AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - CENTRUM ZNALOSTÍ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE144 zahájil tému POSTUPY PRI RIEŠENÍ SITUÁCIE VÝSKYTU COVID-19 ...
Aktuálne: 6 dní
Ešte som sa zabudla spýtať na filozofiu výberu miestnych daní a poplatkov....?Posúvate výber napriek výhľadu výpadku podielových daní?
AKE144 zahájil tému Info zo ZMOS k ekonomickým info - COVID-19
Aktuálne: 6 dní
Vešiam iba jeden z linkov: Dôležité ekonomické informácie nájdete TU https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616Daňová prognóza budúci mesiac Súčasne chceme informovať, že sme aktuálne obdŕžali informáciu o tom, že Inštitút finančnej ...
AKE144 zahájil tému Rada pre rozpočtovú zodpovednosť - potenciálne...
Aktuálne: 6 dní
link na web Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s kompletnými podkladmi. https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/420/?fbclid=IwAR2XP_iOz6hUwxFxIodWcMjDk7PmPtu1bG2ZvCrAxiObUVu7VHE3MXxZP3s
AKE144 zahájil tému POSTUPY PRI RIEŠENÍ SITUÁCIE VÝSKYTU COVID-19 ...
Aktuálne: 6 dní
Ahojte decká, ako postupujete pri riešení situácie v súvislosti s COVID-19??Zaujíma ma konkrétne napr.:- poplatková filozofia škôlky, školy- idete do použitia rezervných fondov? ak áno, MsZ vám účel schvália v ...
AKE07 zahájil tému Knižnica ZMOS
Aktuálne: 2 týždne
Zaujímavú vec sprístupnil ZMOS, možno tam nájdete niečo užitočné.Združenie miest a obcí Slovenska je výrazne aktívne v publikačnej činnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu rubriku ktorej ...
AKE07 zahájil tému Exekúcie maloletých
Aktuálne: 3 mesiace
S účinnosťou od 1.7.2020 dôjde k zmene v § 77 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, podľa ktorého už výslovne preberá dlhy maloletého jeho zákonný zástupca; ...
AKE05 zahájil tému Predaj majetku obce starostovi
Aktuálne: 3 mesiace
Starostka je výlučná vlastníčka domu aj pozemku, ktorý hraničí s obecným pozemkom. Spolu so susedmi sa rozhodli dať vypracovať geometrický plán a požiadať o odkúpenie týchto parciel od obci. Dôvodom ...
AKE10 zahájil tému Prognóza MF SR na rok 2020
Aktuálne: 4 mesiace
Prognóza MF SR na rok 2020
AKE10 zahájil tému Program-Smart rozpočty
Aktuálne: 4 mesiace
Program-Smart rozpočty
AKE10 zahájil tému Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálno...
Aktuálne: 4 mesiace
Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálnom podnikaní, Richvald, 9. 12. 2019
AKE07 zahájil tému Detské ihriská
Aktuálne: 4 mesiace
Pozor na nový zákon o detských ihriskách od 1.1.2020 a nové povinnosti ohľadom detských ihrísk: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/371/20200101
AKE07 zahájil tému Exekúcia zadržaním vodičského preukazu
Aktuálne: 4 mesiace
Dnes v Zbierke zákonov SR vyšla novela daňového poriadku, podľa ktorej pribudne nová možnosť vykonania exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/369/20200101
AKE07 zahájil tému Novela zákona o poplatku za rozvoj
Aktuálne: 4 mesiace
Vyšla dnes v Zbierke zákonov SR https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/379/20191130
AKE10 zahájil tému Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
Aktuálne: 5 mesiacov
Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
AKE10 zahájil tému Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájom...
Aktuálne: 5 mesiacov
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
AKE10 zahájil tému Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájom...
Aktuálne: 5 mesiacov
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
AKE10 zahájil tému Východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2020
Aktuálne: 5 mesiacov
Východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2020
AKE10 zahájil tému Predpoklad podielových daní na rok 2020
Aktuálne: 5 mesiacov
Predpoklad podielových daní na rok 2020
AKE10 zahájil tému Príručka -výkon a financovanie prenesených kom...
Aktuálne: 7 mesiacov
Príručka -výkon a financovanie prenesených kompetencií
AKE10 zahájil tému Novela zákona o registri partnerov VS
Aktuálne: 7 mesiacov
Novela zákona o registri partnerov VS
AKE07 zahájil tému Financovanie rozvoja vodovodov a kanalizácií
Aktuálne: 8 mesiacov
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre ...
AKE07 zahájil tému Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania ...
Aktuálne: 10 mesiacov
Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-440
AKE07 zahájil tému Prezentácia ÚPSVaR k dotáciám od 01.01.2019 na...
Aktuálne: 10 mesiacov
Zo stránky ZMOS: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
AKE07 zahájil tému Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja...
Aktuálne: 10 mesiacov
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť ...
AKE07 zahájil tému Pozemky pod stavbami obcí - materiál na pripomie...
Aktuálne: 10 mesiacov
Z materiálu „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na ...
AKE07 zahájil tému Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja Slove...
Aktuálne: 10 mesiacov
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. ...
AKE05 zahájil tému záverčný účet
Aktuálne: 10 mesiacov
Máte skúsenosti  pri spracovaní záverečného účtu s vylučovaním  fin. prostriedkov z prebytku : 1. poplatok za rozvoj 2.   rozdiel  medzi príjmami z poplatku za komunálny a výdavkami  na  jeho zber a ...
AKE35 zahájil tému protimonopolný úrad
Aktuálne: 11 mesiacov
Ahojte,mám otázku či niekto nemá skúsenosti s nasledovnou situáciou. V Detve sme poskytli dotáciu hokejistom HC 07 pričom niekto dal podnet na protimonopolný úrad a ten konštatuje, že sme porušili ...
AKE72 zahájil tému Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žia...
Aktuálne: 11 mesiacov
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
AKE07 zahájil tému Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyš...
Aktuálne: 11 mesiacov
Táto správa obsahuje aj výsledky, ktoré sa dotýkajú samospráv - napr. protipovodňová ochrana, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu, obnova a modernizácia verejného osvetlenia, obecné a mestské podniky lesného hospodárstva, dátové ...
