CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

1
ODPOVEĎ
120
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 mesiace
Program-Smart rozpočty
1
ODPOVEĎ
100
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 mesiace
Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálnom podnikaní, Richvald, 9. 12. 2019
1
ODPOVEĎ
108
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 mesiace
Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
1
ODPOVEĎ
67
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 mesiace [Uzavreté]
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
0
ODPOVEDANÉ
53
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 mesiace
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
1
ODPOVEĎ
202
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 mesiacov
Novela zákona o registri partnerov VS
0
ODPOVEDANÉ
161
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 mesiacov
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030https://www.slov...
1
ODPOVEĎ
278
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať dotácie na tieto účely:a) vypracov...
0
ODPOVEDANÉ
325
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť o...
0
ODPOVEDANÉ
245
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. Taktiež zhodn...
1
ODPOVEĎ
225
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE72 8 mesiacov
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
1
ODPOVEĎ
261
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):https://www...
1
ODPOVEĎ
182
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 8 mesiacov
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
1
ODPOVEĎ
421
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 11 mesiacov
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá môže mať výrazný dopad na príjmy...
1
ODPOVEĎ
421
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 11 mesiacov
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie či tieto prác...
0
ODPOVEDANÉ
384
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
3
ODPOVEDANÉ
425
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na plat do 70% základného platu star...
2
ODPOVEDANÉ
484
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta,obmedz...
2
ODPOVEDANÉ
467
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
0
ODPOVEDANÉ
426
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 1 rok
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
0
ODPOVEDANÉ
456
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 1 rok
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday Inn v Žiline.Prikladáme pozv...
1
ODPOVEĎ
597
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 1 rok
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
0
ODPOVEDANÉ
500
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v tomto článku
0
ODPOVEDANÉ
582
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie inýc...
1
ODPOVEĎ
485
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Štátna pomoc
0
ODPOVEDANÉ
430
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
0
ODPOVEDANÉ
395
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
0
ODPOVEDANÉ
583
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
0
ODPOVEDANÉ
575
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 2 roky
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje s priemerným rokom a priemerným...
1
ODPOVEĎ
604
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
Posledný odpovedal AKE05 2 roky
Zatiaľ sme nerobili prepočet nákladov. Určite však bude potrebné zakúpiť technické vybavenie -t.j. potreba kap...
1
ODPOVEĎ
520
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
4
ODPOVEDANÉ
533
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
0
ODPOVEDANÉ
571
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
3
ODPOVEDANÉ
542
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 2 roky
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
Posledný odpovedal AKE06 2 roky
Ahojte, v Martine takýto prípad nemáme. Ale máme stratovú neziskovú organizáciu a chceme ju zrušiť. Máte niekt...
1
ODPOVEĎ
686
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
Posledný odpovedal AKE10 2 roky
Pozdravujem všetkých, oznamujeme Vám, že termín jarnej konferencie AKE SR je 17.05.-18.05.2018. Informáciu dávam...
0
ODPOVEDANÉ
502
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovan...
0
ODPOVEDANÉ
561
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE74 2 roky
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ste sa s n...
1
ODPOVEĎ
714
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
1
ODPOVEĎ
749
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Zadĺženosť miest a obcí - článok
0
ODPOVEDANÉ
468
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783...
1
ODPOVEĎ
519
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
1
ODPOVEĎ
881
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli Permon.Pozvánka s organizačnými pokynmi bud...
Posledný odpovedal AKE11 2 roky
Pozvánka
1
ODPOVEĎ
674
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými probl...
1
ODPOVEĎ
496
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
0
ODPOVEDANÉ
589
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starší...
2
ODPOVEDANÉ
757
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Smutná správa
Posledný odpovedal AKE47 2 roky
Smutné. Úprimnú sústrasť. Alena Balogová, Svit
2
ODPOVEDANÉ
670
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Posledný odpovedal AKE05 2 roky
Toto je uvedené na stránke ŠFRB: Predčasné splatenie úveru bude umožnené každému žiadateľovio predčasné s...
1
ODPOVEĎ
575
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
0
ODPOVEDANÉ
571
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
1
ODPOVEĎ
659
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
0
ODPOVEDANÉ
553
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
1
ODPOVEĎ
610
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
1
ODPOVEĎ
682
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
0
ODPOVEDANÉ
577
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384
0
ODPOVEDANÉ
581
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
A mali by tam byť aj dotácie na obstaranie pozemku...https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.htmlhttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26428http://www.ro...
2
ODPOVEDANÉ
683
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užív...
2
ODPOVEDANÉ
678
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o obecnom zriadení - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/112Pripomienkovať/podávať vyjadrenia je možné do 16.5.
0
ODPOVEDANÉ
845
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Milé kolegyne, kolegovia,v dňoch 18.-19. máj 2017 sa bude konať 43. odborná konferencia a valné zhromaždenie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Pozvánku s programom a organizačnými pokynmi nájdete v priloženom súbore.Tešíme sa na st...
