AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Pomocné materiály pre prácu s deťmi z Ukrajiny
Aktuálne: 1 týždeň
Kopec zaujímavých vecí má pre prácu s deťmi na svojom webe ministerstvo školstva https://ukrajina.minedu.sk/vseobecne-informacie/
AKE07 zahájil tému Dotácia na stravné pre odídencov
Aktuálne: 2 týždne
Podľa nariadenia vlády č. 143/2022 Z. z. sa dotácia na podporu výchovy k stravovacám návykom dieťaťa môže poskytnúť aj odídencom:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/143/20220429
AKE07 zahájil tému Návrh na zrušenie polročných prázdnin
Aktuálne: 4 týždne
Do 25.4. je možné pripomienkovať návrh vyhlášky, ktorou sa majú zrušiť polročné prázdniny:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/205
AKE07 zahájil tému Detské jasle a dočasne zvýšený počet detí
Aktuálne: 1 mesiac
Vláda dnes schválila zmenu nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb, pričom táto zmena sa týka jaslí.Ako uvádza dôvodová správa:Cieľom predkladaného návrhu nariadenia vlády je, vzhľadom na pretrvávajúci ozbrojený ...
AKE07 zahájil tému Vzdelávanie ukrajinských detí
Aktuálne: 2 mesiace
Zaujímavé informácie k aktuálnej téme:https://dennikn.sk/2793063/pre-deti-z-ukrajiny-mozu-vznikat-skolky-pri-zakladnych-skolach-a-rozsirovat-tie-sucasne-na-mape-pribudaju-volne-miesta/
AKE07 zahájil tému Odídenci z Ukrajiny a zmena v zákone o pedagogic...
Aktuálne: 2 mesiace
Zákonom č. 92/2022 Z. z. účinnosťou od 30.3.2022 došlo v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny aj k týmto zmenám v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch:- ...
AKE07 zahájil tému Nové školské vyhlášky
Aktuálne: 4 mesiace
V Z. z. vyšli nové školské vyhlášky:o pedagogickej dokumentácii https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/20220201o školsko-výchových zariadeniach https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/22/20220201
AKE07 zahájil tému Vyhláška o materskej škole
Aktuálne: 5 mesiacov
V Z. z. vyšla vyhláška ministerstva školstva č. 541/2021 o materskej škole - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541/20220101Účinné od 1.1.2022.
AKE07 zahájil tému Zmena vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej u...
Aktuálne: 5 mesiacov
Dnes vyšla v Z. z. vVyhláška č. 525/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej školehttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/20220101Zmeny sú účinné od ...
AKE07 zahájil tému Školské a mládežnícke parlamenty
Aktuálne: 5 mesiacov
Novela zákonov:- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,- 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,- 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežouúčinná od 1.1.2022https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/488/20220101
AKE07 zahájil tému Návrh vyhlášky o školských výchovno-vzdeláv...
Aktuálne: 5 mesiacov
Cieľom návrhu vyhlášky je najmä sprehľadniť organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí (ďalej len „klub“), centra voľného času a školského internátu vydaním samostatnej vyhlášky o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorá nahradí ...
AKE07 zahájil tému Novela nariadenia vlády o podrobnostiach rozpisu ...
Aktuálne: 6 mesiacov
V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 460/2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov ...
AKE10 zahájil tému Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátn...
Aktuálne: 7 mesiacov
Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - financovanie
AKE07 zahájil tému Predprimárne vzdelávanie
Aktuálne: 10 mesiacov
Cieľom zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je ...
AKE07 zahájil tému Prechod regionálneho školstva pod jedno minister...
Aktuálne: 1 rok
Vláda schválila návrh zákona, ktorým by sa mala odstrániť terajšia dvojkoľajnosť riadenia regionálneho školstva (ministerstvo školstva aj ministerstvo vnútra):https://dennikn.sk/minuta/2351106/?ref=mpmhttps://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25892/1
AKE07 zahájil tému Novela školského zákona
Aktuálne: 1 rok
Ministerstvo školstva dalo do pripomienkového konania (do 8.2.2021) návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Cieľom návrhu zákona je najmä zefektívnenie procesu prijímacieho konania na ...
