AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE05 zahájil tému záverčný účet
Aktuálne: 3 mesiace
Máte skúsenosti  pri spracovaní záverečného účtu s vylučovaním  fin. prostriedkov z prebytku : 1. poplatok za rozvoj 2.   rozdiel  medzi príjmami z poplatku za komunálny a výdavkami  na  jeho zber a ...
AKE07 zahájil tému Sociálne balíčky
Aktuálne: 4 mesiace
Po dnešnom rokovaní koalície boli návrhy sociálnych opatrení presunuté na júnovú schôdzu NR SR - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/511140-koalicni-lidri-rokuju-o-socialnych-opatreniach-aj-o-volbe-kandidatov-na-ustavnych-sudcov/
AKE07 zahájil tému Návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základ...
Aktuálne: 4 mesiace
Na májovú schôdzu NR SR je opäť zaradený poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 4 mesiace
Do pripomienkového konania bol vypustený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.Z návrhu je možné identifikovať negatívny vplyv na rozpočty obcí, čo predkladateľ v doložke vplyvov ...
AKE07 zahájil tému Športové poukazy pre zamestnancov
Aktuálne: 4 mesiace
Na rokovanie NR SR bol predložený ďalší návrh zákona s dopadom na daň z príjmov - príspevky zamestnávateľa na športovú činnosť detí zamestnancov, ktoré nebudú predmetom dane z príjmov:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7325
AKE05 zahájil tému dlh obce a ŠFRB
Aktuálne: 5 mesiacov
Mesto chce získať zo ŠFRB úver na prestavbu budovy na domov sociálnych služieb - domov dôchodcov  ( ŠFRB má taký produkt ) . Môže sa vzťahovať výnimka  podľa  par. 17  ...
AKE10 zahájil tému Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
Aktuálne: 7 mesiacov
Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
AKE11 zahájil tému Podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO ...
Aktuálne: 9 mesiacov
Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019 sú už zverejnené:http://finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11911
AKE07 zahájil tému Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 11 mesiacov
Môže to byť zaujímavé čítanie aj pre samosprávne rozpočty:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27856http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27851
AKE11 zahájil tému Aktualizovaný manuál k obsahu finančných výka...
Aktuálne: 11 mesiacov
Na webe MFSR je zverejnená verzia 1.04 manuálu k obsahu finančných výkazov. Táto verzia prináša nasledovné zmeny:doplnenie textu k prijatým zábezpekám - ako zábezpeky sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikli z prijatých ...
AKE09 zahájil tému Bezplatné stravné pre deti MŠ a ZŠ
Aktuálne: 1 rok
Dobrý deň, máte niekto bližšie informácie k zavedeniu bezplatného stravného pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti základných škôl? Podľa dostupných informácií by každé dieťa v prípade ...
AKE10 zahájil tému Dlhová služba - pomôcka
Aktuálne: 1 rok
Dlhová služba - pomôcka
AKE11 zahájil tému Podnikateľská činnosť obce v záverečnom úč...
Aktuálne: 1 rok
Ak máte príjmy z podnikateľskej činnosti, ako ste s nimi naložili pri usporiadaní prebytku rozpočtu pri spracovaní záverečného účtu? Vyčlenili ste kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti z ...
AKE11 zahájil tému IOM - bankové účty a rozpočtové položky
Aktuálne: 1 rok
Pekný deň kolegovia,chcem vás poprosiť o vaše skúsenosti s aplikáciou služieb IOM v praxi:1. vediete prijaté poplatky z IOM na samostatnom bankovom účte? a vediete osobitne správny poplatok (príjem štátu) od ...
AKE144 zahájil tému Manuály k obsahu finančných výkazov 2018 verzi...
Aktuálne: 1 rok
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9405(pri rolovaní smerom nadol sa dostanete k odkazom na prílohy)
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 1 rok
OZNÁMENIEMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republikyMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
AKE144 zahájil tému Výkazy FIN v roku 2018 + manuál k obsahu finanč...
Aktuálne: 2 roky
Ahojte, posielam info k výkazom FIN v roku 2018:Posielam Vám informáciu o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, ...
AKE144 zahájil tému Používanie kódov zdrojov 71 a 72 v roku 2018
Aktuálne: 2 roky
Ahojte, otváram tému týkajúcu sa obcí, ktorých rozpočty obsahujú aj príjmy a výdavky preddavkových organizácií, napr. materských škôlok, ktoré nie sú samostatnými subjektmi. Aké kódy zdrojov používate pri klasifikovaní RK ...
AKE35 zahájil tému Dotácia na kapitálové výdavky
Aktuálne: 2 roky
Môže mesto svojej 100% s.r.o. poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky? Jedná sa o nákup vozidiel a strojného vybavenia.