AKE07 zahájil tému Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkov...
Aktuálne: 11 mesiacov
Konečne poriadny vládny materiál v tomto smere. Inak ako pozemkovými úpravami naše pozemkové vlastníctvo dokopy nedáme. Benefity sú aj pre samosprávy - či už poriadok pri výbere daní alebo zjednodušenie ...
AKE05 zahájil tému petičný výbor
Aktuálne: 11 mesiacov
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
AKE07 zahájil tému Sociálne balíčky
Aktuálne: 11 mesiacov
Po dnešnom rokovaní koalície boli návrhy sociálnych opatrení presunuté na júnovú schôdzu NR SR - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/511140-koalicni-lidri-rokuju-o-socialnych-opatreniach-aj-o-volbe-kandidatov-na-ustavnych-sudcov/
AKE07 zahájil tému Návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základ...
Aktuálne: 11 mesiacov
Na májovú schôdzu NR SR je opäť zaradený poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 11 mesiacov
Do pripomienkového konania bol vypustený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.Z návrhu je možné identifikovať negatívny vplyv na rozpočty obcí, čo predkladateľ v doložke vplyvov ...
AKE07 zahájil tému Povinná školská dochádzka v materskej škole
Aktuálne: 11 mesiacov
Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312
AKE07 zahájil tému Športové poukazy pre zamestnancov
Aktuálne: 11 mesiacov
Na rokovanie NR SR bol predložený ďalší návrh zákona s dopadom na daň z príjmov - príspevky zamestnávateľa na športovú činnosť detí zamestnancov, ktoré nebudú predmetom dane z príjmov:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7325
AKE07 zahájil tému N8vrhy nových stavebných predpisov
Aktuálne: 12 mesiacov
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu...
Aktuálne: 12 mesiacov
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať ...
AKE07 zahájil tému Zastavenie "starých exekúcií"
Aktuálne: 12 mesiacov
Po rozsiahlom pripomienkovom konaní ako aj mnohých zásadných pripomienkach ministerstvo spravodlivosti predsa len predložilo na dnešné rokovanie vlády návrh zákona o skončení tzv. starých exekúcií. Mnohé rozpory ostali tak ako ...
AKE10 zahájil tému Poplatok za rozvoj
Aktuálne: 1 rok
Poplatok za rozvoj - rýchla informácia
AKE05 zahájil tému dlh obce a ŠFRB
Aktuálne: 1 rok
Mesto chce získať zo ŠFRB úver na prestavbu budovy na domov sociálnych služieb - domov dôchodcov  ( ŠFRB má taký produkt ) . Môže sa vzťahovať výnimka  podľa  par. 17  ...
AKE11 zahájil tému Novela zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 1 rok
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
AKE05 zahájil tému obchodná spoločnosť zriadená mestom a verejné...
Aktuálne: 1 rok
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie ...
AKE05 zahájil tému Poplatok za komunálny odpad - vyrubovanie
Aktuálne: 1 rok
Dotazujú sa ma niektoré obce , ktoré majú zavedený množstevný zber ako majú postupovať v prípadoch, keď  občan býva v obci v domoch, ktoré nie sú ešte skolaudované, bývajú v ...
AKE10 zahájil tému Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
Aktuálne: 1 rok
Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturá...
Aktuálne: 1 rok
Pozor na návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, podľa ktorého budú fungovať aj verejní obstarávatelia a budú musieť prijímať zaručené elektronické faktúry:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-19
AKE07 zahájil tému Informácia o možnostiach nakladania s majetkom ...
Aktuálne: 1 rok
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a od...
Aktuálne: 1 rok
Schválený dnes vládou:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082
AKE05 zahájil tému živnosť príspevkovej organizácie
Aktuálne: 1 rok
Nový hlavný kontrolor mesta  je presvedčený , že príspevková organizácia zriadená mestom musí mať zriadenú živnosť na činnosť prenajímania majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii.  Máte k tejto problematike nejaké ...
AKE11 zahájil tému Podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO ...
Aktuálne: 1 rok
Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019 sú už zverejnené:http://finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11911
AKE11 zahájil tému Pracovná ponuka - Združenie samosprávnych krajo...
Aktuálne: 1 rok
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
AKE07 zahájil tému Exekučná amnestia
Aktuálne: 1 rok
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
AKE07 zahájil tému Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 1 rok
Môže to byť zaujímavé čítanie aj pre samosprávne rozpočty:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27856http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27851
AKE11 zahájil tému Pozvánka na odbornú konferenciu Asociácie komun...
Aktuálne: 1 rok
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday ...
AKE07 zahájil tému Plat zástupcu starostu a odmena sobášiacim
Aktuálne: 1 rok
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na ...
AKE07 zahájil tému Obedy zadarmo
Aktuálne: 1 rok
Tak legislatívny návrh je už na svete - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6996https://www.cas.sk/clanok/736315/obedy-pre-skolakov-zadarmo-fico-prezradil-kedy-sa-zacne-so-socialnym-opatrenim-strany-smer/
AKE11 zahájil tému Aktualizovaný manuál k obsahu finančných výka...
Aktuálne: 2 roky
Na webe MFSR je zverejnená verzia 1.04 manuálu k obsahu finančných výkazov. Táto verzia prináša nasledovné zmeny:doplnenie textu k prijatým zábezpekám - ako zábezpeky sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikli z prijatých ...
AKE11 zahájil tému Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa...
Aktuálne: 2 roky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny odstupného pre starostov a primátor...
Aktuálne: 2 roky
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov ...
AKE09 zahájil tému Bezplatné stravné pre deti MŠ a ZŠ
Aktuálne: 2 roky
Dobrý deň, máte niekto bližšie informácie k zavedeniu bezplatného stravného pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti základných škôl? Podľa dostupných informácií by každé dieťa v prípade ...
AKE11 zahájil tému Nové kódy na prihlasovanie dohodárov-dôchodcov
Aktuálne: 2 roky
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v ...
AKE10 zahájil tému Dlhová služba - pomôcka
Aktuálne: 2 roky
Dlhová služba - pomôcka
AKE11 zahájil tému Podnikateľská činnosť obce v záverečnom úč...
