AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Návrh zákona o pozemkoch neznámych vlastníkov
Aktuálne: 2 dni
Pripravuje sa zaujímavá vec, ktorá samozrejme ktovie ako dopadne.Ale jej základné črty sú popísané tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/109 s tým, že pripomienkovať/podať návrh/doplnenie je možné do 25.5..
AKE07 zahájil tému Odídenci a miestne dane (Lex Ukrajina)
Aktuálne: 2 mesiace
Zákonom č. 92/2022 Z. z. účinnosťou od 30.3.2022 došlo v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny aj k týmto zmenám v zákone č. 582/2004 Z. z.:- predmetom dane za ...
AKE60 zahájil tému Výzva správcu dane
Aktuálne: 6 mesiacov
Pozdravujem kolegovia, z dôvodu inovácie poprosil by som o VZOR „výzvy správcu dane daňovníkovi, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva“.Poprosím tiež o informáciu, ...
AKE07 zahájil tému Pozemkové úpravy
Aktuálne: 11 mesiacov
Zoznam katastrálnych území, v ktorých sa budú robiť pozemkové úpravy (komasácie)https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-322https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-325Pripomienkovať možno do 25.6.2021.
AKE07 zahájil tému NKÚ a prevody majetku obce
Aktuálne: 1 rok
NKÚ vykonal kontrolu prevodov vlastníctva majetku obce a kriticky sa stavia najmä k využívaniu prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa:https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/obce-a-vuc-pri-predaji-majetku-casto-nekonaju-transparentne-a-v-zaujme-ich-rozvoja
AKE07 zahájil tému Novela zákona o pozemných komunikáciách
Aktuálne: 1 rok
Dňa 1.6.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o pozemných komunikáciách https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/149/20210601, podľa ktorej najmä:- možnosť vyvlastnenia pozemkov pod už existujúcimi cestami sa predlžuje do 31.12.2030 (v našej praxi to bol aj ...
AKE07 zahájil tému Podnikatelia a miestne dane 2021
Aktuálne: 1 rok
Dane z nehnuteľností sa pre rok 2021 nemenili tak radikálne, ako to bolo v roku 2019. Mestá výšku daní upravovali iba mierne alebo vôbec. Väčšina miest stále nemá záujem zavádzať ...
AKE07 zahájil tému Odklad platenia dane, spltáky a zánik daňového...
Aktuálne: 1 rok
Od 6.2.2020 je účinná novela daňového poriadku - vykonaná zákonom č. 45/2021 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/45/202102062 zmeny: 1. V § 57 odsek 2 znie: „(2) Správca dane môže povoliť ...
AKE07 zahájil tému Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov - návrh
Aktuálne: 1 rok
Dnes na vláde https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25606/3
AKE60 zahájil tému Správa mestského majetku
Aktuálne: 1 rok
Kolegyne, kolegovia obraciam sa o radu a informáciu zároveň. Akou zmluvou  (nájomnou, koncesnou) máte v praxi riešenú správu majetku mesta, obce vlastnou dcérskou obchodnou spoločnosťou. Viem, že mesto Prievidza má koncesiu ...
AKE07 zahájil tému Daňový mix - daň z nehnuteľností
Aktuálne: 1 rok
MF SR chce v máji 2020 predložiť návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, a to z dôvodu plnenia programového vyhlásenia vlády v časti "Prorastový daňový mix". ...
AKE07 zahájil tému Oslobodenie od dane/odpustenie nad 62 rokov
Aktuálne: 1 rok
Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Schválená novela sa týka len tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie ...
AKE22 zahájil tému Zvyšovanie poplatku za komunálne odpady od roku ...
Aktuálne: 1 rok
Ahojte,Chcela by som sa spýtať, či plánujete zvýšiť poplatok za komunálne odpady od roku 2021? Prosím Vás o stručnú informáciu, najlepšie obdobne, ako som to uviedla ja, iste to pomôže ...
AKE07 zahájil tému Stavby obcí na cudzích pozemkoch - k zákonu č....
Aktuálne: 2 roky
Zase sa oprašuje zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o ...