AKE07 zahájil tému Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vl...
Aktuálne: 2 roky
Návrh novely nariadenia vlády je možné pripomienkovať do 7.11.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/714
AKE07 zahájil tému Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej sam...
Aktuálne: 2 roky
Do 22.9. je možné podať vyjadrenie k predbežnej informácii o návrhu nariadenia vlády, ktorým sa má zmeniť nariadenie č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/197
AKE10 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
Aktuálne: 2 roky
Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
AKE10 zahájil tému Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2...
Aktuálne: 2 roky
Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov za rok 2016
AKE10 zahájil tému Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
Aktuálne: 2 roky
Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
AKE07 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - pripomienkovanie náv...
Aktuálne: 3 roky
Názov materiálu: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová ...
AKE01 zahájil tému Výnos DPFO
Aktuálne: 3 roky
Orientačný výpočet DPFO pre mestá a obce na rok 2017
AKE07 zahájil tému Údaje o rozpočte VS a štátnom rozpočte
Aktuálne: 3 roky
Ako dnes na konferencii AKE SR informoval JUDr. Jozef Mikš, MF SR spustilo stránku http://www.rozpocet.sk/Cieľom tohto portálu je nielen zobrazovať samotný rozpočet verejnej správy, ale aj vysvetliť proces jeho zostavovania ...
AKE07 zahájil tému 15 mil. € navyše na nájomné bývanie
Aktuálne: 3 roky
Podpredseda ZMOS dnes informoval o navýšení prostriedkov štátu na rozvoj nájomného bývania.
AKE51 zahájil tému koncesná zmluva rozpočtová položka (verejné o...
Aktuálne: 3 roky
Naše mesto chce formou koncesie zabezpečiť modernizáciu, prevádzku a riadnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.Vieme predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluvný vzťah by mal trvať 20 rokov a je určená maximálna ročná ...
AKE10 zahájil tému Návrh rozpočtu v ISS
Aktuálne: 3 roky
Zostavovanie návrhu rozpočtu v ISS - Cora geo
AKE04 zahájil tému Podkladové materiály k príprave rozpočtu SR do...
Aktuálne: 3 roky
Prikladám podkladové materiály k príprave rozpočtu SR dotýkajúce sa miest a obcí tak, ako boli dňa 26.07.2016 predstavené Únii miest Slovenska na oficiálnom rokovaní s MF SR.Makro-dane_cash-a-ESA.docx
AKE10 zahájil tému MPK - Zákony č. 523/2004, 583/2004
Aktuálne: 3 roky
Ahojte preposielam informáciu Dobrý deň, dňom 29.06.2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej ...
AKE11 zahájil tému FINANČNÉ VÝKAZY A PLNENIE ROZPOČTU
Aktuálne: 3 roky
Prosím Vás o inšpiráciu, akým spôsobom si sledujete plnenie rozpočtu za mesto (obec) s rozpočtovými organizáciami po zmene vo FIN1-12 od začiatku roka?
AKE65 zahájil tému Plavecké výcviky na školách
Aktuálne: 3 roky
Spôsob financovania plaveckých výcvikov
AKE73 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 3 roky
Nenávratná investičná dotácia poskytnutá pre 100% dcérsku spoločnosť- rozpočtová položka
AKE71 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 3 roky
Koncepcia tepelného hospodárstva mesta - rozpočtová položka
AKE04 zahájil tému Predpoklad DPFO 2016
Aktuálne: 3 roky
Informácia o predpokladanom vývoji DPFO podľa jednotlivých mesiacov od IFP
AKE65 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 3 roky
nahrávanie do RIS.SAM-u
AKE04 zahájil tému DHP SAMOZDANENIE
Aktuálne: 3 roky
DPH SAMOZDANENIE pri opravách výťahov
Tím E - komunal zahájil tému ​Samozdanenie DPH - stavebné práce
Aktuálne: 3 roky
Naša obec je na podnikateľskej činnosti platiteľom DPH. V zmysle manuálu MFSR pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu DPH, v prípade dodania stavebných prác dodávateľ vystaví faktúru od 1.1.2016 ...
Tím E - komunal zahájil tému Kódy zdrojov ZŠ
Aktuálne: 3 roky
ZŠ obdržala finančné prostriedky od NÚCEM na refundáciu mzdových výdavkov pre pedagogických pracovníkov. Na základe oznámenia NÚCEM má byť použitie FP zúčtované s kódom zdroja 11T1 /85% ...
