CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Výzva správcu dane (No replies)

AKE60
2 mesiace
AKE60 2 mesiace

Pozdravujem kolegovia, z dôvodu inovácie poprosil by som o VZOR „výzvy správcu dane daňovníkovi, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva“.

Poprosím tiež o informáciu, či v Poučení, ktoré je súčasťou takejto výzvy, sa uvádzajú ustanovenia § 15 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (určenie dane podľa pomôcok pri nepodaní daňového priznania) alebo odvolávka na § 34b zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach (určenie dane podľa pomôcok pri nesplnení oznamovacej povinnosti)?

Súčasne poprosím o informáciu, či sa v Upozornení, ktoré je súčasťou takejto výzvy, vychádza z § 155 ods.1 písm. c) zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (uloženie pokuty za nepodanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve) alebo z § 155 ods.1 písm. d) zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (uloženie pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti   v ustanovenej lehote)?

Ďakujem veľmi pekne. Peter