CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

1
ODPOVEĎ
133
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Vláda schválila návrh zákona, ktorým by sa mala odstrániť terajšia dvojkoľajnosť riadenia regionálneho školstva (ministerstvo školstva aj ministerstvo vnútra):https://dennikn.sk/minuta/2351106/?ref=mpmhttps://rokovania.gov.sk/RVL/Materi...
2
ODPOVEDANÉ
203
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 mesiacov
Ministerstvo školstva dalo do pripomienkového konania (do 8.2.2021) návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Cieľom návrhu zákona je najmä zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie...
0
ODPOVEDANÉ
272
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 6 mesiacov
V zbierke zákonov vyšlo aj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/438/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/437/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/435/20210101
0
ODPOVEDANÉ
339
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 6 mesiacov
V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 402/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a š...
0
ODPOVEDANÉ
284
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 6 mesiacov
Vyšla novela 371/2020 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 597/2003.O. i. sa zavádza tzv. príspevok na špecifiká a taktiež sa dopĺňa prechodné ustanovenie do zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov nasledo...
3
ODPOVEDANÉ
371
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Ministerstvo financií pripravuje túto zmenu v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.Cieľom návrhu novely nariadenia je úprava koeficientu materskej školy pre deti so špeciálnymi výc...
1
ODPOVEĎ
867
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Ministerstvo školstva pripravilo návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z.:Cieľom návrhu zákona je úprava niektorých aspektov financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.Návrh zákona upra...
1
ODPOVEĎ
616
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Dnes bude vláda schvaľovať: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24772/1 Predkladaným návrhom sa zabezpečí ponechanie objemu pridelených finančných prostriedkovna záujmové vzdelávanie poskytovaného školami a školskými zariadeniami p...
1
ODPOVEĎ
1114
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Príručka -výkon a financovanie prenesených kompetencií
0
ODPOVEDANÉ
1309
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:https://www.slov-lex.sk/...
0
ODPOVEDANÉ
1559
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Zo stránky ZMOS: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
0
ODPOVEDANÉ
1434
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312
0
ODPOVEDANÉ
1577
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Schválený dnes vládou:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082
3
ODPOVEDANÉ
1375
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Tak legislatívny návrh je už na svete - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6996https://www.cas.sk/clanok/736315/obedy-pre-skolakov-zadarmo-fico-prezradil-kedy-sa-zacne-so-socialnym-opatrenim-strany-smer/
1
ODPOVEĎ
2047
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Financovanie školstva - otázky a odpovede
1
ODPOVEĎ
4118
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Neštátne školské zariadenia - výkony kontrol
1
ODPOVEĎ
2093
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských...
Posledný odpovedal AKE07 5 rokov
Predbežnú informáciu je možné pripomienkovať do 21.10.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/158
1
ODPOVEĎ
5036
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DP - medzirezortné pripomienkovanie
Posledný odpovedal AKE10 5 rokov
Dobrý deň, dňom 13.10. 2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh nariadenia vlády Slov...
1
ODPOVEĎ
8096
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 5 rokov
Financovanie detí ZŠ v inom ako vlastnom zariadení
2
ODPOVEDANÉ
5384
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE49 5 rokov
Vlastný príjem základnej školy - nájom
4
ODPOVEDANÉ
28213
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
Chcem sa opýtať aký koeficient dávate do rozpočtu 2016 pre školské zariadenia? 65?
2
ODPOVEDANÉ
3501
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
Predaj budovy rozostavanej základnej školy, ktorá chátra už viac ako 15 rokov.
2
ODPOVEDANÉ
2392
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE27 6 rokov
Skúsenosti s financovaním školskej výdajne
6
ODPOVEDANÉ
1573
ZOBRAZENÍ
Zahájil 8 rokov
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako u Vás funguje financovanie neštátneho školstva. Dotáciu mesto poukazuje na základe schváleného VZN. Hlavný kontrolór ide na kontrolu práve do týchto subjektov. Máte uzatvorené zmluvy s neštát. su...