AKE07 zahájil tému Odklad exekúcií a skončenia nájmov
Aktuálne: 2 roky
22.4.2020 schválil parlament zákon, ktorým sa zavádza zákaz skončenia nájmu nehnuteľnosti ako aj odklady nových exekučných konaní, ak sa dotyčný dostal do nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou. Zákon ešte ...
AKE07 zahájil tému Koronazmeny pri miestnych daniach a poplatkoch
Aktuálne: 2 roky
22.4. schválil parlament, čaká sa na podpis prezidentky + publikáciu v Z. z. - § 24n a § 24o. Hneď nato účinnosť.Dôležitá je možnosť obcí použiť do konca roka 2020 ...
AKE07 zahájil tému Exekúcie maloletých
Aktuálne: 2 roky
S účinnosťou od 1.7.2020 dôjde k zmene v § 77 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, podľa ktorého už výslovne preberá dlhy maloletého jeho zákonný zástupca; ...
AKE05 zahájil tému Predaj majetku obce starostovi
Aktuálne: 2 roky
Starostka je výlučná vlastníčka domu aj pozemku, ktorý hraničí s obecným pozemkom. Spolu so susedmi sa rozhodli dať vypracovať geometrický plán a požiadať o odkúpenie týchto parciel od obci. Dôvodom ...
AKE07 zahájil tému Detské ihriská
Aktuálne: 2 roky
Pozor na nový zákon o detských ihriskách od 1.1.2020 a nové povinnosti ohľadom detských ihrísk: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/371/20200101
AKE07 zahájil tému Exekúcia zadržaním vodičského preukazu
Aktuálne: 2 roky
Dnes v Zbierke zákonov SR vyšla novela daňového poriadku, podľa ktorej pribudne nová možnosť vykonania exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/369/20200101
AKE07 zahájil tému Novela zákona o poplatku za rozvoj
Aktuálne: 2 roky
Vyšla dnes v Zbierke zákonov SR https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/379/20191130
AKE07 zahájil tému Pozemky pod stavbami obcí - materiál na pripomie...
Aktuálne: 3 roky
Z materiálu „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na ...
AKE07 zahájil tému Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkov...
Aktuálne: 3 roky
Konečne poriadny vládny materiál v tomto smere. Inak ako pozemkovými úpravami naše pozemkové vlastníctvo dokopy nedáme. Benefity sú aj pre samosprávy - či už poriadok pri výbere daní alebo zjednodušenie ...
AKE07 zahájil tému Zastavenie "starých exekúcií"
Aktuálne: 3 roky
Po rozsiahlom pripomienkovom konaní ako aj mnohých zásadných pripomienkach ministerstvo spravodlivosti predsa len predložilo na dnešné rokovanie vlády návrh zákona o skončení tzv. starých exekúcií. Mnohé rozpory ostali tak ako ...
AKE10 zahájil tému Poplatok za rozvoj
Aktuálne: 3 roky
Poplatok za rozvoj - rýchla informácia
AKE05 zahájil tému Poplatok za komunálny odpad - vyrubovanie
Aktuálne: 3 roky
Dotazujú sa ma niektoré obce , ktoré majú zavedený množstevný zber ako majú postupovať v prípadoch, keď  občan býva v obci v domoch, ktoré nie sú ešte skolaudované, bývajú v ...
AKE05 zahájil tému živnosť príspevkovej organizácie
Aktuálne: 3 roky
Nový hlavný kontrolor mesta  je presvedčený , že príspevková organizácia zriadená mestom musí mať zriadenú živnosť na činnosť prenajímania majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii.  Máte k tejto problematike nejaké ...
AKE07 zahájil tému Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úp...
Aktuálne: 4 roky
Možné pripomienkovať do 21.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/372My to určite pripomienkovať budeme, lebo je to zase len správa pre správu. Vysporiadať by to mal štát a prísť s návrhom konkrétnych riešení.