0
ODPOVEDANÉ
541
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE49 3 roky
Dobrý deň, týmto vás žiadame o stanovisko, respektíve postup, ktorý používate k nasledovnej veci: V súvislosti s poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ...
1
ODPOVEĎ
1161
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 3 roky
Informácie o mieste a čase konania najbližšej konferencie.
1
ODPOVEĎ
675
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 3 roky
Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, šperky, vkladná knižka a p...
0
ODPOVEDANÉ
730
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Ako fungujete s elektronickou komunikáciou k sebe a od seba do elektronických schránok? S akými problémami sa stretávate?
1
ODPOVEĎ
1194
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do 6.12. je možné pripomienkovať predbežnú informáciu o tom, že sa plánuje novela infozákona:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/191
1
ODPOVEĎ
1111
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 3 roky
Od 1.1.2017 by mala nášmu mestu robiť správcu cintorínov naša príspevková organizácia (je platcom DPH).Do konca roka robí správcu súkromná obchodná spoločnosť. Táto spoločnosť robila nájomné zmluvy na hrobové miesta a mesačne z...
2
ODPOVEDANÉ
687
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
0
ODPOVEDANÉ
678
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Kolegyne, kolegovia,v dňoch 19.-21.10.2016 sa bude konať naša už 42. odborná konferencia, ktorá bude zároveň výročná z príležitosti 20 rokov fungovania našej asociácie. Tešíme sa na stretnutie.Rada AKE SR
2
ODPOVEDANÉ
672
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Sociálna poisťovňa organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre samosprávy.Pozvánky sú uverejnené podľa pobočiek Sociálnej poisťovne.http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-organizuje-seminare-pre-samospravy/48412s6...
Posledný odpovedal AKE11 3 roky
Posúvam informáciu. Ak by ste mali tiež záujem o seminár v inom meste, SP mi to umožnila.
3
ODPOVEDANÉ
609
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Do pripomienkového konania sa dostal návrh novely Exekučného poriadku, kde najdôležitejším bodom bude, že exekútorov si už nebude vyberať oprávnený, ale bude ich prideľovať náhodne súd.Možné pripomienkovať do 22.7.:https://www.sl...
Posledný odpovedal AKE07 4 roky
Zároveň tiež budú preddavky exekútorom povinné (!) a návrhy na vykonanie exekúcie sa budú podávať výlučne e...
1
ODPOVEĎ
640
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Navrhované zmeny v detských jasliach je možné pripomienkovať do 26.8.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-537
Posledný odpovedal AKE07 3 roky
V takejto podobe ide zákon na zajtrajšie rokovanie vlády:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?id...
2
ODPOVEDANÉ
562
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
MPRVSR bude novelizovať zákon o pozemkových úpravách. Malo by ísť o rozšírenie dôvodov PÚ o vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami a v hospodárskych dvoroch bývalých JRD.Pripomienky k predbežnej informácii je možné zasielať d...
5
ODPOVEDANÉ
18158
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Transfer peňazí pre poslancov vo volebných obvodoch z rozpočtu mesta 
Posledný odpovedal AKE20 3 roky
V Partizánskom máme rozhodovanie poslancov rozdelené na 2 časti. Poslanci spolu s neposlancami vo Výboroch Mestsk...
1
ODPOVEĎ
5825
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
0
ODPOVEDANÉ
1338
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaranie nájomného bytu je možné pripomienkovať do 6.9.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-812Výcuc z predkladacej správy:Od 1. januára 2016 sa zmenili tepeln...
0
ODPOVEDANÉ
970
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Možné pripomienkovať do 26.8.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787
0
ODPOVEDANÉ
587
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
http://ekonomika.sme.sk/c/20207741/holandsko-chce-slovensku-pomoct-s-cyklodopravou.htmlNo, som zvedavý. V Holandsku asi nepoznali pojem "roztrieštené vlastníctvo pozemkov pod cyklostrasy"... pritom to vidím ako najväčšiu prekážku reálneho ...
2
ODPOVEDANÉ
554
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
MS SR predstavilo do pripomienkového konania návrh zákona o tzv. upomínacom konaní. Ide de facto o elektronický platobný rozkaz v žalobách na peňažné plnenie, podávaný a vybavovaný elektronicky. Súdny poplatok v tomto prípade bude po...
0
ODPOVEDANÉ
589
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Ani aktuálny zákon o verejnom obstarávaní o tom nehovorí, ale stále podľa mňa možno použiť toto metodické usmernenie ÚVO https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdjKL9ytzNAhVIuxQKHdfYDZYQFggyMAE&url=htt...
0
ODPOVEDANÉ
723
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Každú novú vec (návrhy právnych predpisov, ale aj rôzne koncepcie, správy atď.), čo sa objaví v medzirezortnom pripomienkovom konaní (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?filter=1) je možné pripomienkovať prostred...
