AK0TUÁLNE PRÍSPEVKY - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE10 zahájil tému Novela zákona o registri partnerov VS
Aktuálne: 1 deň
Novela zákona o registri partnerov VS
AKE07 zahájil tému Financovanie rozvoja vodovodov a kanalizácií
Aktuálne: 1 týždeň
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre ...
AKE07 zahájil tému Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja...
Aktuálne: 3 mesiace
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť ...
AKE07 zahájil tému Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja Slove...
Aktuálne: 3 mesiace
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. ...
AKE72 zahájil tému Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žia...
Aktuálne: 3 mesiace
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
AKE05 zahájil tému petičný výbor
Aktuálne: 3 mesiace
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
AKE07 zahájil tému N8vrhy nových stavebných predpisov
Aktuálne: 4 mesiace
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu...
Aktuálne: 4 mesiace
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať ...
AKE11 zahájil tému Novela zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 5 mesiacov
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
AKE05 zahájil tému obchodná spoločnosť zriadená mestom a verejné...
Aktuálne: 6 mesiacov
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie ...
AKE07 zahájil tému Informácia o možnostiach nakladania s majetkom ...
Aktuálne: 8 mesiacov
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
AKE11 zahájil tému Pracovná ponuka - Združenie samosprávnych krajo...
Aktuálne: 10 mesiacov
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
AKE07 zahájil tému Exekučná amnestia
Aktuálne: 10 mesiacov
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
AKE11 zahájil tému Pozvánka na odbornú konferenciu Asociácie komun...
Aktuálne: 11 mesiacov
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday ...
AKE07 zahájil tému Plat zástupcu starostu a odmena sobášiacim
Aktuálne: 11 mesiacov
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na ...
AKE11 zahájil tému Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa...
Aktuálne: 12 mesiacov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny odstupného pre starostov a primátor...
Aktuálne: 1 rok
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov ...
AKE11 zahájil tému Nové kódy na prihlasovanie dohodárov-dôchodcov
Aktuálne: 1 rok
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v ...
AKE11 zahájil tému Koncepcia rozvoja garantovaných energetických sl...
Aktuálne: 1 rok
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie iných opatrení, ktoré budú viesť k úspore ...
AKE10 zahájil tému Štátna pomoc
Aktuálne: 1 rok
Štátna pomoc
AKE07 zahájil tému NOvý zákon o hazarných hrách
Aktuálne: 1 rok
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
AKE07 zahájil tému Novela zákona o verejnom obstarávaní
Aktuálne: 1 rok
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
AKE07 zahájil tému GDPR
Aktuálne: 1 rok
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
AKE04 zahájil tému Prepočet odbornej praxe - pomôcka pre mzdárky
Aktuálne: 1 rok
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje ...
AKE10 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslan...
Aktuálne: 1 rok
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
AKE07 zahájil tému Odhŕňanie chodníkov po novom
Aktuálne: 1 rok
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
AKE07 zahájil tému Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej...
Aktuálne: 1 rok
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
AKE35 zahájil tému stratová mestská sro
Aktuálne: 1 rok
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
AKE10 zahájil tému Jarná konferencia AKE SR
Aktuálne: 1 rok
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 2 roky
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o ...
AKE07 zahájil tému Veľká novela zákona o obecnom zriadení
Aktuálne: 2 roky
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
AKE74 zahájil tému Príspevky neverejným poskytovetľom sociálnych ...
Aktuálne: 2 roky
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ...
AKE10 zahájil tému Zadĺženosť miest a obcí SR
Aktuálne: 2 roky
Zadĺženosť miest a obcí - článok
AKE07 zahájil tému Novela zákonov - koniec predkladaniu LV a iných ...
Aktuálne: 2 roky
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783 . Vo ...
AKE10 zahájil tému Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozv...
Aktuálne: 2 roky
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
AKE11 zahájil tému E-Government v praxi
Aktuálne: 2 roky
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými ...
AKE07 zahájil tému Novela infozákona v pripomienkovom konaní
Aktuálne: 2 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
AKE07 zahájil tému Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 2 roky
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
AKE11 zahájil tému Jesenná konferencia AKESR
Aktuálne: 2 roky
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli ...