Aktuálne: 2 roky
Ak máte príjmy z podnikateľskej činnosti, ako ste s nimi naložili pri usporiadaní prebytku rozpočtu pri spracovaní záverečného účtu? Vyčlenili ste kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti z ...
AKE11 zahájil tému Koncepcia rozvoja garantovaných energetických sl...
Aktuálne: 2 roky
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie iných opatrení, ktoré budú viesť k úspore ...
AKE07 zahájil tému Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úp...
Aktuálne: 2 roky
Možné pripomienkovať do 21.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/372My to určite pripomienkovať budeme, lebo je to zase len správa pre správu. Vysporiadať by to mal štát a prísť s návrhom konkrétnych riešení.
AKE11 zahájil tému IOM - bankové účty a rozpočtové položky
Aktuálne: 2 roky
Pekný deň kolegovia,chcem vás poprosiť o vaše skúsenosti s aplikáciou služieb IOM v praxi:1. vediete prijaté poplatky z IOM na samostatnom bankovom účte? a vediete osobitne správny poplatok (príjem štátu) od ...
AKE10 zahájil tému Štátna pomoc
Aktuálne: 2 roky
Štátna pomoc
AKE10 zahájil tému Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov ...
Aktuálne: 2 roky
Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov pre samosprávu
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 2 roky
Možné pripomienkovať do 31.5.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-313
AKE07 zahájil tému NOvý zákon o hazarných hrách
Aktuálne: 2 roky
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
AKE07 zahájil tému Novela zákona o verejnom obstarávaní
Aktuálne: 2 roky
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
AKE07 zahájil tému GDPR
Aktuálne: 2 roky
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
AKE04 zahájil tému Prepočet odbornej praxe - pomôcka pre mzdárky
Aktuálne: 2 roky
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje ...
AKE144 zahájil tému Manuály k obsahu finančných výkazov 2018 verzi...
Aktuálne: 2 roky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9405(pri rolovaní smerom nadol sa dostanete k odkazom na prílohy)
AKE10 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslan...
Aktuálne: 2 roky
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
AKE07 zahájil tému Odhŕňanie chodníkov po novom
Aktuálne: 2 roky
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
AKE07 zahájil tému Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej...
Aktuálne: 2 roky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 2 roky
OZNÁMENIEMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republikyMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
AKE35 zahájil tému stratová mestská sro
Aktuálne: 2 roky
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
AKE10 zahájil tému Jarná konferencia AKE SR
Aktuálne: 2 roky
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
AKE144 zahájil tému Výkazy FIN v roku 2018 + manuál k obsahu finanč...
Aktuálne: 2 roky
Ahojte, posielam info k výkazom FIN v roku 2018:Posielam Vám informáciu o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, ...
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 2 roky
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o ...
AKE07 zahájil tému Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 2 roky
Vyšla informácia, že sa bude novelizovať zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.Ešte nie je zverejnený konkrétny návrh, len oznámenie, ale už teraz je možné zasielať námety/vyjadrenie do 5.3. ...
AKE144 zahájil tému Používanie kódov zdrojov 71 a 72 v roku 2018
Aktuálne: 2 roky
Ahojte, otváram tému týkajúcu sa obcí, ktorých rozpočty obsahujú aj príjmy a výdavky preddavkových organizácií, napr. materských škôlok, ktoré nie sú samostatnými subjektmi. Aké kódy zdrojov používate pri klasifikovaní RK ...
AKE07 zahájil tému Veľká novela zákona o obecnom zriadení
Aktuálne: 2 roky
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
AKE74 zahájil tému Príspevky neverejným poskytovetľom sociálnych ...
Aktuálne: 2 roky
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ...
AKE35 zahájil tému Dotácia na kapitálové výdavky
Aktuálne: 2 roky
Môže mesto svojej 100% s.r.o. poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky? Jedná sa o nákup vozidiel a strojného vybavenia.
AKE10 zahájil tému Ing. Urbanová - materiály z AKE SR 11/2017
Aktuálne: 2 roky
Materiály z AKE SR 11/2017 od Ing. Urbanovej - 583/2004, 523/2004, ROPO, Vzor Príkazného listu pre RO 
AKE10 zahájil tému Zadĺženosť miest a obcí SR
Aktuálne: 2 roky
Zadĺženosť miest a obcí - článok
AKE07 zahájil tému Novela zákonov - koniec predkladaniu LV a iných ...
Aktuálne: 2 roky
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783 . Vo ...
AKE10 zahájil tému Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozv...
Aktuálne: 2 roky
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
AKE11 zahájil tému E-Government v praxi
Aktuálne: 2 roky
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými ...
AKE07 zahájil tému Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vl...
Aktuálne: 2 roky
Návrh novely nariadenia vlády je možné pripomienkovať do 7.11.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/714
AKE07 zahájil tému Novela infozákona v pripomienkovom konaní
Aktuálne: 3 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
AKE07 zahájil tému Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej sam...
Aktuálne: 3 roky
Do 22.9. je možné podať vyjadrenie k predbežnej informácii o návrhu nariadenia vlády, ktorým sa má zmeniť nariadenie č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/197
AKE07 zahájil tému Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 3 roky
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
AKE11 zahájil tému Jesenná konferencia AKESR
Aktuálne: 3 roky
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli ...
AKE07 zahájil tému Založenie právnej sekcie AKE SR
Aktuálne: 3 roky
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starších" už takéto ...
AKE10 zahájil tému Smutná správa
Aktuálne: 3 roky
Smutná správa
AKE10 zahájil tému Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Aktuálne: 3 roky
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
AKE07 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení v pripomienkovo...
Aktuálne: 3 roky
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
AKE07 zahájil tému Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneh...
Aktuálne: 3 roky
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
AKE10 zahájil tému Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
Aktuálne: 3 roky
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
AKE07 zahájil tému Nový zákon o ochrane osobných údajov na pripom...
