AK0TUÁLNE PRÍSPEVKY - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Peniaze z plánu obnovy na cyklotrasy
Aktuálne: 2 týždne
Obce, mestá či kraje budú môcť od 16. mája žiadať peniaze z plánu obnovy na cyklotrasy.https://dennikn.sk/minuta/2832143/?ref=mpm&_ga=2.41152674.1453352891.1651474301-866731315.1640677647https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/plan-obnovy-a-odolnosti-poo/vyzvy-a-priame-vyzvania/vystavba-stavebne-upravy-alebo-rekonstrukcie-cyklistickej-infrastruktury
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o voľbách v roku 2022
Aktuálne: 4 týždne
Návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely vyhlášky o označovaní ulíc a č...
Aktuálne: 1 mesiac
Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je získanie vyššej právnej istoty a doplnenie niektorých ustanovení, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe, najmä spresnenie procesu a údajov pri predkladaní žiadosti o určenie súpisného ...
AKE07 zahájil tému Odídenci z Ukrajiny a sociálne služby
Aktuálne: 1 mesiac
Vyšlo nariadenie vlády SR č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom ...
AKE07 zahájil tému Príspevok na ubytovanie odídenca
Aktuálne: 2 mesiace
Obce budú vyplácať príspevky (z rozpočtu MV SR) na ubytovanie odídencov z Ukrajiny "na súkromí" alebo zariadeniach typu podnikové ubytovne - zmeny v § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o ...
AKE07 zahájil tému Hlásenie zmeny pobytu odídenca (Lex Ukrajina)
Aktuálne: 2 mesiace
Od 30.3.2022 bude odídenec s priznaným štatútom dočasného útočiska hlásiť zmenu svojho pobytu už nie cudzineckej polícii, ale obci.Zmena bola vykonaná novelou zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ...
AKE07 zahájil tému Ukrajina
Aktuálne: 2 mesiace
Asi každej samosprávy sa nejakým spôsobom (či už priamo alebo nepriamo) dotýka súčasná situácia s príchodom odídencov z Ukrajiny. Preto som si dovolil podeliť sa o pár vecí, ktoré môžu ...
AKE07 zahájil tému Projekt ELoGE – Hodnotenie vynikajúcich samospr...
Aktuálne: 7 mesiacov
Dovolím si dať do pozornosti už druhý ročník projektu ELoGE - Hodnotenie vynikajúcich samospráv.Mestá a obce, ktoré sa zúčastnia programu ELoGE budú môcť za pomoci lokálnych a zahraničných expertov vyhodnotiť ...
AKE10 zahájil tému Podujatie "Na občanoch záleží" - Par...
Aktuálne: 7 mesiacov
Podujatie "Na občanoch záleží" - Participácia a verejné priestory
AKE07 zahájil tému Návrh bytovej politiky SR
Aktuálne: 8 mesiacov
Návrh bytovej politiky SR do roku 2030https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-488Možné pripomienkovať do 21.9.2021
AKE07 zahájil tému Plánovaná zmena v zrážkach zo mzdy
Aktuálne: 10 mesiacov
Navrhuje sa zmena vo vykonávaní zrážok zo mzdy, ktorú možno pripomienkovať do 29.7.2021 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-363Navrhovaná právna úprava má za cieľ upraviť rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby táto právna ...
AKE10 zahájil tému Zadĺženosť samospráv - relácia v RTVS - Regin...
Aktuálne: 11 mesiacov
Zadĺženosť samospráv - relácia v RTVS - Regina
AKE07 zahájil tému Zmeny v poplatoch za uloženie odpadu a príspevok...
Aktuálne: 12 mesiacov
Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády č. 207/2021 Z. z., ktorým sa menia sadzby príjmov z poplatkov za uloženie odpadu ako aj náležitosti žiadosti obce o príspevok na triedený zber BROhttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/207/20210528
AKE07 zahájil tému Zákon o príspevkoch z fondov EÚ
Aktuálne: 1 rok
Pripravuje sa návrh zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zatiaľ bola zverejnená predbežná informácia o tom. Základným cieľom pripravovanej právnej úpravy je vytvorenie právneho rámca na národnej úrovni na efektívnu ...