AKE07 zahájil tému Založenie právnej sekcie AKE SR
Aktuálne: 2 roky
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starších" už takéto ...
AKE10 zahájil tému Smutná správa
Aktuálne: 2 roky
Smutná správa
AKE10 zahájil tému Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Aktuálne: 2 roky
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
AKE07 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení v pripomienkovo...
Aktuálne: 2 roky
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
AKE07 zahájil tému Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneh...
Aktuálne: 2 roky
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
AKE10 zahájil tému Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
Aktuálne: 2 roky
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
AKE07 zahájil tému Nový zákon o ochrane osobných údajov na pripom...
Aktuálne: 2 roky
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
AKE10 zahájil tému Bezplatné testovanie správy pohľadávok
Aktuálne: 2 roky
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
AKE10 zahájil tému Novela zákon o DPH
Aktuálne: 2 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
AKE07 zahájil tému MOžné pripomienkovať návrh novely zákona o od...
Aktuálne: 2 roky
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384
AKE07 zahájil tému Vláda plánuje podporovať výstavbu štartovací...
Aktuálne: 2 roky
A mali by tam byť aj dotácie na obstaranie pozemku...https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.htmlhttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26428http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26567
AKE07 zahájil tému Register partnerov verejného sektora
Aktuálne: 2 roky
Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užívateľov výhod sa okruh povinných subjektov aj povinností významne ...
AKE07 zahájil tému Pripravuje sa novela zákona o obecnom zriadení!
Aktuálne: 2 roky
MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o obecnom zriadení - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/112Pripomienkovať/podávať vyjadrenia je možné do 16.5.
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu a VZ AKESR
Aktuálne: 2 roky
Milé kolegyne, kolegovia,v dňoch 18.-19. máj 2017 sa bude konať 43. odborná konferencia a valné zhromaždenie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Pozvánku s programom a organizačnými pokynmi nájdete v priloženom súbore.Tešíme ...
AKE49 zahájil tému Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Aktuálne: 2 roky
Dobrý deň, týmto vás žiadame o stanovisko, respektíve postup, ktorý používate k nasledovnej veci: V súvislosti s poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z. z o ...
AKE01 zahájil tému Info pre členov AKE SR
Aktuálne: 2 roky
Informácie o mieste a čase konania najbližšej konferencie.
AKE51 zahájil tému úschova cenných vecí v ZOS
Aktuálne: 2 roky
Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, ...
AKE07 zahájil tému Elektronická komunikácia
Aktuálne: 2 roky
Ako fungujete s elektronickou komunikáciou k sebe a od seba do elektronických schránok? S akými problémami sa stretávate?
AKE07 zahájil tému Novela infozákona
Aktuálne: 3 roky
Do 6.12. je možné pripomienkovať predbežnú informáciu o tom, že sa plánuje novela infozákona:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/191
AKE51 zahájil tému nájom za hrobové miesta
Aktuálne: 3 roky
Od 1.1.2017 by mala nášmu mestu robiť správcu cintorínov naša príspevková organizácia (je platcom DPH).Do konca roka robí správcu súkromná obchodná spoločnosť. Táto spoločnosť robila nájomné zmluvy na hrobové miesta ...
AKE10 zahájil tému Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
Aktuálne: 3 roky
Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu AKE SR
Aktuálne: 3 roky
Kolegyne, kolegovia,v dňoch 19.-21.10.2016 sa bude konať naša už 42. odborná konferencia, ktorá bude zároveň výročná z príležitosti 20 rokov fungovania našej asociácie. Tešíme sa na stretnutie.Rada AKE SR
AKE07 zahájil tému Sociálna poisťovňa organizuje SEMINÁRE PRE SAM...
Aktuálne: 3 roky
Sociálna poisťovňa organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre samosprávy.Pozvánky sú uverejnené podľa pobočiek Sociálnej poisťovne.http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-organizuje-seminare-pre-samospravy/48412s62608c
AKE10 zahájil tému Medzirezortné pripomienkové konanie - minimálna...