Aktuálne: 3 roky
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
AKE10 zahájil tému Bezplatné testovanie správy pohľadávok
Aktuálne: 3 roky
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
AKE10 zahájil tému Financovanie školstva - otázky a odpovede
Aktuálne: 3 roky
Financovanie školstva - otázky a odpovede
AKE10 zahájil tému Novela zákon o DPH
Aktuálne: 3 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
AKE07 zahájil tému MOžné pripomienkovať návrh novely zákona o od...
Aktuálne: 3 roky
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384
AKE07 zahájil tému Vláda plánuje podporovať výstavbu štartovací...
Aktuálne: 3 roky
A mali by tam byť aj dotácie na obstaranie pozemku...https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.htmlhttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26428http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26567
AKE10 zahájil tému Novela zákona o miestych daniach a poplatku
Aktuálne: 3 roky
Novela zákona o miestnych daniach a poplatku
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o účtovníctve
Aktuálne: 3 roky
Pozor na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve - https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/430132-archivaciu-uctovnych-dokladov-chce-kazimir-predlzit-z-5-na-10-rokov/Pripomienkovať možno do 7.6. - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/356
AKE10 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
Aktuálne: 3 roky
Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
AKE10 zahájil tému Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2...
Aktuálne: 3 roky
Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov za rok 2016
AKE10 zahájil tému Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
Aktuálne: 3 roky
Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
AKE10 zahájil tému ZMOS-materiál k ZFK
Aktuálne: 3 roky
ZMOS-materiál k ZFK
AKE07 zahájil tému Register partnerov verejného sektora
Aktuálne: 3 roky
Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užívateľov výhod sa okruh povinných subjektov aj povinností významne ...
AKE07 zahájil tému Pripravuje sa novela zákona o obecnom zriadení!
Aktuálne: 3 roky
MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o obecnom zriadení - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/112Pripomienkovať/podávať vyjadrenia je možné do 16.5.
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu a VZ AKESR
Aktuálne: 3 roky
Milé kolegyne, kolegovia,v dňoch 18.-19. máj 2017 sa bude konať 43. odborná konferencia a valné zhromaždenie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Pozvánku s programom a organizačnými pokynmi nájdete v priloženom súbore.Tešíme ...
AKE49 zahájil tému Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Aktuálne: 3 roky
Dobrý deň, týmto vás žiadame o stanovisko, respektíve postup, ktorý používate k nasledovnej veci: V súvislosti s poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z. z o ...
AKE01 zahájil tému Info pre členov AKE SR
Aktuálne: 3 roky
Informácie o mieste a čase konania najbližšej konferencie.
AKE51 zahájil tému úschova cenných vecí v ZOS
Aktuálne: 3 roky
Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, ...
AKE10 zahájil tému Výbor pre audit
Aktuálne: 3 roky
Výbor pre audit
AKE10 zahájil tému Neštátne školské zariadenia
Aktuálne: 3 roky
Neštátne školské zariadenia - výkony kontrol
AKE07 zahájil tému Elektronická komunikácia
Aktuálne: 3 roky
Ako fungujete s elektronickou komunikáciou k sebe a od seba do elektronických schránok? S akými problémami sa stretávate?
AKE07 zahájil tému Protischránkový zákon je už účinný
Aktuálne: 3 roky
Pozor na nový protischránkový zákon, účinný od 1.2.2017 - už sa to netýka len verejného obstarávania!http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
AKE07 zahájil tému Správne konanie obce pri porušení finančnej di...
Aktuálne: 3 roky
Má niekto z vás skúsenosť s vykonaním správneho konania, kde je obec/mesto v pozícii správneho orgánu pri ukladaní odvodu za porušenie finančnej disciplíny?
AKE07 zahájil tému Novela infozákona
Aktuálne: 3 roky
Do 6.12. je možné pripomienkovať predbežnú informáciu o tom, že sa plánuje novela infozákona:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/191
AKE07 zahájil tému Elektronizácia katastra
Aktuálne: 3 roky
Do MPK vyšla informácia (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/181) , že sa bude novelizovať katastrálny zákon z týchto dôvodov:"Pripravovaný návrh zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti ...
AKE07 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - pripomienkovanie náv...
Aktuálne: 3 roky
Názov materiálu: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová ...
AKE01 zahájil tému Výnos DPFO
Aktuálne: 3 roky
Orientačný výpočet DPFO pre mestá a obce na rok 2017
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o miestnom poplatku za rozvo...
Aktuálne: 3 roky
Koaliční poslanci MOST-HÍD predložili návrh na zmenu zákona o miestnom poplatku za rozvoj.Podstatou návrhu je vylúčenie tzv. zatepľovačiek (a iných rekonštrukcií, údržby...) z pôsobnosti poplatku za rozvoj. Ide asi o ...
AKE07 zahájil tému Údaje o rozpočte VS a štátnom rozpočte
Aktuálne: 3 roky
Ako dnes na konferencii AKE SR informoval JUDr. Jozef Mikš, MF SR spustilo stránku http://www.rozpocet.sk/Cieľom tohto portálu je nielen zobrazovať samotný rozpočet verejnej správy, ale aj vysvetliť proces jeho zostavovania ...
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.,...
Aktuálne: 3 roky
Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských zariadení. Navrhované zmeny ...
AKE07 zahájil tému 15 mil. € navyše na nájomné bývanie
Aktuálne: 3 roky
Podpredseda ZMOS dnes informoval o navýšení prostriedkov štátu na rozvoj nájomného bývania.
AKE10 zahájil tému Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o ...
Aktuálne: 3 roky
Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DP - medzirezortné pripomienkovanie
AKE51 zahájil tému nájom za hrobové miesta
Aktuálne: 3 roky
Od 1.1.2017 by mala nášmu mestu robiť správcu cintorínov naša príspevková organizácia (je platcom DPH).Do konca roka robí správcu súkromná obchodná spoločnosť. Táto spoločnosť robila nájomné zmluvy na hrobové miesta ...
AKE10 zahájil tému Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
Aktuálne: 3 roky
Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu AKE SR
Aktuálne: 3 roky
Kolegyne, kolegovia,v dňoch 19.-21.10.2016 sa bude konať naša už 42. odborná konferencia, ktorá bude zároveň výročná z príležitosti 20 rokov fungovania našej asociácie. Tešíme sa na stretnutie.Rada AKE SR
AKE51 zahájil tému koncesná zmluva rozpočtová položka (verejné o...
