CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Pozemky pod stavbami obcí - materiál na pripomienkovanie (No replies)

AKE07
3 mesiace
AKE07 3 mesiace

Z materiálu „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“, ktorý bol týmto uznesením vlády schválený, vyplynula potreba celý postup konania pozemkových úprav vyňať zo zákona 66/2009 a upraviť ho novelizáciou priamo v zákone 330/1991 osobitným ustanovením, v ktorom by mali byť jednoznačne špecifikované procesné a technické podmienky pre vykonanie jednoduchých pozemkových úprav z tohto dôvodu, ako aj zvážiť potrebné úpravy v ďalších právnych predpisoch v zmysle uvedeného materiálu.

Toto je zatiaľ predbežná informácia o tom, že sa bude novelizovať zákon, ale už teraz je možné (do 30.5.) posielať vyjadrenia/nápady/námety -

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2019%2F139