AKE07 zahájil tému Pripravovaná novela volebného zákona
Aktuálne: 1 rok
Pripravuje sa novela zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.Pre obce bude dôležité toto:Úprava a skvalitnenie podmienok činnosti okrskových volebných komisií v súvislosti s prípravou volieb do ...
AKE07 zahájil tému Odstraňovanie nelegálnej reklamy
Aktuálne: 1 rok
1.6.2021 nadobudne účinnosť novela stavebného zákona https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/145/20210501 ktorá dá obciam niektoré nové možnosti:- požiadať o odstránenie nelegálnej reklamy už bude môcť aj obec (bez ohľadu na to, či je nelegálna ...
AKE07 zahájil tému Obce a dopravné priestupky
Aktuálne: 1 rok
S účinnosťou do 1.5.2021 na základe novely zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/146/20210501 dostávajú obce možnosť riešiť v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti aj správne delikty a priestupky zo zákazu zastavenia a státia, ...
AKE07 zahájil tému Odťahovanie autovrakov
Aktuálne: 1 rok
15.5.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/148/20210515 podľa ktorej bude možné odtiahnuť autovrak po 6 mesiacoch aj ak netvorí prekážku cestnej premávky a nebude tak potrebné ísť zdĺhavejším spôsobom ...
AKE07 zahájil tému Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Aktuálne: 1 rok
Plán na tých 6 mld. európskych peňazí v oficiálnej podobe na oficiálne pripomienkovanie https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/112
AKE07 zahájil tému Zrušenie zákona o detských ihriskách
Aktuálne: 1 rok
Dnes vyšiel zákon č. 75/2021 Z. z., ktorý bez náhrady a s účinnosťou od dnes ruší nedávny zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriskahttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/75/20210219Podľa dôvodovej ...
AKE10 zahájil tému Online diskusia k Plánu obnovy MF SR
Aktuálne: 1 rok
Online diskusia k Plánu obnovy - Efektívny štát, Inovatívne Slovensko
AKE07 zahájil tému Osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva k ne...
Aktuálne: 1 rok
Zásadná zmena v nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním od 1.5.2021 - už to nebude cestou notárskeho osvedčenia ako doteraz (k čomu obce vydávali vyjadrenia), ale na základe súdneho konania.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/68/20210501
AKE07 zahájil tému Zaručená konverzia
Aktuálne: 1 rok
V Z.z. vyšla vyhláška MIRRI č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/70/20210301Účinné od 1.3.2021.
AKE07 zahájil tému Príspevok za Envirofondu na triedenie BRO
Aktuálne: 1 rok
Vyšla novela č. 67/2021 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.3.2021 zavádza nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento bude možné poskytnúť obci, ak:a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného ...
AKE07 zahájil tému Odvolávanie hlavného kontrolóra
Aktuálne: 1 rok
Dnes vyšiel zákon č. 345/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa povinnosť obecného zastupiteľstva pri odvolávaní hlavného kontrolóra z funkcie z dôvodu porušenia jeho povinností ako zamestnanca/vedúceho zamestnanca, takéto odvolanie aj ...
AKE07 zahájil tému Návrh vyhlášky o zaručenej konverzii
Aktuálne: 1 rok
Návrhom vyhlášky sa zavádza nový princíp vo vzťahu k definovaniu osvedčovacej doložky a záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsah týchto dokumentov bude ustanovený vyhláškou tak, že budú popísané obsahové náležitosti ...
AKE07 zahájil tému Dotácie na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Aktuálne: 2 roky
Dnes vyšlo v Z. z.: Opatrenie Štatistického úradu SR č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu ...