0
ODPOVEDANÉ
564
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Zaujímalo nás:1. v akom rozsahu môže HK kontrolovať obchodné spoločnosti mesta2. či môžu poslanci v rokovacom poriadku MZ obmedziť opätovné podávanie návrhov (analogicky ako v NR SR)
0
ODPOVEDANÉ
4573
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Usmernenie z MV SR ohľadom prijatých uznesení MZ a spôsobe ich zápisu
1
ODPOVEĎ
2836
ZOBRAZENÍ
Zahájil Tím E - komunal 4 roky
Prosím Vás, aké máte skúsenosti s Vašim softvérom na spracovanie miezd?
Posledný odpovedal TS ADMIN4 4 roky
My používame ISS od CORA-GEO, ale kolegyne na mzdovej účtárni nie sú tým moc nadšené.
0
ODPOVEDANÉ
12885
ZOBRAZENÍ
Zahájil Tím E - komunal 4 roky
Prosím o radu, jeden zamestnanec popri hlavnom pracovnom pomere uzatvorí aj vedľajší PP u toho istého zamestnávateľa - obce. Ako mám postupovať - čo sa mení v porovnaní s bežným PP.
0
ODPOVEDANÉ
3370
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 4 roky
Nový spôsob komunikácie zodpovedá novým trendom.
0
ODPOVEDANÉ
2601
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE08 4 roky
Zdravím všetkých.Chcem poprosiť kolegov, ktorí riešili problematiku prepravy občanov – tzv. „sociálny taxík“, o informácie v tejto oblasti:akým spôsobom zabezpečujú túto službu – mesto, alebo cez svoju organizáciu, resp. tr...
6
ODPOVEDANÉ
2922
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE54 4 roky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
1
ODPOVEĎ
2055
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 4 roky
Pekný deň všetkým, v mene našej prezidentky Evy Balážovej vám preposielam dotazníky ku konferencii AKE SR. Poprosím o vyplnenie a zaslanie na moju mailovú adresu.ĎakujemKtorá téma konferencie Vás zaujala najviac?Aké dve témy a predn...
5
ODPOVEDANÉ
2942
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 4 roky
Dobrý deň, hľadám vzor k reštrukturalizácii úverov.
4
ODPOVEDANÉ
810
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 4 roky
Mile kolegyne, kolegovia, pomaly sa konci cas letnych dovoleniek a ja verim, ze ste si stihli trochu aj oddychnut od kazdodenneho zhonu a casto i stresu.Chcem pripomenut, ze jubilejna 40. Odborna konferencia AKE SR je fixovana na 15.-16.10.2015 v Hot...
0
ODPOVEDANÉ
1226
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 4 roky
Oznam - Integrované obslužné miestoDobrý deň,Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska si Vás dovoľuje informovať o pripravovanej legislatívnej úprave, ktorá sa týka národné...
6
ODPOVEDANÉ
2206
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Navrh vyhlasky MV SR o vyske odmeny a podrobnostiach uhrady odmeny clenov a zapisovatelov volebnych komisii
8
ODPOVEDANÉ
22644
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Poprosím Vás o informáciu, či Vám prevádzkuje parkoviská Vaša vlastná (mestská) s.r.o.
7
ODPOVEDANÉ
1315
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Dalsie navrhy noviel zakonom, ktore by sa zislo pozriet a pripomienkovat
1
ODPOVEĎ
1628
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 5 rokov
Postrehy
1
ODPOVEĎ
557
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
v pripomienkovom konaní je návrh novely infozákona
2
ODPOVEDANÉ
834
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Skúsenosť s vyhlásením zbierky po 1.7. 2014?
3
ODPOVEDANÉ
9147
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE43 5 rokov
Možnosť financovania Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva z podielových daní. 
1
ODPOVEĎ
887
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE42 5 rokov
Dobrý deň všetkým,Prosím o Vaše odpovede na otázku. Na poskytovanie služieb mestskou spoločnosťou s.r.o., kde je mesto 100% vlastník, je povinnosť robiť verejné obstarávanie? Ide o služby typu zimná údržba, čistenie mesta, starost...
7
ODPOVEDANÉ
1082
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Ak máte kompostáreň postavenú s finančnou podporou z eurofondov (u nás skolaudovaná v r. 2013), koľko stojí mesto jej ročná prevádzka resp. aké výdavky (suma výdavkov v € za rok 2014) z rozpočtu mesta realizujete na prevádzku kompo...
4
ODPOVEDANÉ
655
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE61 6 rokov
V poslednom období Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na základe šetrenia ruší u jednotlivcov inštitút osobitného príjemcu, napriek nesúhlasu poberateľa dávok, nakoľko vraj zníženie počtu zamestnancov ich núti znižova...