AKE04 zahájil tému Recyklačný fond
Aktuálne: 4 roky
Recyklačný fond a kódy zdrojov 
AKE42 zahájil tému Podielové dane 2016
Aktuálne: 4 roky
Prajem pekný deň, možno už tieto informácie máte, ale pre istotu posielam.„Vážení predstavitelia miestnej územnej samosprávy,napriek tomu, že NR SR schváli návrh štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy na roky ...
AKE44 zahájil tému Úver príspevkovej organizácii
Aktuálne: 4 roky
Prajem pekný deň, mám dotaz, ak má niekto skúsenosť, či si môže príspevková organizácia zobrať úver, ktorý bude splácať z výnosu jej hospodárenia.
AKE04 zahájil tému Zmena rozpočtu
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň všetkým, preposielam odpoveď MFSR k otázke k zmene rozpočtu, ktorú sme riešili v Kežmarku.Prikladám aj našu otázku:„Mesto Kežmarok uskutočnilo zmenu rozpočtu, pričom súčasťou zmeny rozpočtu bol aj presun ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému SPOLUFINANCOVANIE A KÓDY ZDROJOV NA PRELOME ROKOV
Aktuálne: 4 roky
obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK programové obdobie 2007-2013. Percento spolufinancovania bolo ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému ROZPOČET PRI NEDODRŽANÍ HRANICE HDP
Aktuálne: 4 roky
Aký rozpočet zostaviť pri nedodržaní hranice – HDP – zákon o rozpočtovej zodpovednosti?
AKE62 zahájil tému Platobná karta
Aktuálne: 4 roky
Používanie bankovej platobnej karty 
AKE56 zahájil tému Energetický audit
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň milé kolegyne a kolegovia,chcela by som sa poradiť, ako ste sa zhostili zabezpečenia energetického auditu, v zmysle zákona 321/2014. Pokiaľ som to správne pochopila, potom by sa takýto ...
AKE04 zahájil tému Odmeny poslancom za členstvo v dozorných radách
Aktuálne: 4 roky
Pozdravujem všetkých,riešime u nás otázku k vyplácaniu odmien za členstvo v dozorných radách a podielov na zisku poslancom MsZ.My ich poslancom nevyplácame, nakoľko vychádzame z toho, že poslanci môžu mať ...
AKE01 zahájil tému MPK k Návrhu zákona – novela zákona č. 523/2...
Aktuálne: 4 roky
Z Unie miest som dostala informaciu o pripravovanej novele zakonov, ktore su v sucasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konani
AKE04 zahájil tému PREDPOKLAD DPFO 2015
Aktuálne: 4 roky
Prognóza prevodu podielu na DPFO na obce
AKE59 zahájil tému Koncesná zmluva a dlh obce
Aktuálne: 5 rokov
k otázke koncesnej zmluvy medzi obcou a koncesionárom na realizáciu stavebných prác, či táto kategória zmluvných záväzkov
AKE04 zahájil tému Pracovná zdravotná služba
Aktuálne: 5 rokov
Pod akú položku EK správne zahrnúť PZS? 
AKE04 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 5 rokov
Pozdravujem všetkých,v roku 2014 nemuseli príspevkové organizácie zadávať rozpočet do RIS.SAM. V roku 2015 však vraj už takáto povinnosť je aj pre príspevkové organizácie.Zadávali u Vás rozpočet do RIS.SAM aj ...
AKE48 zahájil tému Podielové dane a školstvo
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň, mám len otázku,V tabuľke Orientačný výpočet výnosu DPFO na rok 2015 od Ing. Mrvu je v predposlednom stĺpci podiel podielových daní na ( 40 % ) na ...
AKE62 zahájil tému Provizórium
Aktuálne: 5 rokov
Transfer pre PO v čase provizória
AKE04 zahájil tému Usmernenie k používaniu funkčnej klasifikácie ...
Aktuálne: 5 rokov
Dobrý deň všetkým,na základe komunikácie Asociácie komunálnych ekonómov SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) preposielam oficiálne stanovisko MŠVVaŠ SR k používaniu novej funkčnej klasifikácie v ...
AKE50 zahájil tému MZDY V DEPOZITE
Aktuálne: 5 rokov
Naše mesto účtuje mzdy v príslušnom mesiaci , aj keď mzdy sú za predchádzajúci mesiac. Samozrejme – problém nastáva až koncom každého roku , kde výplaty vyplatené v decembri / ...
AKE26 zahájil tému Kód zdroja
Aktuálne: 5 rokov
Pozdravujem všetkých, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK programové obdobie 2007-2013. Percento ...
AKE47 zahájil tému Monitorovacia správa
Aktuálne: 6 rokov
Schvaľovanie monitorovacej správy v mestskom zastupiteľstve