AKE07 zahájil tému Reforma samosprávy
Aktuálne: 2 roky
Reforma samospráv sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022.V dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“ to uviedlo Ministerstvo financií SR.https://domov.sme.sk/c/22503361/samospravy-nesuhlasia-s-rusenim-mestskych-casti-v-bratislave-a-kosiciach.html?ref=terazbox_smeKonkrétny zdroj v siedmej časti tu https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/
AKE10 zahájil tému Konferencia národného projektu - participácia n...
Aktuálne: 2 roky
Konferencia národného projektu - participácia na tvorbe verejných politík - Bratislava, 06.-07.08.2020
AKE07 zahájil tému Poplatky za skládkovanie a zber BRO
Aktuálne: 2 roky
MŽP pripravuje novelu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.Návrh zákona má za cieľ reagovať na situáciu nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v obciach, ...
AKE07 zahájil tému Nájomné bývanie
Aktuálne: 2 roky
Štát plánuje meniť podmienkyhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/132https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/130
AKE07 zahájil tému Mapová aplikácia NKÚ SR
Aktuálne: 2 roky
Zaujímavú vec spustil NKÚhttp://mumap.nkusr.sk/
AKE07 zahájil tému Hazardné hry a petícia
Aktuálne: 2 roky
V parlamente je návrh na zrušenie povinnej petície aspoň 30 % voličov v obci na zrušenie hazardných hier - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=152Je ;to koaličný návrh, tak by to mohlo prejsť.
AKE07 zahájil tému NKÚ a samospráva
Aktuálne: 2 roky
Samospráva v hľadáčiku kontroly NKÚ SR - od str. 44 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476828Ako súčasť správy o činnosti NKÚ za rok 2019, o ktorej teraz rokuje parlament https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=27
AKE07 zahájil tému Niektoré sociálne služby počas COVID-19
Aktuálne: 2 roky
Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/116/20200508
AKE07 zahájil tému Dotácie ministerstva práce
Aktuálne: 2 roky
§ 2:Ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 ...
AKE07 zahájil tému Sčítanie obyvateľov
Aktuálne: 2 roky
Opatrenie Štatistického úradu SR č. 100/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a ...
AKE10 zahájil tému Metodická pomôcka AKE SR - COVID 2020
Aktuálne: 2 roky
Metodická pomôcka AKE SR-COVID 2020
AKE07 zahájil tému Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych org...
Aktuálne: 2 roky
Nové opatrenia hlavného hygienika (aj) pre samosprávy:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf
AKE07 zahájil tému Doručovanie zásielok poštou počas koronakrízy
Aktuálne: 2 roky
Počas koronakrízy platí osobitný režim doručovania zásielok poštou. Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa považuje deň ...
AKE07 zahájil tému Rokovanie zastupiteľstva počas koronakrízy
Aktuálne: 2 roky
Novela zákona o obecnom zriadení umožnila rokovanie obecného zastupiteľstva počas koronakrízy aj cez videokonferenciu, prípadne ako krajnú možnosť aj per rollam - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/73/20200409
AKE07 zahájil tému Knižnica ZMOS
Aktuálne: 2 roky
Zaujímavú vec sprístupnil ZMOS, možno tam nájdete niečo užitočné.Združenie miest a obcí Slovenska je výrazne aktívne v publikačnej činnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu rubriku ktorej ...
AKE10 zahájil tému Program-Smart rozpočty
Aktuálne: 2 roky
Program-Smart rozpočty
AKE10 zahájil tému Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálno...
Aktuálne: 2 roky
Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálnom podnikaní, Richvald, 9. 12. 2019
AKE10 zahájil tému Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
Aktuálne: 2 roky
Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
AKE10 zahájil tému Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájom...
Aktuálne: 3 roky
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
AKE10 zahájil tému Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájom...
Aktuálne: 3 roky
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
AKE10 zahájil tému Novela zákona o registri partnerov VS
Aktuálne: 3 roky
Novela zákona o registri partnerov VS
AKE07 zahájil tému Financovanie rozvoja vodovodov a kanalizácií
Aktuálne: 3 roky
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre ...
AKE07 zahájil tému Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja...
Aktuálne: 3 roky
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť ...
