CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh novely zákona o finančnej kontrole (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

MF SR pripravilo novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Podľa dôvodovej správy:

Návrh zákona vytvára právny základ na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly na vzorke, pričom osobitnými predpismi z oblasti poskytovania verejných financií budú ustanovené podrobnosti k výberu vzorky. Takýmto prístupom sa zefektívni proces výkonu administratívnej finančnej kontroly, nakoľko sa zníži administratívna záťaž zamestnancov orgánov verejnej správy vykonávajúcich administratívnu finančnú kontrolu. Zefektívnenie výkonu finančnej kontroly zabezpečí aj navrhovaná možnosť podpisovať v odôvodnených prípadoch návrh správy/návrh čiastkovej správy a správu/čiastkovú správu z administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste len jedným zo zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorý vykonal finančnú kontrolu. Podľa súčasnej právnej úpravy sú potrebné podpisy všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí dané kontroly vykonali.

Cieľom návrhu zákona je taktiež upraviť možnosť externalizácie výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Navrhovanou úpravou sa umožní vykonávať administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste inou právnickou osobou, ak tak ustanovia osobitné predpisy. Uvedená úprava sa zavádza najmä pre účely výkonu finančnej kontroly v oblasti implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia procesných pravidiel výkonu finančnej kontroly a auditu, s dôrazom na formalizáciu úkonov po skončení finančnej kontroly a auditu.

Návrh je tu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-439

 a možno ho pripomienkovať do 17.9.2021.