CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Daňový mix - daň z nehnuteľností (1)

AKE07
6 mesiacov
AKE07 6 mesiacov

MF SR chce v máji 2020 predložiť návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, a to z dôvodu plnenia programového vyhlásenia vlády v časti "Prorastový daňový mix". Tam sa o. i. uvádza, že:

Budeme podporovať zvýšenie majetkových daní z nehnuteľností kompenzované znížením daňovo-odvodového zaťaženia nízko-príjmových skupín obyvateľstva, vrátane posilnenia odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových. Daň z nehnuteľností by mala byť diferencovaná v závislosti na hodnote a charaktere jej využívania. Vzhľadom na potrebu rozvoja nájomného bývania by nájomné byty mali byť zdanené menej, naopak prázdne vlastnícke nehnuteľnosti by mali byť zdanené viac.