AKE07 zahájil tému Nové školské vyhlášky
Aktuálne: 1 rok
V zbierke zákonov vyšlo aj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/438/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/437/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/435/20210101
AKE07 zahájil tému Novela nariadenia vlády o podrobnostiach rozpisu ...
Aktuálne: 1 rok
V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 402/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných ...
AKE07 zahájil tému Príspevok na špecifiká
Aktuálne: 1 rok
Vyšla novela 371/2020 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 597/2003.O. i. sa zavádza tzv. príspevok na špecifiká a taktiež sa dopĺňa prechodné ustanovenie do zákona č. 564/2004 Z. ...
AKE07 zahájil tému Rozdeľovanie výnosu DPFO
Aktuálne: 2 roky
Ministerstvo financií pripravuje túto zmenu v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.Cieľom návrhu novely nariadenia je úprava koeficientu materskej školy pre deti ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financo...
Aktuálne: 2 roky
Ministerstvo školstva pripravilo návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z.:Cieľom návrhu zákona je úprava niektorých aspektov financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.Návrh zákona upravuje tieto základné okruhy ...
AKE07 zahájil tému Vzdelávacie poukazy a korona
Aktuálne: 2 roky
Dnes bude vláda schvaľovať: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24772/1 Predkladaným návrhom sa zabezpečí ponechanie objemu pridelených finančných prostriedkovna záujmové vzdelávanie poskytovaného školami a školskými zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov v prípade, že záujmové vzdelávanie sa ...
AKE10 zahájil tému Príručka -výkon a financovanie prenesených kom...
Aktuálne: 3 roky
Príručka -výkon a financovanie prenesených kompetencií
AKE07 zahájil tému Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania ...
Aktuálne: 3 roky
Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-440
AKE07 zahájil tému Prezentácia ÚPSVaR k dotáciám od 01.01.2019 na...
Aktuálne: 3 roky
Zo stránky ZMOS: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
AKE07 zahájil tému Povinná školská dochádzka v materskej škole
Aktuálne: 3 roky
Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a od...
Aktuálne: 3 roky
Schválený dnes vládou:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082
AKE07 zahájil tému Obedy zadarmo
Aktuálne: 4 roky
Tak legislatívny návrh je už na svete - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6996https://www.cas.sk/clanok/736315/obedy-pre-skolakov-zadarmo-fico-prezradil-kedy-sa-zacne-so-socialnym-opatrenim-strany-smer/
AKE10 zahájil tému Financovanie školstva - otázky a odpovede
Aktuálne: 5 rokov
Financovanie školstva - otázky a odpovede
AKE10 zahájil tému Neštátne školské zariadenia
Aktuálne: 5 rokov
Neštátne školské zariadenia - výkony kontrol
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.,...
Aktuálne: 6 rokov
Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských zariadení. Navrhované zmeny ...
AKE10 zahájil tému Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o ...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DP - medzirezortné pripomienkovanie
AKE56 zahájil tému Školské stravovanie
Aktuálne: 6 rokov
Financovanie detí ZŠ v inom ako vlastnom zariadení
AKE49 zahájil tému Nájom v školách
Aktuálne: 6 rokov
Vlastný príjem základnej školy - nájom
PRISPIEVATEL A zahájil tému Školstvo_PPŽ
Aktuálne: 7 rokov
Chcem sa opýtať aký koeficient dávate do rozpočtu 2016 pre školské zariadenia? 65?
PRISPIEVATEL A zahájil tému Budova základnej školy
Aktuálne: 7 rokov
Predaj budovy rozostavanej základnej školy, ktorá chátra už viac ako 15 rokov.
AKE27 zahájil tému Výdajňa školskej jedálne
Aktuálne: 7 rokov
Skúsenosti s financovaním školskej výdajne
zahájil tému Financovanie neštátneho školstva
Aktuálne: 9 rokov
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako u Vás funguje financovanie neštátneho školstva. Dotáciu mesto poukazuje na základe schváleného VZN. Hlavný kontrolór ide na kontrolu práve do týchto ...