CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
83
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 týždne
Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády č. 207/2021 Z. z., ktorým sa menia sadzby príjmov z poplatkov za uloženie odpadu ako aj náležitosti žiadosti obce o príspevok na triedený zber BROhttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021...
0
ODPOVEDANÉ
134
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Pripravuje sa návrh zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zatiaľ bola zverejnená predbežná informácia o tom. Základným cieľom pripravovanej právnej úpravy je vytvorenie právneho rámca na národnej úrovni na efektívnu a plynulú implemen...
0
ODPOVEDANÉ
95
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Pripravuje sa novela zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.Pre obce bude dôležité toto:Úprava a skvalitnenie podmienok činnosti okrskových volebných komisií v súvislosti s prípravou volieb do orgánov územnej s...
0
ODPOVEDANÉ
99
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
1.6.2021 nadobudne účinnosť novela stavebného zákona https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/145/20210501 ktorá dá obciam niektoré nové možnosti:- požiadať o odstránenie nelegálnej reklamy už bude môcť aj obec (bez ohľadu...
0
ODPOVEDANÉ
85
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
S účinnosťou do 1.5.2021 na základe novely zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/146/20210501 dostávajú obce možnosť riešiť v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti aj správne delikty a priestupky ...
0
ODPOVEDANÉ
132
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
15.5.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/148/20210515 podľa ktorej bude možné odtiahnuť autovrak po 6 mesiacoch aj ak netvorí prekážku cestnej premávky a nebude tak...
0
ODPOVEDANÉ
90
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Plán na tých 6 mld. európskych peňazí v oficiálnej podobe na oficiálne pripomienkovanie https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/112
0
ODPOVEDANÉ
104
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Dnes vyšiel zákon č. 75/2021 Z. z., ktorý bez náhrady a s účinnosťou od dnes ruší nedávny zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriskahttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/75/202102...
1
ODPOVEĎ
159
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 mesiace
Online diskusia k Plánu obnovy - Efektívny štát, Inovatívne Slovensko
0
ODPOVEDANÉ
128
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Zásadná zmena v nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním od 1.5.2021 - už to nebude cestou notárskeho osvedčenia ako doteraz (k čomu obce vydávali vyjadrenia), ale na základe súdneho konania.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ...
0
ODPOVEDANÉ
111
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
V Z.z. vyšla vyhláška MIRRI č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/70/20210301Účinné od 1.3.2021.
0
ODPOVEDANÉ
113
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Vyšla novela č. 67/2021 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.3.2021 zavádza nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento bude možné poskytnúť obci, ak:a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biol...
0
ODPOVEDANÉ
194
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 7 mesiacov
Dnes vyšiel zákon č. 345/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa povinnosť obecného zastupiteľstva pri odvolávaní hlavného kontrolóra z funkcie z dôvodu porušenia jeho povinností ako zamestnanca/vedúceho zamestnanca, takéto odvolanie aj odôvo...
0
ODPOVEDANÉ
273
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 7 mesiacov
Návrhom vyhlášky sa zavádza nový princíp vo vzťahu k definovaniu osvedčovacej doložky a záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsah týchto dokumentov bude ustanovený vyhláškou tak, že budú popísané obsahové náležitosti druhov...
0
ODPOVEDANÉ
347
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Dnes vyšlo v Z. z.: Opatrenie Štatistického úradu SR č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov...
1
ODPOVEĎ
374
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 12 mesiacov
V parlamente je návrh na zrušenie povinnej petície aspoň 30 % voličov v obci na zrušenie hazardných hier - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=152Je ;to koaličný návrh, tak by to mohlo prejsť...
0
ODPOVEDANÉ
236
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Reforma samospráv sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022.V dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“ to uviedlo Ministerstvo financií SR.https://domov.sme.sk/c/22503361/samospravy-nesuhlasia-s-rusenim-mestskych-casti-v-brati...
1
ODPOVEĎ
604
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 11 mesiacov
MŽP pripravuje novelu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.Návrh zákona má za cieľ reagovať na situáciu nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v obciach, a to predovšetkým v súvis...