AKE07 zahájil tému Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja Slove...
Aktuálne: 3 roky
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. ...
AKE72 zahájil tému Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žia...
Aktuálne: 3 roky
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
AKE05 zahájil tému petičný výbor
Aktuálne: 3 roky
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
AKE07 zahájil tému N8vrhy nových stavebných predpisov
Aktuálne: 3 roky
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu...
Aktuálne: 3 roky
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať ...
AKE11 zahájil tému Novela zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 3 roky
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
AKE05 zahájil tému obchodná spoločnosť zriadená mestom a verejné...
Aktuálne: 3 roky
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie ...
AKE07 zahájil tému Informácia o možnostiach nakladania s majetkom ...
Aktuálne: 3 roky
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
AKE11 zahájil tému Pracovná ponuka - Združenie samosprávnych krajo...
Aktuálne: 4 roky
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
AKE07 zahájil tému Exekučná amnestia
Aktuálne: 4 roky
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
AKE11 zahájil tému Pozvánka na odbornú konferenciu Asociácie komun...
Aktuálne: 4 roky
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday ...
AKE07 zahájil tému Plat zástupcu starostu a odmena sobášiacim
Aktuálne: 4 roky
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na ...
AKE11 zahájil tému Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa...
Aktuálne: 4 roky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny odstupného pre starostov a primátor...
Aktuálne: 4 roky
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov ...
AKE11 zahájil tému Nové kódy na prihlasovanie dohodárov-dôchodcov
Aktuálne: 4 roky
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v ...
AKE11 zahájil tému Koncepcia rozvoja garantovaných energetických sl...
Aktuálne: 4 roky
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie iných opatrení, ktoré budú viesť k úspore ...
AKE10 zahájil tému Štátna pomoc
Aktuálne: 4 roky
Štátna pomoc
AKE07 zahájil tému NOvý zákon o hazarných hrách
Aktuálne: 4 roky
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
AKE07 zahájil tému Novela zákona o verejnom obstarávaní
Aktuálne: 4 roky
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
AKE07 zahájil tému GDPR
Aktuálne: 4 roky
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
AKE04 zahájil tému Prepočet odbornej praxe - pomôcka pre mzdárky
Aktuálne: 4 roky
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje ...
AKE10 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslan...
Aktuálne: 4 roky
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
AKE07 zahájil tému Odhŕňanie chodníkov po novom
Aktuálne: 4 roky
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
AKE07 zahájil tému Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej...
Aktuálne: 4 roky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
AKE35 zahájil tému stratová mestská sro
Aktuálne: 4 roky
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
AKE10 zahájil tému Jarná konferencia AKE SR
Aktuálne: 4 roky
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 4 roky
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o ...
AKE07 zahájil tému Veľká novela zákona o obecnom zriadení
Aktuálne: 4 roky
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
AKE74 zahájil tému Príspevky neverejným poskytovetľom sociálnych ...
Aktuálne: 4 roky
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ...
AKE10 zahájil tému Zadĺženosť miest a obcí SR
Aktuálne: 4 roky
Zadĺženosť miest a obcí - článok
AKE07 zahájil tému Novela zákonov - koniec predkladaniu LV a iných ...
Aktuálne: 5 rokov
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783 . Vo ...
AKE10 zahájil tému Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozv...
Aktuálne: 5 rokov
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
AKE11 zahájil tému E-Government v praxi
Aktuálne: 5 rokov
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými ...
AKE07 zahájil tému Novela infozákona v pripomienkovom konaní
Aktuálne: 5 rokov
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
AKE07 zahájil tému Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 5 rokov
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
AKE11 zahájil tému Jesenná konferencia AKESR
Aktuálne: 5 rokov
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli ...
AKE07 zahájil tému Založenie právnej sekcie AKE SR
Aktuálne: 5 rokov
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starších" už takéto ...
AKE10 zahájil tému Smutná správa
Aktuálne: 5 rokov
Smutná správa
AKE10 zahájil tému Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Aktuálne: 5 rokov
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
AKE07 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení v pripomienkovo...