Aktuálne: 4 roky
Naše mesto chce formou koncesie zabezpečiť modernizáciu, prevádzku a riadnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.Vieme predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluvný vzťah by mal trvať 20 rokov a je určená maximálna ročná ...
AKE11 zahájil tému POPLATOK ZA ROZVOJ
Aktuálne: 4 roky
Dotazník AKE SR k miestnemu poplatku za rozvojhttps://goo.gl/forms/kIQp0E6gzceJnkFo2
AKE07 zahájil tému Sociálna poisťovňa organizuje SEMINÁRE PRE SAM...
Aktuálne: 4 roky
Sociálna poisťovňa organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre samosprávy.Pozvánky sú uverejnené podľa pobočiek Sociálnej poisťovne.http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-organizuje-seminare-pre-samospravy/48412s62608c
AKE07 zahájil tému Opatrenie Ministerstva financií, ktorým sa ustan...
Aktuálne: 4 roky
Návrh, ktorý je možné pripomienkovať do 10.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-889
AKE10 zahájil tému Medzirezortné pripomienkové konanie - minimálna...
Aktuálne: 4 roky
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
AKE10 zahájil tému Návrh rozpočtu v ISS
Aktuálne: 4 roky
Zostavovanie návrhu rozpočtu v ISS - Cora geo
AKE10 zahájil tému Majetok obcí a PO, RO
Aktuálne: 4 roky
Zverenie majetku mesta, obce do správy PO, RO 
AKE10 zahájil tému Transfer peňazí pre volebné obvody
Aktuálne: 4 roky
Transfer peňazí pre poslancov vo volebných obvodoch z rozpočtu mesta 
AKE01 zahájil tému Metodické usmernenie k finančnej kontrole
Aktuálne: 4 roky
Milé kolegyne a kolegovia V prílohe Vám posielam metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaran...
Aktuálne: 4 roky
Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaranie nájomného bytu je možné pripomienkovať do 6.9.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-812Výcuc z predkladacej správy:Od 1. januára 2016 sa zmenili tepelnotechnické požiadavky na nové ...
AKE07 zahájil tému Pozemkové úpravy v rómskych osadách
Aktuálne: 4 roky
MPRVSR bude novelizovať zákon o pozemkových úpravách. Malo by ísť o rozšírenie dôvodov PÚ o vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami a v hospodárskych dvoroch bývalých JRD.Pripomienky k predbežnej informácii je ...
AKE10 zahájil tému Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS...
Aktuálne: 4 roky
Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS.SAM
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o sociálnych službách - d...
Aktuálne: 4 roky
Navrhované zmeny v detských jasliach je možné pripomienkovať do 26.8.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-537
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o športe
Aktuálne: 4 roky
Možné pripomienkovať do 26.8.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787
TS ADMIN4 zahájil tému Príloha xlsx, docx
Aktuálne: 4 roky
Hromadné prikladanie xlsx, docx
AKE04 zahájil tému Podkladové materiály k príprave rozpočtu SR do...
Aktuálne: 4 roky
Prikladám podkladové materiály k príprave rozpočtu SR dotýkajúce sa miest a obcí tak, ako boli dňa 26.07.2016 predstavené Únii miest Slovenska na oficiálnom rokovaní s MF SR.Makro-dane_cash-a-ESA.docx
AKE07 zahájil tému Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z...
Aktuálne: 4 roky
Aké máte skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? Pomohlo vám ...
AKE07 zahájil tému Holandsko chce Slovensku pomôcť s cyklodopravou
Aktuálne: 4 roky
http://ekonomika.sme.sk/c/20207741/holandsko-chce-slovensku-pomoct-s-cyklodopravou.htmlNo, som zvedavý. V Holandsku asi nepoznali pojem "roztrieštené vlastníctvo pozemkov pod cyklostrasy"... pritom to vidím ako najväčšiu prekážku reálneho budovania cyklotrás u nás.
AKE07 zahájil tému Verejné obstarávanie a výber exekútora
Aktuálne: 4 roky
Ani aktuálny zákon o verejnom obstarávaní o tom nehovorí, ale stále podľa mňa možno použiť toto metodické usmernenie ÚVO https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdjKL9ytzNAhVIuxQKHdfYDZYQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fmetodicke-usmernenia-zakon-c-252006-z-z%2Fdocument%2F11575&usg=AFQjCNHTuYzE-E97LDfLPcgEk_mPHNXMNA&bvm=bv.126130881,d.bGg&cad=rjaPodľa neho vo všeobecnosti trovy exekúcie uhrádza povinný a výška odmeny exekútora ...
AKE07 zahájil tému Pripomienkovanie legislatívy
Aktuálne: 4 roky
Každú novú vec (návrhy právnych predpisov, ale aj rôzne koncepcie, správy atď.), čo sa objaví v medzirezortnom pripomienkovom konaní (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?filter=1) je možné pripomienkovať prostredníctvom tohto elektronického portálu. Je to dobrá ...
AKE07 zahájil tému Novinka - elektronický platobný rozkaz
Aktuálne: 4 roky
MS SR predstavilo do pripomienkového konania návrh zákona o tzv. upomínacom konaní. Ide de facto o elektronický platobný rozkaz v žalobách na peňažné plnenie, podávaný a vybavovaný elektronicky. Súdny poplatok ...
AKE07 zahájil tému Náhodné prideľovanie exekútorov
Aktuálne: 4 roky
Do pripomienkového konania sa dostal návrh novely Exekučného poriadku, kde najdôležitejším bodom bude, že exekútorov si už nebude vyberať oprávnený, ale bude ich prideľovať náhodne súd.Možné pripomienkovať do 22.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-695
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlavný kontrolór a rokovací ...
Aktuálne: 4 roky
Zaujímalo nás:1. v akom rozsahu môže HK kontrolovať obchodné spoločnosti mesta2. či môžu poslanci v rokovacom poriadku MZ obmedziť opätovné podávanie návrhov (analogicky ako v NR SR)
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlasovania a zápisnice z MZ
Aktuálne: 4 roky
Usmernenie z MV SR ohľadom prijatých uznesení MZ a spôsobe ich zápisu
AKE10 zahájil tému MPK - Zákony č. 523/2004, 583/2004
Aktuálne: 4 roky
Ahojte preposielam informáciu Dobrý deň, dňom 29.06.2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej ...