AKE10 zahájil tému Novela zákona o miestych daniach a poplatku
Aktuálne: 5 rokov
Novela zákona o miestnych daniach a poplatku
AKE07 zahájil tému Elektronizácia katastra
Aktuálne: 5 rokov
Do MPK vyšla informácia (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/181) , že sa bude novelizovať katastrálny zákon z týchto dôvodov:"Pripravovaný návrh zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o miestnom poplatku za rozvo...
Aktuálne: 6 rokov
Koaliční poslanci MOST-HÍD predložili návrh na zmenu zákona o miestnom poplatku za rozvoj.Podstatou návrhu je vylúčenie tzv. zatepľovačiek (a iných rekonštrukcií, údržby...) z pôsobnosti poplatku za rozvoj. Ide asi o ...
AKE11 zahájil tému POPLATOK ZA ROZVOJ
Aktuálne: 6 rokov
Dotazník AKE SR k miestnemu poplatku za rozvojhttps://goo.gl/forms/kIQp0E6gzceJnkFo2
AKE07 zahájil tému Opatrenie Ministerstva financií, ktorým sa ustan...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh, ktorý je možné pripomienkovať do 10.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-889
AKE10 zahájil tému Majetok obcí a PO, RO
Aktuálne: 6 rokov
Zverenie majetku mesta, obce do správy PO, RO 
AKE10 zahájil tému Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS...
Aktuálne: 6 rokov
Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS.SAM
AKE07 zahájil tému Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z...
Aktuálne: 6 rokov
Aké máte skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? Pomohlo vám ...
AKE40 zahájil tému Daň za psa
Aktuálne: 6 rokov
Pozdravujem všetkých a mám 3 otázočky, na ktoré prosím krátku, rýchlu odpoveď : 1. Daň za psa v RD:  ...
AKE11 zahájil tému VZN
Aktuálne: 6 rokov
DISKUSIA AKE:
AKE40 zahájil tému Sadzby dane za psa
Aktuálne: 6 rokov
poprosím infromáciu o sadzbách dane za psa. Ďakujem. Zvolen: byt 50 eur, RD 20 eur
AKE33 zahájil tému Predajné automaty
Aktuálne: 7 rokov
Vzhľadom k tomu, že pripravujeme v Meste Trnava zaviesť výber dane za predajné automaty, prosím Vás o odpoveď k otázkam, na ktoré v prípade, že máte zavedenú ...
AKE53 zahájil tému Poplatok za odpad po zmene zákona
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň, poprosím o informáciu, či ste už riešili zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. k 1.1.2016 vo vzťahu k zavedeniu množstvového zberu drobného stavebného odpadu a ...
zahájil tému Správne poplatky
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň prajem! Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému POTVRDENIE O NEDOPLATKU NA DANIACH
Aktuálne: 7 rokov
Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona ...
AKE33 zahájil tému Výmenníkové stanice
Aktuálne: 7 rokov
Zatriedenie stavby
AKE27 zahájil tému Poplatok za odpady
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň prajem všetkým,Rada by som sa s vami poradila na tému zníženia sadzby poplatku za komunálne odpady.Podľa novely zákona 582/2004 by obec mohla vydaním všeobecne záväzného nariadenia dať úľavy ...
AKE29 zahájil tému Platobný výmer
Aktuálne: 7 rokov
Milé kolegynky a kolegovia z AKE SR,Prosím Vás o radu, za chvíľu tu máme obdobie vyrubovania miestnych poplatkov a daní, mám otázku – zakladajú si Vaše pracovníčky – daniarky rozhodnutia ...
AKE04 zahájil tému VZN k miestnym daniam
Aktuálne: 9 rokov
Pozdravujem všetkých, idú také šumy, že prokurátori postupne napadajú VZN k miestnym daniam. Nepáči sa im to, že v roku 2013 mestá prijímali nové VZN, ktorými nahrádzali staré, pričom v ...
AKE22 zahájil tému ÚROK Z OMEŠKANIA
Aktuálne: 9 rokov
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či mi niekto nevie poradiť k vyrubovaniu úroku z omeškania ( dane a poplatky za kom.odpad)Narazili sme na nasledovné problémy:1/ máme problém zistiť dátum ...