Aktuálne: 5 rokov
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
AKE07 zahájil tému Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneh...
Aktuálne: 5 rokov
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
AKE10 zahájil tému Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
Aktuálne: 5 rokov
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
AKE07 zahájil tému Nový zákon o ochrane osobných údajov na pripom...
Aktuálne: 5 rokov
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
AKE10 zahájil tému Bezplatné testovanie správy pohľadávok
Aktuálne: 5 rokov
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
AKE10 zahájil tému Novela zákon o DPH
Aktuálne: 5 rokov
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
AKE07 zahájil tému MOžné pripomienkovať návrh novely zákona o od...
Aktuálne: 5 rokov
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384
AKE07 zahájil tému Vláda plánuje podporovať výstavbu štartovací...
Aktuálne: 5 rokov
A mali by tam byť aj dotácie na obstaranie pozemku...https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.htmlhttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26428http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26567
AKE07 zahájil tému Register partnerov verejného sektora
Aktuálne: 5 rokov
Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užívateľov výhod sa okruh povinných subjektov aj povinností významne ...
AKE07 zahájil tému Pripravuje sa novela zákona o obecnom zriadení!
Aktuálne: 5 rokov
MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o obecnom zriadení - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/112Pripomienkovať/podávať vyjadrenia je možné do 16.5.
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu a VZ AKESR
Aktuálne: 5 rokov
Milé kolegyne, kolegovia,v dňoch 18.-19. máj 2017 sa bude konať 43. odborná konferencia a valné zhromaždenie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Pozvánku s programom a organizačnými pokynmi nájdete v priloženom súbore.Tešíme ...
AKE49 zahájil tému Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň, týmto vás žiadame o stanovisko, respektíve postup, ktorý používate k nasledovnej veci: V súvislosti s poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z. z o ...
AKE01 zahájil tému Info pre členov AKE SR
Aktuálne: 5 rokov
Informácie o mieste a čase konania najbližšej konferencie.
AKE51 zahájil tému úschova cenných vecí v ZOS
Aktuálne: 5 rokov
Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, ...
AKE07 zahájil tému Elektronická komunikácia
Aktuálne: 5 rokov
Ako fungujete s elektronickou komunikáciou k sebe a od seba do elektronických schránok? S akými problémami sa stretávate?
AKE07 zahájil tému Novela infozákona
Aktuálne: 5 rokov
Do 6.12. je možné pripomienkovať predbežnú informáciu o tom, že sa plánuje novela infozákona:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/191
AKE51 zahájil tému nájom za hrobové miesta
Aktuálne: 6 rokov
Od 1.1.2017 by mala nášmu mestu robiť správcu cintorínov naša príspevková organizácia (je platcom DPH).Do konca roka robí správcu súkromná obchodná spoločnosť. Táto spoločnosť robila nájomné zmluvy na hrobové miesta ...
AKE10 zahájil tému Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
Aktuálne: 6 rokov
Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu AKE SR
Aktuálne: 6 rokov
Kolegyne, kolegovia,v dňoch 19.-21.10.2016 sa bude konať naša už 42. odborná konferencia, ktorá bude zároveň výročná z príležitosti 20 rokov fungovania našej asociácie. Tešíme sa na stretnutie.Rada AKE SR
AKE07 zahájil tému Sociálna poisťovňa organizuje SEMINÁRE PRE SAM...
Aktuálne: 6 rokov
Sociálna poisťovňa organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre samosprávy.Pozvánky sú uverejnené podľa pobočiek Sociálnej poisťovne.http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-organizuje-seminare-pre-samospravy/48412s62608c
AKE10 zahájil tému Medzirezortné pripomienkové konanie - minimálna...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
AKE10 zahájil tému Transfer peňazí pre volebné obvody
Aktuálne: 6 rokov
Transfer peňazí pre poslancov vo volebných obvodoch z rozpočtu mesta 
AKE07 zahájil tému Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaran...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaranie nájomného bytu je možné pripomienkovať do 6.9.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-812Výcuc z predkladacej správy:Od 1. januára 2016 sa zmenili tepelnotechnické požiadavky na nové ...