AKE10 zahájil tému Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
Aktuálne: 4 roky
Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
AKE11 zahájil tému FINANČNÉ VÝKAZY A PLNENIE ROZPOČTU
Aktuálne: 4 roky
Prosím Vás o inšpiráciu, akým spôsobom si sledujete plnenie rozpočtu za mesto (obec) s rozpočtovými organizáciami po zmene vo FIN1-12 od začiatku roka?
AKE65 zahájil tému Plavecké výcviky na školách
Aktuálne: 4 roky
Spôsob financovania plaveckých výcvikov
AKE73 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 4 roky
Nenávratná investičná dotácia poskytnutá pre 100% dcérsku spoločnosť- rozpočtová položka
AKE71 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 4 roky
Koncepcia tepelného hospodárstva mesta - rozpočtová položka
AKE48 zahájil tému Odchodné, odstupné
Aktuálne: 4 roky
Odchodné, odstupné pri skončení funkcie zástupcu primátora
AKE04 zahájil tému Predpoklad DPFO 2016
Aktuálne: 4 roky
Informácia o predpokladanom vývoji DPFO podľa jednotlivých mesiacov od IFP
AKE40 zahájil tému Daň za psa
Aktuálne: 4 roky
Pozdravujem všetkých a mám 3 otázočky, na ktoré prosím krátku, rýchlu odpoveď : 1. Daň za psa v RD:  ...
AKE51 zahájil tému Informačné centrum - ERP
Aktuálne: 4 roky
Povinnosť mať registračnú pokladnicu v informačnom centre
AKE56 zahájil tému Školské stravovanie
Aktuálne: 4 roky
Financovanie detí ZŠ v inom ako vlastnom zariadení
AKE28 zahájil tému Plat za rok 2015
Aktuálne: 4 roky
Štatistický úrad SR zverejnil priemernú výšku mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015
AKE59 zahájil tému Podielové dane
Aktuálne: 4 roky
nahlásenie nového čísla bankového účtu
AKE52 zahájil tému Zálohové fakúry
Aktuálne: 4 roky
Zálohové faktúry a preddavky v samospráve
AKE65 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 4 roky
nahrávanie do RIS.SAM-u
AKE54 zahájil tému Rekonštrukcia osvetlenia
Aktuálne: 4 roky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
AKE48 zahájil tému Finančná kontrola a neštátne školské zariade...
Aktuálne: 4 roky
Výkon AKKO u neštátnych školských zariadení
AKE04 zahájil tému Finančná kontrola
Aktuálne: 4 roky
Výkon finančnej kontroly v samospráve 
AKE04 zahájil tému DHP SAMOZDANENIE
Aktuálne: 4 roky
DPH SAMOZDANENIE pri opravách výťahov
AKE11 zahájil tému VZN
Aktuálne: 4 roky
DISKUSIA AKE:
Tím E - komunal zahájil tému Súbeh pracovných pomerov
Aktuálne: 4 roky
Prosím o radu, jeden zamestnanec popri hlavnom pracovnom pomere uzatvorí aj vedľajší PP u toho istého zamestnávateľa - obce. Ako mám postupovať - čo sa mení v porovnaní ...
Tím E - komunal zahájil tému Softvér na spracovanie miezd
Aktuálne: 4 roky
Prosím Vás, aké máte skúsenosti s Vašim softvérom na spracovanie miezd?
Tím E - komunal zahájil tému ​Samozdanenie DPH - stavebné práce
Aktuálne: 4 roky
Naša obec je na podnikateľskej činnosti platiteľom DPH. V zmysle manuálu MFSR pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu DPH, v prípade dodania stavebných prác dodávateľ vystaví faktúru od 1.1.2016 ...
Tím E - komunal zahájil tému Kódy zdrojov ZŠ
Aktuálne: 4 roky
ZŠ obdržala finančné prostriedky od NÚCEM na refundáciu mzdových výdavkov pre pedagogických pracovníkov. Na základe oznámenia NÚCEM má byť použitie FP zúčtované s kódom zdroja 11T1 /85% ...
AKE49 zahájil tému Nájom v školách
Aktuálne: 4 roky
Vlastný príjem základnej školy - nájom
AKE20 zahájil tému Kapitálové výdavky
Aktuálne: 4 roky
Mám jednu prosbu, je podľa Vás výdavok na „Program rozvoja obce – mesta“ (PHSR) presahujúci hranicu 2400 € kapitálovým výdavkom? Ďakujem za reakciu.
AKE04 zahájil tému Nový spôsob komunikácie.
Aktuálne: 4 roky
Nový spôsob komunikácie zodpovedá novým trendom.
AKE04 zahájil tému Recyklačný fond
Aktuálne: 4 roky
Recyklačný fond a kódy zdrojov 
AKE40 zahájil tému Sadzby dane za psa
Aktuálne: 4 roky
poprosím infromáciu o sadzbách dane za psa. Ďakujem. Zvolen: byt 50 eur, RD 20 eur
AKE08 zahájil tému „Sociálny taxík“
Aktuálne: 4 roky
Zdravím všetkých.Chcem poprosiť kolegov, ktorí riešili problematiku prepravy občanov – tzv. „sociálny taxík“, o informácie v tejto oblasti:akým spôsobom zabezpečujú túto službu – mesto, alebo cez svoju organizáciu, resp. tretí ...
AKE42 zahájil tému Podielové dane 2016
Aktuálne: 4 roky
Prajem pekný deň, možno už tieto informácie máte, ale pre istotu posielam.„Vážení predstavitelia miestnej územnej samosprávy,napriek tomu, že NR SR schváli návrh štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy na roky ...
AKE33 zahájil tému Predajné automaty
Aktuálne: 4 roky
Vzhľadom k tomu, že pripravujeme v Meste Trnava zaviesť výber dane za predajné automaty, prosím Vás o odpoveď k otázkam, na ktoré v prípade, že máte zavedenú ...
