CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
349
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 mesiac
Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/232/20240101.html
0
ODPOVEDANÉ
345
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 mesiace
Ministerstvo školstva vydalo novú vyhlášku č. 223/2022 Z. z. o základnej, účinnú od 1.7.2022 škole https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/223/20220701
0
ODPOVEDANÉ
390
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Od 1.6.2022 je účinný zákon č. 178/2022 Z. z., ktorý v čl. II (novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) zavádza možnosť pre regionálny úrad školskej správy zriaďovať materské školy, ...
1
ODPOVEĎ
482
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Do 25.4. je možné pripomienkovať návrh vyhlášky, ktorou sa majú zrušiť polročné prázdniny:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/205
0
ODPOVEDANÉ
462
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Kopec zaujímavých vecí má pre prácu s deťmi na svojom webe ministerstvo školstva https://ukrajina.minedu.sk/vseobecne-informacie/
3
ODPOVEDANÉ
600
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 mesiacov
Zákonom č. 92/2022 Z. z. účinnosťou od 30.3.2022 došlo v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny aj k týmto zmenám v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch:- počas mimoriadnej situácie v súvislosti s hrom...
1
ODPOVEĎ
444
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Podľa nariadenia vlády č. 143/2022 Z. z. sa dotácia na podporu výchovy k stravovacám návykom dieťaťa môže poskytnúť aj odídencom:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/143/20220429
1
ODPOVEĎ
507
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Vláda dnes schválila zmenu nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb, pričom táto zmena sa týka jaslí.Ako uvádza dôvodová správa:Cieľom predkladaného návrhu nariadenia vlády je, vzhľadom na pretrvávajúci ozb...
0
ODPOVEDANÉ
624
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 mesiace
Zaujímavé informácie k aktuálnej téme:https://dennikn.sk/2793063/pre-deti-z-ukrajiny-mozu-vznikat-skolky-pri-zakladnych-skolach-a-rozsirovat-tie-sucasne-na-mape-pribudaju-volne-miesta/
0
ODPOVEDANÉ
640
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 7 mesiacov
V Z. z. vyšli nové školské vyhlášky:o pedagogickej dokumentácii https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/20220201o školsko-výchových zariadeniach https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/22/20220201
5
ODPOVEDANÉ
988
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 10 mesiacov
Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - financovanie
Posledný odpovedal AKE04 7 mesiacov
Dobrý deň všetkým,v Huncovciach sme použili nasledovný výpočet, ktorý zabezpečí, že neštátnym školským s...
0
ODPOVEDANÉ
702
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
V Z. z. vyšla vyhláška ministerstva školstva č. 541/2021 o materskej škole - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541/20220101Účinné od 1.1.2022.
0
ODPOVEDANÉ
668
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Dnes vyšla v Z. z. vVyhláška č. 525/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej školehttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/20220101Zmen...
0
ODPOVEDANÉ
700
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Novela zákonov:- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,- 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,- 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežouúčinná od 1.1.2022https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/488/2022...
0
ODPOVEDANÉ
705
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Cieľom návrhu vyhlášky je najmä sprehľadniť organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí (ďalej len „klub“), centra voľného času a školského internátu vydaním samostatnej vyhlášky o školských výchovno-...
0
ODPOVEDANÉ
659
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 460/2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školsk...
0
ODPOVEDANÉ
1453
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Cieľom zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je zabezpečenie opatrení na zabezp...
2
ODPOVEDANÉ
1178
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Vláda schválila návrh zákona, ktorým by sa mala odstrániť terajšia dvojkoľajnosť riadenia regionálneho školstva (ministerstvo školstva aj ministerstvo vnútra):https://dennikn.sk/minuta/2351106/?ref=mpmhttps://rokovania.gov.sk/RVL/Materi...
2
ODPOVEDANÉ
1228
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Ministerstvo školstva dalo do pripomienkového konania (do 8.2.2021) návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Cieľom návrhu zákona je najmä zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie...
0
ODPOVEDANÉ
1476
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
V zbierke zákonov vyšlo aj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/438/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/437/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/435/20210101
0
ODPOVEDANÉ
1263
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 402/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a š...
0
ODPOVEDANÉ
1312
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Vyšla novela 371/2020 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 597/2003.O. i. sa zavádza tzv. príspevok na špecifiká a taktiež sa dopĺňa prechodné ustanovenie do zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov nasledo...
3
ODPOVEDANÉ
1333
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Ministerstvo financií pripravuje túto zmenu v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.Cieľom návrhu novely nariadenia je úprava koeficientu materskej školy pre deti so špeciálnymi výc...
1
ODPOVEĎ
1839
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Ministerstvo školstva pripravilo návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z.:Cieľom návrhu zákona je úprava niektorých aspektov financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.Návrh zákona upra...
1
ODPOVEĎ
1382
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Dnes bude vláda schvaľovať: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24772/1 Predkladaným návrhom sa zabezpečí ponechanie objemu pridelených finančných prostriedkovna záujmové vzdelávanie poskytovaného školami a školskými zariadeniami p...
1
ODPOVEĎ
2148
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Príručka -výkon a financovanie prenesených kompetencií
0
ODPOVEDANÉ
2255
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:https://www.slov-lex.sk/...
0
ODPOVEDANÉ
2577
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Zo stránky ZMOS: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
0
ODPOVEDANÉ
2444
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312
0
ODPOVEDANÉ
2537
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Schválený dnes vládou:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082
3
ODPOVEDANÉ
2421
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Tak legislatívny návrh je už na svete - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6996https://www.cas.sk/clanok/736315/obedy-pre-skolakov-zadarmo-fico-prezradil-kedy-sa-zacne-so-socialnym-opatrenim-strany-smer/
1
ODPOVEĎ
3077
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Financovanie školstva - otázky a odpovede
1
ODPOVEĎ
5125
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Neštátne školské zariadenia - výkony kontrol
1
ODPOVEĎ
3142
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 6 rokov
Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských...
Posledný odpovedal AKE07 6 rokov
Predbežnú informáciu je možné pripomienkovať do 21.10.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/158
1
ODPOVEĎ
6117
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 6 rokov
Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DP - medzirezortné pripomienkovanie
Posledný odpovedal AKE10 6 rokov
Dobrý deň, dňom 13.10. 2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh nariadenia vlády Slov...
1
ODPOVEĎ
9613
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 6 rokov
Financovanie detí ZŠ v inom ako vlastnom zariadení
2
ODPOVEDANÉ
6662
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE49 7 rokov
Vlastný príjem základnej školy - nájom
4
ODPOVEDANÉ
29610
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 7 rokov
Chcem sa opýtať aký koeficient dávate do rozpočtu 2016 pre školské zariadenia? 65?
2
ODPOVEDANÉ
4644
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 7 rokov
Predaj budovy rozostavanej základnej školy, ktorá chátra už viac ako 15 rokov.
2
ODPOVEDANÉ
3342
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE27 7 rokov
Skúsenosti s financovaním školskej výdajne
6
ODPOVEDANÉ
2495
ZOBRAZENÍ
Zahájil 9 rokov
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako u Vás funguje financovanie neštátneho školstva. Dotáciu mesto poukazuje na základe schváleného VZN. Hlavný kontrolór ide na kontrolu práve do týchto subjektov. Máte uzatvorené zmluvy s neštát. su...