Aktuálne: 3 roky
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
AKE10 zahájil tému Transfer peňazí pre volebné obvody
Aktuálne: 3 roky
Transfer peňazí pre poslancov vo volebných obvodoch z rozpočtu mesta 
AKE07 zahájil tému Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaran...
Aktuálne: 3 roky
Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaranie nájomného bytu je možné pripomienkovať do 6.9.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-812Výcuc z predkladacej správy:Od 1. januára 2016 sa zmenili tepelnotechnické požiadavky na nové ...
AKE07 zahájil tému Pozemkové úpravy v rómskych osadách
Aktuálne: 3 roky
MPRVSR bude novelizovať zákon o pozemkových úpravách. Malo by ísť o rozšírenie dôvodov PÚ o vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami a v hospodárskych dvoroch bývalých JRD.Pripomienky k predbežnej informácii je ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o sociálnych službách - d...
Aktuálne: 3 roky
Navrhované zmeny v detských jasliach je možné pripomienkovať do 26.8.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-537
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o športe
Aktuálne: 3 roky
Možné pripomienkovať do 26.8.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787
AKE07 zahájil tému Holandsko chce Slovensku pomôcť s cyklodopravou
Aktuálne: 3 roky
http://ekonomika.sme.sk/c/20207741/holandsko-chce-slovensku-pomoct-s-cyklodopravou.htmlNo, som zvedavý. V Holandsku asi nepoznali pojem "roztrieštené vlastníctvo pozemkov pod cyklostrasy"... pritom to vidím ako najväčšiu prekážku reálneho budovania cyklotrás u nás.
AKE07 zahájil tému Verejné obstarávanie a výber exekútora
Aktuálne: 3 roky
Ani aktuálny zákon o verejnom obstarávaní o tom nehovorí, ale stále podľa mňa možno použiť toto metodické usmernenie ÚVO https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdjKL9ytzNAhVIuxQKHdfYDZYQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fmetodicke-usmernenia-zakon-c-252006-z-z%2Fdocument%2F11575&usg=AFQjCNHTuYzE-E97LDfLPcgEk_mPHNXMNA&bvm=bv.126130881,d.bGg&cad=rjaPodľa neho vo všeobecnosti trovy exekúcie uhrádza povinný a výška odmeny exekútora ...
AKE07 zahájil tému Pripomienkovanie legislatívy
Aktuálne: 3 roky
Každú novú vec (návrhy právnych predpisov, ale aj rôzne koncepcie, správy atď.), čo sa objaví v medzirezortnom pripomienkovom konaní (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?filter=1) je možné pripomienkovať prostredníctvom tohto elektronického portálu. Je to dobrá ...
AKE07 zahájil tému Novinka - elektronický platobný rozkaz
Aktuálne: 3 roky
MS SR predstavilo do pripomienkového konania návrh zákona o tzv. upomínacom konaní. Ide de facto o elektronický platobný rozkaz v žalobách na peňažné plnenie, podávaný a vybavovaný elektronicky. Súdny poplatok ...
AKE07 zahájil tému Náhodné prideľovanie exekútorov
Aktuálne: 3 roky
Do pripomienkového konania sa dostal návrh novely Exekučného poriadku, kde najdôležitejším bodom bude, že exekútorov si už nebude vyberať oprávnený, ale bude ich prideľovať náhodne súd.Možné pripomienkovať do 22.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-695
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlavný kontrolór a rokovací ...
Aktuálne: 3 roky
Zaujímalo nás:1. v akom rozsahu môže HK kontrolovať obchodné spoločnosti mesta2. či môžu poslanci v rokovacom poriadku MZ obmedziť opätovné podávanie návrhov (analogicky ako v NR SR)
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlasovania a zápisnice z MZ
Aktuálne: 3 roky
Usmernenie z MV SR ohľadom prijatých uznesení MZ a spôsobe ich zápisu
AKE54 zahájil tému Rekonštrukcia osvetlenia
Aktuálne: 3 roky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Tím E - komunal zahájil tému Súbeh pracovných pomerov
Aktuálne: 3 roky
Prosím o radu, jeden zamestnanec popri hlavnom pracovnom pomere uzatvorí aj vedľajší PP u toho istého zamestnávateľa - obce. Ako mám postupovať - čo sa mení v porovnaní ...
