CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Predaj majetku obce starostovi (2)

AKE05
3 roky
AKE05 3 roky

Starostka je výlučná vlastníčka domu aj pozemku, ktorý hraničí s obecným pozemkom. Spolu so susedmi sa rozhodli dať vypracovať geometrický plán a požiadať o odkúpenie týchto parciel od obci. Dôvodom je, že nakoľko medzi telesom cesty a pozemkami nie je chodník, niektorí si už tieto parcely zastavali dláždenou plochou, tak aby to bolo majetkovo ok. Obec nemá zámer budovať v tejto časti obce chodník.

Otázkou je, či starostka ako štatutárny zástupca môžem nadobúdať majetok od obce kúpou priamym predajom ? Išlo by o osobitný zreteľ, nakoľko sú to malé parcely hraničiace so súkromnými pozemkami.  Ostatní občania môžu odkúpiť pozemky priamym predajom ako osobitný zreteľ a na časť , ktorý má záujem odkúpiť starostka sa vypíše VOS  , alebo  VOS na všetky pozemky?

AKE150
3 roky
AKE150 3 roky

Ustanovenie § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obsahuje inštitúty:

- obchodnú verejnú súťaž a dražbu (v ods. 1 až 3),

- tzv. priamy predaj (v ods. 1, 5 až 7),

- skupinu zákonných výnimiek /v ods. 8 písm. a) až d) a f)/ a

- prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa /v ods. 8 písm. e)/.

Podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať

a) na základe obchodnej verejnej súťaže, 22b)

b) dobrovoľnou dražbou 22c) (ďalej len "dražba") alebo

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. 22d)

Podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci starostom obce. Uvedené ustanovenie vylučuje starostu iba z možnosti nadobudnúť veci z majetku obce len v tom prípade, keď sa realizuje tzv. priamy predaj.

Podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to

a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu 22a) alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu, 22a)

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 22f)

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby,

f) pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci.22fa)