AKE07 zahájil tému Pozemkové úpravy v rómskych osadách
Aktuálne: 6 rokov
MPRVSR bude novelizovať zákon o pozemkových úpravách. Malo by ísť o rozšírenie dôvodov PÚ o vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami a v hospodárskych dvoroch bývalých JRD.Pripomienky k predbežnej informácii je ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o sociálnych službách - d...
Aktuálne: 6 rokov
Navrhované zmeny v detských jasliach je možné pripomienkovať do 26.8.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-537
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o športe
Aktuálne: 6 rokov
Možné pripomienkovať do 26.8.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787
AKE07 zahájil tému Holandsko chce Slovensku pomôcť s cyklodopravou
Aktuálne: 6 rokov
http://ekonomika.sme.sk/c/20207741/holandsko-chce-slovensku-pomoct-s-cyklodopravou.htmlNo, som zvedavý. V Holandsku asi nepoznali pojem "roztrieštené vlastníctvo pozemkov pod cyklostrasy"... pritom to vidím ako najväčšiu prekážku reálneho budovania cyklotrás u nás.
AKE07 zahájil tému Verejné obstarávanie a výber exekútora
Aktuálne: 6 rokov
Ani aktuálny zákon o verejnom obstarávaní o tom nehovorí, ale stále podľa mňa možno použiť toto metodické usmernenie ÚVO https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdjKL9ytzNAhVIuxQKHdfYDZYQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fmetodicke-usmernenia-zakon-c-252006-z-z%2Fdocument%2F11575&usg=AFQjCNHTuYzE-E97LDfLPcgEk_mPHNXMNA&bvm=bv.126130881,d.bGg&cad=rjaPodľa neho vo všeobecnosti trovy exekúcie uhrádza povinný a výška odmeny exekútora ...
AKE07 zahájil tému Pripomienkovanie legislatívy
Aktuálne: 6 rokov
Každú novú vec (návrhy právnych predpisov, ale aj rôzne koncepcie, správy atď.), čo sa objaví v medzirezortnom pripomienkovom konaní (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?filter=1) je možné pripomienkovať prostredníctvom tohto elektronického portálu. Je to dobrá ...
AKE07 zahájil tému Novinka - elektronický platobný rozkaz
Aktuálne: 6 rokov
MS SR predstavilo do pripomienkového konania návrh zákona o tzv. upomínacom konaní. Ide de facto o elektronický platobný rozkaz v žalobách na peňažné plnenie, podávaný a vybavovaný elektronicky. Súdny poplatok ...
AKE07 zahájil tému Náhodné prideľovanie exekútorov
Aktuálne: 6 rokov
Do pripomienkového konania sa dostal návrh novely Exekučného poriadku, kde najdôležitejším bodom bude, že exekútorov si už nebude vyberať oprávnený, ale bude ich prideľovať náhodne súd.Možné pripomienkovať do 22.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-695
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlavný kontrolór a rokovací ...
Aktuálne: 6 rokov
Zaujímalo nás:1. v akom rozsahu môže HK kontrolovať obchodné spoločnosti mesta2. či môžu poslanci v rokovacom poriadku MZ obmedziť opätovné podávanie návrhov (analogicky ako v NR SR)
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlasovania a zápisnice z MZ
Aktuálne: 6 rokov
Usmernenie z MV SR ohľadom prijatých uznesení MZ a spôsobe ich zápisu
AKE54 zahájil tému Rekonštrukcia osvetlenia
Aktuálne: 6 rokov
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Tím E - komunal zahájil tému Súbeh pracovných pomerov
Aktuálne: 6 rokov
Prosím o radu, jeden zamestnanec popri hlavnom pracovnom pomere uzatvorí aj vedľajší PP u toho istého zamestnávateľa - obce. Ako mám postupovať - čo sa mení v porovnaní ...