Tím E - komunal zahájil tému Softvér na spracovanie miezd
Aktuálne: 3 roky
Prosím Vás, aké máte skúsenosti s Vašim softvérom na spracovanie miezd?
AKE04 zahájil tému Nový spôsob komunikácie.
Aktuálne: 4 roky
Nový spôsob komunikácie zodpovedá novým trendom.
AKE08 zahájil tému „Sociálny taxík“
Aktuálne: 4 roky
Zdravím všetkých.Chcem poprosiť kolegov, ktorí riešili problematiku prepravy občanov – tzv. „sociálny taxík“, o informácie v tejto oblasti:akým spôsobom zabezpečujú túto službu – mesto, alebo cez svoju organizáciu, resp. tretí ...
AKE04 zahájil tému Dotazník AKE
Aktuálne: 4 roky
Pekný deň všetkým, v mene našej prezidentky Evy Balážovej vám preposielam dotazníky ku konferencii AKE SR. Poprosím o vyplnenie a zaslanie na moju mailovú adresu.ĎakujemKtorá téma konferencie Vás zaujala najviac?Aké ...
AKE56 zahájil tému Reštrukturalizácia úverov
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň, hľadám vzor k reštrukturalizácii úverov.
AKE01 zahájil tému Konferencia AKE
Aktuálne: 4 roky
Mile kolegyne, kolegovia, pomaly sa konci cas letnych dovoleniek a ja verim, ze ste si stihli trochu aj oddychnut od kazdodenneho zhonu a casto i stresu.Chcem pripomenut, ze jubilejna 40. ...
AKE01 zahájil tému IOM
Aktuálne: 4 roky
Oznam - Integrované obslužné miestoDobrý deň,Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska si Vás dovoľuje informovať o pripravovanej legislatívnej úprave, ktorá sa ...
AKE04 zahájil tému MPK
Aktuálne: 4 roky
Navrh vyhlasky MV SR o vyske odmeny a podrobnostiach uhrady odmeny clenov a zapisovatelov volebnych komisii
AKE56 zahájil tému Elektronické trhoviská
Aktuálne: 4 roky
Postrehy
AKE04 zahájil tému Parkoviská
Aktuálne: 4 roky
Poprosím Vás o informáciu, či Vám prevádzkuje parkoviská Vaša vlastná (mestská) s.r.o.
AKE01 zahájil tému MPK
Aktuálne: 4 roky
Dalsie navrhy noviel zakonom, ktore by sa zislo pozriet a pripomienkovat
AKE07 zahájil tému Pripomienky k návrhu novely infozákona
Aktuálne: 4 roky
v pripomienkovom konaní je návrh novely infozákona
AKE04 zahájil tému Spôsob vyhlásenia zbierky
Aktuálne: 4 roky
Skúsenosť s vyhlásením zbierky po 1.7. 2014?
AKE43 zahájil tému Súkromné centrum špeciálneho pedagogického po...
Aktuálne: 4 roky
Možnosť financovania Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva z podielových daní. 
AKE42 zahájil tému Verejné obstarávanie
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň všetkým,Prosím o Vaše odpovede na otázku. Na poskytovanie služieb mestskou spoločnosťou s.r.o., kde je mesto 100% vlastník, je povinnosť robiť verejné obstarávanie? Ide o služby typu zimná údržba, ...
AKE01 zahájil tému Kompostáreň
Aktuálne: 5 rokov
Ak máte kompostáreň postavenú s finančnou podporou z eurofondov (u nás skolaudovaná v r. 2013), koľko stojí mesto jej ročná prevádzka resp. aké výdavky (suma výdavkov v € za rok ...
AKE61 zahájil tému Inštitút osobitného príjemcu
Aktuálne: 6 rokov
V poslednom období Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na základe šetrenia ruší u jednotlivcov inštitút osobitného príjemcu, napriek nesúhlasu poberateľa dávok, nakoľko vraj zníženie počtu zamestnancov ich núti ...