1
ODPOVEĎ
375
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 11 mesiacov
Konferencia národného projektu - participácia na tvorbe verejných politík - Bratislava, 06.-07.08.2020
0
ODPOVEDANÉ
356
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 12 mesiacov
Štát plánuje meniť podmienkyhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/132https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/130
0
ODPOVEDANÉ
334
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 12 mesiacov
Zaujímavú vec spustil NKÚhttp://mumap.nkusr.sk/
0
ODPOVEDANÉ
416
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Samospráva v hľadáčiku kontroly NKÚ SR - od str. 44 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476828Ako súčasť správy o činnosti NKÚ za rok 2019, o ktorej teraz rokuje parlament https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zak...
0
ODPOVEDANÉ
607
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19https://www.slov-lex.sk/pravn...
0
ODPOVEDANÉ
345
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
§ 2:Ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.https://www...
0
ODPOVEDANÉ
486
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Opatrenie Štatistického úradu SR č. 100/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021,...
1
ODPOVEĎ
687
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 1 rok
Metodická pomôcka AKE SR-COVID 2020
0
ODPOVEDANÉ
362
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Nové opatrenia hlavného hygienika (aj) pre samosprávy:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf
0
ODPOVEDANÉ
642
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Počas koronakrízy platí osobitný režim doručovania zásielok poštou. Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa po...
0
ODPOVEDANÉ
510
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Novela zákona o obecnom zriadení umožnila rokovanie obecného zastupiteľstva počas koronakrízy aj cez videokonferenciu, prípadne ako krajnú možnosť aj per rollam - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/73/20200409
0
ODPOVEDANÉ
468
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Zaujímavú vec sprístupnil ZMOS, možno tam nájdete niečo užitočné.Združenie miest a obcí Slovenska je výrazne aktívne v publikačnej činnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu rubriku ktorej budeme sprístupňovať všetky ...
1
ODPOVEĎ
582
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Program-Smart rozpočty
1
ODPOVEĎ
594
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálnom podnikaní, Richvald, 9. 12. 2019
1
ODPOVEĎ
694
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
1
ODPOVEĎ
645
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky [Uzavreté]
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
0
ODPOVEDANÉ
699
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
1
ODPOVEĎ
775
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Novela zákona o registri partnerov VS
0
ODPOVEDANÉ
778
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030https://www.slov...
1
ODPOVEĎ
827
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať dotácie na tieto účely:a) vypracov...
0
ODPOVEDANÉ
871
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť o...
0
ODPOVEDANÉ
779
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. Taktiež zhodn...
1
ODPOVEĎ
661
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE72 2 roky
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
1
ODPOVEĎ
772
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):https://www...
1
ODPOVEĎ
665
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 2 roky
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
1
ODPOVEĎ
801
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá môže mať výrazný dopad na príjmy...
1
ODPOVEĎ
974
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 2 roky
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie či tieto prác...
0
ODPOVEDANÉ
961
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
3
ODPOVEDANÉ
980
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na plat do 70% základného platu star...
2
ODPOVEDANÉ
897
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta,obmedz...
2
ODPOVEDANÉ
960
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
0
ODPOVEDANÉ
965
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
0
ODPOVEDANÉ
1068
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday Inn v Žiline.Prikladáme pozv...
1
ODPOVEĎ
1232
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
0
ODPOVEDANÉ
1020
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v tomto článku
0
ODPOVEDANÉ
1182
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie inýc...
1
ODPOVEĎ
1073
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Štátna pomoc
0
ODPOVEDANÉ
923
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
0
ODPOVEDANÉ
954
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
0
ODPOVEDANÉ
1462
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
0
ODPOVEDANÉ
1228
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 3 roky
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje s priemerným rokom a priemerným...
1
ODPOVEĎ
1000
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
Posledný odpovedal AKE05 3 roky
Zatiaľ sme nerobili prepočet nákladov. Určite však bude potrebné zakúpiť technické vybavenie -t.j. potreba kap...
1
ODPOVEĎ
994
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
4
ODPOVEDANÉ
1204
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
0
ODPOVEDANÉ
1146
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
3
ODPOVEDANÉ
1196
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 3 roky
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
Posledný odpovedal AKE06 3 roky
Ahojte, v Martine takýto prípad nemáme. Ale máme stratovú neziskovú organizáciu a chceme ju zrušiť. Máte niekt...
1
ODPOVEĎ
1210
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
Posledný odpovedal AKE10 3 roky
Pozdravujem všetkých, oznamujeme Vám, že termín jarnej konferencie AKE SR je 17.05.-18.05.2018. Informáciu dávam...
0
ODPOVEDANÉ
1350
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovan...
0
ODPOVEDANÉ
1117
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE74 3 roky
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ste sa s n...
