CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Odklad platenia dane, spltáky a zánik daňového nedoplatku (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Od 6.2.2020 je účinná novela daňového poriadku - vykonaná zákonom č. 45/2021 Z. z. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/45/20210206

2 zmeny:

1.

V § 57 odsek 2 znie:

„(2) Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.“.
Z dôvodovej správy: Navrhovaná úprava ustanovenia umožní v prípade potreby  operatívne reagovať na vývoj ekonomickej situácie. Podmienky povolenia odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach bude môcť určovať finančné riaditeľstvo, a to tak,aby zodpovedali súčasnej životnej ako aj ekonomickej situácii a umožnilo sa tak efektívne využívanie tohto nástroja.

2.

V § 160 odsek 3 znie:

„(3) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.1)“.
Z dôvodovej správy: Úprava ustanovenia sa navrhuje z dôvodu ,aby vláda SR mohla nariadením určiť podmienky nielen pre zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ale aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie.

Táto kompetencia umožní vláde SR operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie v prípade potreby.

Uvedená úprava sa dá uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam.Pričom takéto nariadenie sa môže uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou tejto úpravy