Tím E - komunal zahájil tému Softvér na spracovanie miezd
Aktuálne: 6 rokov
Prosím Vás, aké máte skúsenosti s Vašim softvérom na spracovanie miezd?
AKE04 zahájil tému Nový spôsob komunikácie.
Aktuálne: 6 rokov
Nový spôsob komunikácie zodpovedá novým trendom.
AKE08 zahájil tému „Sociálny taxík“
Aktuálne: 6 rokov
Zdravím všetkých.Chcem poprosiť kolegov, ktorí riešili problematiku prepravy občanov – tzv. „sociálny taxík“, o informácie v tejto oblasti:akým spôsobom zabezpečujú túto službu – mesto, alebo cez svoju organizáciu, resp. tretí ...
AKE04 zahájil tému Dotazník AKE
Aktuálne: 7 rokov
Pekný deň všetkým, v mene našej prezidentky Evy Balážovej vám preposielam dotazníky ku konferencii AKE SR. Poprosím o vyplnenie a zaslanie na moju mailovú adresu.ĎakujemKtorá téma konferencie Vás zaujala najviac?Aké ...
AKE56 zahájil tému Reštrukturalizácia úverov
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň, hľadám vzor k reštrukturalizácii úverov.
AKE01 zahájil tému Konferencia AKE
Aktuálne: 7 rokov
Mile kolegyne, kolegovia, pomaly sa konci cas letnych dovoleniek a ja verim, ze ste si stihli trochu aj oddychnut od kazdodenneho zhonu a casto i stresu.Chcem pripomenut, ze jubilejna 40. ...
AKE01 zahájil tému IOM
Aktuálne: 7 rokov
Oznam - Integrované obslužné miestoDobrý deň,Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska si Vás dovoľuje informovať o pripravovanej legislatívnej úprave, ktorá sa ...
AKE04 zahájil tému MPK
Aktuálne: 7 rokov
Navrh vyhlasky MV SR o vyske odmeny a podrobnostiach uhrady odmeny clenov a zapisovatelov volebnych komisii
AKE56 zahájil tému Elektronické trhoviská
Aktuálne: 7 rokov
Postrehy
AKE04 zahájil tému Parkoviská
Aktuálne: 7 rokov
Poprosím Vás o informáciu, či Vám prevádzkuje parkoviská Vaša vlastná (mestská) s.r.o.
AKE01 zahájil tému MPK
Aktuálne: 7 rokov
Dalsie navrhy noviel zakonom, ktore by sa zislo pozriet a pripomienkovat
AKE07 zahájil tému Pripomienky k návrhu novely infozákona
Aktuálne: 7 rokov
v pripomienkovom konaní je návrh novely infozákona
AKE04 zahájil tému Spôsob vyhlásenia zbierky
Aktuálne: 7 rokov
Skúsenosť s vyhlásením zbierky po 1.7. 2014?
AKE43 zahájil tému Súkromné centrum špeciálneho pedagogického po...
Aktuálne: 7 rokov
Možnosť financovania Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva z podielových daní. 
AKE42 zahájil tému Verejné obstarávanie
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň všetkým,Prosím o Vaše odpovede na otázku. Na poskytovanie služieb mestskou spoločnosťou s.r.o., kde je mesto 100% vlastník, je povinnosť robiť verejné obstarávanie? Ide o služby typu zimná údržba, ...
AKE01 zahájil tému Kompostáreň
Aktuálne: 7 rokov
Ak máte kompostáreň postavenú s finančnou podporou z eurofondov (u nás skolaudovaná v r. 2013), koľko stojí mesto jej ročná prevádzka resp. aké výdavky (suma výdavkov v € za rok ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému Inštitút osobitného príjemcu
Aktuálne: 9 rokov
V poslednom období Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na základe šetrenia ruší u jednotlivcov inštitút osobitného príjemcu, napriek nesúhlasu poberateľa dávok, nakoľko vraj zníženie počtu zamestnancov ich núti ...