AKE53 zahájil tému Poplatok za odpad po zmene zákona
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň, poprosím o informáciu, či ste už riešili zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. k 1.1.2016 vo vzťahu k zavedeniu množstvového zberu drobného stavebného odpadu a ...
AKE44 zahájil tému Úver príspevkovej organizácii
Aktuálne: 4 roky
Prajem pekný deň, mám dotaz, ak má niekto skúsenosť, či si môže príspevková organizácia zobrať úver, ktorý bude splácať z výnosu jej hospodárenia.
AKE48 zahájil tému Školstvo_PPŽ
Aktuálne: 4 roky
Chcem sa opýtať aký koeficient dávate do rozpočtu 2016 pre školské zariadenia? 65?
AKE109 zahájil tému Správne poplatky
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň prajem! Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní ...
AKE04 zahájil tému Zmena rozpočtu
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň všetkým, preposielam odpoveď MFSR k otázke k zmene rozpočtu, ktorú sme riešili v Kežmarku.Prikladám aj našu otázku:„Mesto Kežmarok uskutočnilo zmenu rozpočtu, pričom súčasťou zmeny rozpočtu bol aj presun ...
AKE04 zahájil tému Dotazník AKE
Aktuálne: 4 roky
Pekný deň všetkým, v mene našej prezidentky Evy Balážovej vám preposielam dotazníky ku konferencii AKE SR. Poprosím o vyplnenie a zaslanie na moju mailovú adresu.ĎakujemKtorá téma konferencie Vás zaujala najviac?Aké ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému DOTÁCIA ALEBO ZVÝŠENIE ZI?
Aktuálne: 4 roky
Prosím Vás o radu ohľadne 100% s.r.o., ktorej sme zakladateľom.  Nutne potrebuje obnoviť techniku - pracovné stroje, na ktoré nemá vlastné zdroje. Je výhodné poskytnúť im z mesta dotáciu v ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému POTVRDENIE O NEDOPLATKU NA DANIACH
Aktuálne: 4 roky
Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému STRAVOVANIE PRIMÁTOROV A STAROSTOV
Aktuálne: 4 roky
Rada by som spýtala, ako riešite stravovanie primátorov a starostov, či majú nárok na stravné lístky, ak áno, či to máte podchytené vo vnútornej smernici, prípadne v kolektívnej zmluve. Lebo z hľadiska zákona, ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému SPOLUFINANCOVANIE A KÓDY ZDROJOV NA PRELOME ROKOV
Aktuálne: 4 roky
obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK programové obdobie 2007-2013. Percento spolufinancovania bolo ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému ROZPOČET PRI NEDODRŽANÍ HRANICE HDP
Aktuálne: 4 roky
Aký rozpočet zostaviť pri nedodržaní hranice – HDP – zákon o rozpočtovej zodpovednosti?
AKE62 zahájil tému Platobná karta
Aktuálne: 4 roky
Používanie bankovej platobnej karty 
AKE56 zahájil tému Energetický audit
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň milé kolegyne a kolegovia,chcela by som sa poradiť, ako ste sa zhostili zabezpečenia energetického auditu, v zmysle zákona 321/2014. Pokiaľ som to správne pochopila, potom by sa takýto ...
AKE56 zahájil tému Reštrukturalizácia úverov
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň, hľadám vzor k reštrukturalizácii úverov.
AKE01 zahájil tému Konferencia AKE
Aktuálne: 5 rokov
Mile kolegyne, kolegovia, pomaly sa konci cas letnych dovoleniek a ja verim, ze ste si stihli trochu aj oddychnut od kazdodenneho zhonu a casto i stresu.Chcem pripomenut, ze jubilejna 40. ...
AKE04 zahájil tému Predbežná finančná kontrola
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň všetkým, riešim teraz aj jednu zložitejšiu otázku. Rád by sa poradil so skúsenosťami z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby (zákon sa menil ešte 1.11. 2014). Pri ktorých úkonoch ju ...
AKE01 zahájil tému IOM
Aktuálne: 5 rokov
Oznam - Integrované obslužné miestoDobrý deň,Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska si Vás dovoľuje informovať o pripravovanej legislatívnej úprave, ktorá sa ...
AKE04 zahájil tému Odmeny poslancom za členstvo v dozorných radách
Aktuálne: 5 rokov
Pozdravujem všetkých,riešime u nás otázku k vyplácaniu odmien za členstvo v dozorných radách a podielov na zisku poslancom MsZ.My ich poslancom nevyplácame, nakoľko vychádzame z toho, že poslanci môžu mať ...
AKE22 zahájil tému ​Vystúpenie zahraničných skupín na podujatia...
Aktuálne: 5 rokov
Dane v súvislosti s vystúpením zahraničných skupín na podujatiach organizovaných mestom
AKE48 zahájil tému Budova základnej školy
Aktuálne: 5 rokov
Predaj budovy rozostavanej základnej školy, ktorá chátra už viac ako 15 rokov.
AKE04 zahájil tému MPK
Aktuálne: 5 rokov
Navrh vyhlasky MV SR o vyske odmeny a podrobnostiach uhrady odmeny clenov a zapisovatelov volebnych komisii
AKE56 zahájil tému Elektronické trhoviská
Aktuálne: 5 rokov
Postrehy
AKE56 zahájil tému Dovolenky primátora a zástupcu
Aktuálne: 5 rokov
Ako máte ošetrené dovolenky primátora a zástupcu?
AKE04 zahájil tému Zákon 502
Aktuálne: 5 rokov
Pripomienky k novému zákonu o finančnej kontrole
AKE04 zahájil tému Parkoviská
Aktuálne: 5 rokov
Poprosím Vás o informáciu, či Vám prevádzkuje parkoviská Vaša vlastná (mestská) s.r.o.
AKE27 zahájil tému Výdajňa školskej jedálne
Aktuálne: 5 rokov
Skúsenosti s financovaním školskej výdajne
AKE01 zahájil tému MPK
Aktuálne: 5 rokov
Dalsie navrhy noviel zakonom, ktore by sa zislo pozriet a pripomienkovat
AKE04 zahájil tému Vratka z dotácie na sociálne služby
Aktuálne: 5 rokov
Vratku za štvrťrok si vysvetľujeme tak, že vraciame sumu len za....
