AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Pozemky pod stavbami obcí - materiál na pripomie...
Aktuálne: 3 mesiace
Z materiálu „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na ...
AKE07 zahájil tému Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkov...
Aktuálne: 3 mesiace
Konečne poriadny vládny materiál v tomto smere. Inak ako pozemkovými úpravami naše pozemkové vlastníctvo dokopy nedáme. Benefity sú aj pre samosprávy - či už poriadok pri výbere daní alebo zjednodušenie ...
AKE07 zahájil tému Zastavenie "starých exekúcií"
Aktuálne: 4 mesiace
Po rozsiahlom pripomienkovom konaní ako aj mnohých zásadných pripomienkach ministerstvo spravodlivosti predsa len predložilo na dnešné rokovanie vlády návrh zákona o skončení tzv. starých exekúcií. Mnohé rozpory ostali tak ako ...
AKE10 zahájil tému Poplatok za rozvoj
Aktuálne: 5 mesiacov
Poplatok za rozvoj - rýchla informácia
AKE05 zahájil tému Poplatok za komunálny odpad - vyrubovanie
Aktuálne: 7 mesiacov
Dotazujú sa ma niektoré obce , ktoré majú zavedený množstevný zber ako majú postupovať v prípadoch, keď  občan býva v obci v domoch, ktoré nie sú ešte skolaudované, bývajú v ...
AKE05 zahájil tému živnosť príspevkovej organizácie
Aktuálne: 8 mesiacov
Nový hlavný kontrolor mesta  je presvedčený , že príspevková organizácia zriadená mestom musí mať zriadenú živnosť na činnosť prenajímania majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii.  Máte k tejto problematike nejaké ...
AKE07 zahájil tému Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úp...
Aktuálne: 1 rok
Možné pripomienkovať do 21.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/372My to určite pripomienkovať budeme, lebo je to zase len správa pre správu. Vysporiadať by to mal štát a prísť s návrhom konkrétnych riešení.
AKE10 zahájil tému Novela zákona o miestych daniach a poplatku
Aktuálne: 2 roky
Novela zákona o miestnych daniach a poplatku
AKE07 zahájil tému Elektronizácia katastra
Aktuálne: 3 roky
Do MPK vyšla informácia (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/181) , že sa bude novelizovať katastrálny zákon z týchto dôvodov:"Pripravovaný návrh zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o miestnom poplatku za rozvo...
Aktuálne: 3 roky
Koaliční poslanci MOST-HÍD predložili návrh na zmenu zákona o miestnom poplatku za rozvoj.Podstatou návrhu je vylúčenie tzv. zatepľovačiek (a iných rekonštrukcií, údržby...) z pôsobnosti poplatku za rozvoj. Ide asi o ...
AKE11 zahájil tému POPLATOK ZA ROZVOJ
Aktuálne: 3 roky
Dotazník AKE SR k miestnemu poplatku za rozvojhttps://goo.gl/forms/kIQp0E6gzceJnkFo2
AKE07 zahájil tému Opatrenie Ministerstva financií, ktorým sa ustan...
Aktuálne: 3 roky
Návrh, ktorý je možné pripomienkovať do 10.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-889
AKE10 zahájil tému Majetok obcí a PO, RO
Aktuálne: 3 roky
Zverenie majetku mesta, obce do správy PO, RO 
AKE10 zahájil tému Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS...
Aktuálne: 3 roky
Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS.SAM
AKE07 zahájil tému Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z...
Aktuálne: 3 roky
Aké máte skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? Pomohlo vám ...
AKE40 zahájil tému Daň za psa
Aktuálne: 3 roky
Pozdravujem všetkých a mám 3 otázočky, na ktoré prosím krátku, rýchlu odpoveď : 1. Daň za psa v RD:  ...
AKE11 zahájil tému VZN
Aktuálne: 3 roky
DISKUSIA AKE:
AKE40 zahájil tému Sadzby dane za psa
Aktuálne: 4 roky
poprosím infromáciu o sadzbách dane za psa. Ďakujem. Zvolen: byt 50 eur, RD 20 eur
AKE33 zahájil tému Predajné automaty
Aktuálne: 4 roky
Vzhľadom k tomu, že pripravujeme v Meste Trnava zaviesť výber dane za predajné automaty, prosím Vás o odpoveď k otázkam, na ktoré v prípade, že máte zavedenú ...
AKE53 zahájil tému Poplatok za odpad po zmene zákona
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň, poprosím o informáciu, či ste už riešili zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. k 1.1.2016 vo vzťahu k zavedeniu množstvového zberu drobného stavebného odpadu a ...
AKE109 zahájil tému Správne poplatky
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň prajem! Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému POTVRDENIE O NEDOPLATKU NA DANIACH
Aktuálne: 4 roky
Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona ...
AKE33 zahájil tému Výmenníkové stanice
Aktuálne: 5 rokov
Zatriedenie stavby
AKE27 zahájil tému Poplatok za odpady
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň prajem všetkým,Rada by som sa s vami poradila na tému zníženia sadzby poplatku za komunálne odpady.Podľa novely zákona 582/2004 by obec mohla vydaním všeobecne záväzného nariadenia dať úľavy ...
AKE29 zahájil tému Platobný výmer
Aktuálne: 5 rokov
Milé kolegynky a kolegovia z AKE SR,Prosím Vás o radu, za chvíľu tu máme obdobie vyrubovania miestnych poplatkov a daní, mám otázku – zakladajú si Vaše pracovníčky – daniarky rozhodnutia ...
AKE04 zahájil tému VZN k miestnym daniam
Aktuálne: 6 rokov
Pozdravujem všetkých, idú také šumy, že prokurátori postupne napadajú VZN k miestnym daniam. Nepáči sa im to, že v roku 2013 mestá prijímali nové VZN, ktorými nahrádzali staré, pričom v ...
AKE22 zahájil tému ÚROK Z OMEŠKANIA
Aktuálne: 6 rokov
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či mi niekto nevie poradiť k vyrubovaniu úroku z omeškania ( dane a poplatky za kom.odpad)Narazili sme na nasledovné problémy:1/ máme problém zistiť dátum ...