1
ODPOVEĎ
1319
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
1
ODPOVEĎ
1441
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Zadĺženosť miest a obcí - článok
0
ODPOVEDANÉ
1000
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783...
1
ODPOVEĎ
967
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
1
ODPOVEĎ
1264
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli Permon.Pozvánka s organizačnými pokynmi bud...
Posledný odpovedal AKE11 4 roky
Pozvánka
1
ODPOVEĎ
1284
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými probl...
1
ODPOVEĎ
1110
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
0
ODPOVEDANÉ
994
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starší...
2
ODPOVEDANÉ
1303
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Smutná správa
Posledný odpovedal AKE47 4 roky
Smutné. Úprimnú sústrasť. Alena Balogová, Svit
2
ODPOVEDANÉ
1184
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Posledný odpovedal AKE05 4 roky
Toto je uvedené na stránke ŠFRB: Predčasné splatenie úveru bude umožnené každému žiadateľovio predčasné s...
1
ODPOVEĎ
1194
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
0
ODPOVEDANÉ
1153
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
1
ODPOVEĎ
1227
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
0
ODPOVEDANÉ
1216
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
1
ODPOVEĎ
1173
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
1
ODPOVEĎ
1064
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
0
ODPOVEDANÉ
1156
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384
0
ODPOVEDANÉ
1091
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
A mali by tam byť aj dotácie na obstaranie pozemku...https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.htmlhttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26428http://www.ro...
2
ODPOVEDANÉ
1451
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užív...
2
ODPOVEDANÉ
1371
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o obecnom zriadení - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/112Pripomienkovať/podávať vyjadrenia je možné do 16.5.
0
ODPOVEDANÉ
1451
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 4 roky
Milé kolegyne, kolegovia,v dňoch 18.-19. máj 2017 sa bude konať 43. odborná konferencia a valné zhromaždenie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Pozvánku s programom a organizačnými pokynmi nájdete v priloženom súbore.Tešíme sa na st...
0
ODPOVEDANÉ
1094
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE49 4 roky
Dobrý deň, týmto vás žiadame o stanovisko, respektíve postup, ktorý používate k nasledovnej veci: V súvislosti s poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ...
1
ODPOVEĎ
1735
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 4 roky
Informácie o mieste a čase konania najbližšej konferencie.
1
ODPOVEĎ
1305
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 4 roky
Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, šperky, vkladná knižka a p...
0
ODPOVEDANÉ
1132
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Ako fungujete s elektronickou komunikáciou k sebe a od seba do elektronických schránok? S akými problémami sa stretávate?
1
ODPOVEĎ
1493
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Do 6.12. je možné pripomienkovať predbežnú informáciu o tom, že sa plánuje novela infozákona:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/191
1
ODPOVEĎ
1516
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 5 rokov
Od 1.1.2017 by mala nášmu mestu robiť správcu cintorínov naša príspevková organizácia (je platcom DPH).Do konca roka robí správcu súkromná obchodná spoločnosť. Táto spoločnosť robila nájomné zmluvy na hrobové miesta a mesačne z...
2
ODPOVEDANÉ
1095
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
0
ODPOVEDANÉ
999
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 5 rokov
Kolegyne, kolegovia,v dňoch 19.-21.10.2016 sa bude konať naša už 42. odborná konferencia, ktorá bude zároveň výročná z príležitosti 20 rokov fungovania našej asociácie. Tešíme sa na stretnutie.Rada AKE SR
2
ODPOVEDANÉ
1306
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Sociálna poisťovňa organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre samosprávy.Pozvánky sú uverejnené podľa pobočiek Sociálnej poisťovne.http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-organizuje-seminare-pre-samospravy/48412s6...
Posledný odpovedal AKE11 5 rokov
Posúvam informáciu. Ak by ste mali tiež záujem o seminár v inom meste, SP mi to umožnila.
5
ODPOVEDANÉ
18933
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Transfer peňazí pre poslancov vo volebných obvodoch z rozpočtu mesta 
Posledný odpovedal AKE20 5 rokov
V Partizánskom máme rozhodovanie poslancov rozdelené na 2 časti. Poslanci spolu s neposlancami vo Výboroch Mestsk...
1
ODPOVEĎ
6425
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
0
ODPOVEDANÉ
3857
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaranie nájomného bytu je možné pripomienkovať do 6.9.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-812Výcuc z predkladacej správy:Od 1. januára 2016 sa zmenili tepeln...