AKE01 zahájil tému MPK k Návrhu zákona – novela zákona č. 523/2...
Aktuálne: 5 rokov
Z Unie miest som dostala informaciu o pripravovanej novele zakonov, ktore su v sucasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konani
AKE07 zahájil tému Pripomienky k návrhu novely infozákona
Aktuálne: 5 rokov
v pripomienkovom konaní je návrh novely infozákona
AKE04 zahájil tému Spôsob vyhlásenia zbierky
Aktuálne: 5 rokov
Skúsenosť s vyhlásením zbierky po 1.7. 2014?
AKE43 zahájil tému Súkromné centrum špeciálneho pedagogického po...
Aktuálne: 5 rokov
Možnosť financovania Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva z podielových daní. 
AKE04 zahájil tému PREDPOKLAD DPFO 2015
Aktuálne: 5 rokov
Prognóza prevodu podielu na DPFO na obce
AKE59 zahájil tému Koncesná zmluva a dlh obce
Aktuálne: 5 rokov
k otázke koncesnej zmluvy medzi obcou a koncesionárom na realizáciu stavebných prác, či táto kategória zmluvných záväzkov
AKE33 zahájil tému Výmenníkové stanice
Aktuálne: 5 rokov
Zatriedenie stavby
AKE04 zahájil tému Pracovná zdravotná služba
Aktuálne: 5 rokov
Pod akú položku EK správne zahrnúť PZS? 
AKE27 zahájil tému Poplatok za odpady
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň prajem všetkým,Rada by som sa s vami poradila na tému zníženia sadzby poplatku za komunálne odpady.Podľa novely zákona 582/2004 by obec mohla vydaním všeobecne záväzného nariadenia dať úľavy ...
AKE30 zahájil tému Transferové oceňovanie
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň,v súvislosti so schválenou novelou zákona o dani z príjmu sa menia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé osoby. Má niekto skúsenosť, ako postupovať? Konkrétne sa mi ...
AKE42 zahájil tému Verejné obstarávanie
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň všetkým,Prosím o Vaše odpovede na otázku. Na poskytovanie služieb mestskou spoločnosťou s.r.o., kde je mesto 100% vlastník, je povinnosť robiť verejné obstarávanie? Ide o služby typu zimná údržba, ...
AKE29 zahájil tému Platobný výmer
Aktuálne: 5 rokov
Milé kolegynky a kolegovia z AKE SR,Prosím Vás o radu, za chvíľu tu máme obdobie vyrubovania miestnych poplatkov a daní, mám otázku – zakladajú si Vaše pracovníčky – daniarky rozhodnutia ...
AKE01 zahájil tému Kompostáreň
Aktuálne: 5 rokov
Ak máte kompostáreň postavenú s finančnou podporou z eurofondov (u nás skolaudovaná v r. 2013), koľko stojí mesto jej ročná prevádzka resp. aké výdavky (suma výdavkov v € za rok ...
AKE04 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 5 rokov
Pozdravujem všetkých,v roku 2014 nemuseli príspevkové organizácie zadávať rozpočet do RIS.SAM. V roku 2015 však vraj už takáto povinnosť je aj pre príspevkové organizácie.Zadávali u Vás rozpočet do RIS.SAM aj ...
AKE48 zahájil tému Podielové dane a školstvo
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň, mám len otázku,V tabuľke Orientačný výpočet výnosu DPFO na rok 2015 od Ing. Mrvu je v predposlednom stĺpci podiel podielových daní na ( 40 % ) na ...
AKE62 zahájil tému Provizórium
Aktuálne: 5 rokov
Transfer pre PO v čase provizória
AKE04 zahájil tému Usmernenie k používaniu funkčnej klasifikácie ...
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň všetkým,na základe komunikácie Asociácie komunálnych ekonómov SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) preposielam oficiálne stanovisko MŠVVaŠ SR k používaniu novej funkčnej klasifikácie v ...
AKE50 zahájil tému MZDY V DEPOZITE
Aktuálne: 5 rokov
Naše mesto účtuje mzdy v príslušnom mesiaci , aj keď mzdy sú za predchádzajúci mesiac. Samozrejme – problém nastáva až koncom každého roku , kde výplaty vyplatené v decembri / ...
AKE26 zahájil tému Kód zdroja
Aktuálne: 5 rokov
Pozdravujem všetkých, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK programové obdobie 2007-2013. Percento ...
AKE04 zahájil tému VZN k miestnym daniam
Aktuálne: 7 rokov
Pozdravujem všetkých, idú také šumy, že prokurátori postupne napadajú VZN k miestnym daniam. Nepáči sa im to, že v roku 2013 mestá prijímali nové VZN, ktorými nahrádzali staré, pričom v ...
AKE55 zahájil tému Financovanie neštátneho školstva
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako u Vás funguje financovanie neštátneho školstva. Dotáciu mesto poukazuje na základe schváleného VZN. Hlavný kontrolór ide na kontrolu práve do týchto ...
AKE22 zahájil tému ÚROK Z OMEŠKANIA
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či mi niekto nevie poradiť k vyrubovaniu úroku z omeškania ( dane a poplatky za kom.odpad)Narazili sme na nasledovné problémy:1/ máme problém zistiť dátum ...
AKE61 zahájil tému Inštitút osobitného príjemcu
Aktuálne: 7 rokov
V poslednom období Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na základe šetrenia ruší u jednotlivcov inštitút osobitného príjemcu, napriek nesúhlasu poberateľa dávok, nakoľko vraj zníženie počtu zamestnancov ich núti ...
AKE04 zahájil tému Platby za opakované dodávky
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň všetkým, s kolegyňou z Popradu sme otvorili diskusiu ohľadom účtovania nákladov, resp. výdavkov za energie (el. energia, plyn). Tieto energie platíme formou platieb za opakované dodávky. Raz do ...
AKE47 zahájil tému Monitorovacia správa
Aktuálne: 7 rokov
Schvaľovanie monitorovacej správy v mestskom zastupiteľstve