1777
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
Posledný odpovedal AKE05 4 roky
Zatiaľ sme nerobili prepočet nákladov. Určite však bude potrebné zakúpiť technické vybavenie -t.j. potreba kap...
1
ODPOVEĎ
1711
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
4
ODPOVEDANÉ
2107
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
0
ODPOVEDANÉ
1920
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
3
ODPOVEDANÉ
2140
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 4 roky
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
Posledný odpovedal AKE06 4 roky
Ahojte, v Martine takýto prípad nemáme. Ale máme stratovú neziskovú organizáciu a chceme ju zrušiť. Máte niekt...
1
ODPOVEĎ
1933
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
Posledný odpovedal AKE10 4 roky
Pozdravujem všetkých, oznamujeme Vám, že termín jarnej konferencie AKE SR je 17.05.-18.05.2018. Informáciu dávam...
0
ODPOVEDANÉ
2168
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovan...
0
ODPOVEDANÉ
1884
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE74 5 rokov
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ste sa s n...
1
ODPOVEĎ
2105
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
1
ODPOVEĎ
2272
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Zadĺženosť miest a obcí - článok
0
ODPOVEDANÉ
1691
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783...
1
ODPOVEĎ
1673
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
1
ODPOVEĎ
2115
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 5 rokov
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli Permon.Pozvánka s organizačnými pokynmi bud...
Posledný odpovedal AKE11 5 rokov
Pozvánka
1
ODPOVEĎ
2251
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 5 rokov
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými probl...
1
ODPOVEĎ
1893
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
0
ODPOVEDANÉ
1917
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starší...
2
ODPOVEDANÉ
2183
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Smutná správa
Posledný odpovedal AKE47 5 rokov
Smutné. Úprimnú sústrasť. Alena Balogová, Svit
2
ODPOVEDANÉ
2063
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Posledný odpovedal AKE05 5 rokov
Toto je uvedené na stránke ŠFRB: Predčasné splatenie úveru bude umožnené každému žiadateľovio predčasné s...
1
ODPOVEĎ
2044
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
0
ODPOVEDANÉ
2013
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
1
ODPOVEĎ
2069
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
0
ODPOVEDANÉ
2056
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
1
ODPOVEĎ
1951
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
1
ODPOVEĎ
1828
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
0
ODPOVEDANÉ
1923
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384