CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Novela zákona o pozemných komunikáciách (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Dňa 1.6.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o pozemných komunikáciách

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/149/20210601, podľa ktorej najmä:

- možnosť vyvlastnenia pozemkov pod už existujúcimi cestami sa predlžuje do 31.12.2030 (v našej praxi to bol aj tak nepoužiteľný inštitút vzhľadom na nepostačujúce alebo úplne absentujúce doklady o pozemných komunikáciách, ktoré by boli preukázateľne a v nejakom presne stanovenom rozsahu boli vo vlastníctve mesta),

- pri prevode vlastníctva pozemnej komunikácie bude nutné súčasne previesť aj vlastníctvo dotknutého pozemku,

- územie obce si nebude môcť obec ako teraz rozširovať podľa vlastnej úvahy posúvaním značiek "začiatok obce" a "koniec obce", ale územie "mimo obce" bude vychádzať z územného plánu (mimo zastavaného územia obce) a v obciach, ktoré nemajú územný plán, to bude mimo skutočne zastavaného územia obce,

- mení sa terminológia, z miestnej komunikácie sa stáva miestna cesta a z účelovej komunikácie sa stáva účelová cesta.