CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole (4)

AKE07
2 roky
AKE07 2 roky

Vyšla informácia, že sa bude novelizovať zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.

Ešte nie je zverejnený konkrétny návrh, len oznámenie, ale už teraz je možné zasielať námety/vyjadrenie do 5.3. -

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2018%2F39

AKE14
1 rok
AKE14 1 rok

Ctení kolegovia,

hlavný kontrolór (ďalej len „HK“) obce má špecifické postavenie, je volený v zmysle zákona o obecnom zriadení, nie Zákonníka práce, a zamestnancom obce (bolo prezentované, že je len v zmysle podávania majetkového priznania). HK má postavenie kontrolného orgánu obce. Jeho poverením k výkonu kontroly je Plán kontrolnej činnosti, ktorý berie na vedomie, resp. schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

HK vykonáva činnosť nezávisle, nestranne, ako samostatný kontrolný orgán obce, pričom je oprávnený výsledky (Správy) podpisovať a oboznámiť s výsledkami kontroly orgán obce, t.j. starostu, a predkladať výsledky kontroly orgánu obce, t.j. obecnému zastupiteľstvu. Je potrebné ešte pripomenúť, že HK obce nezodpovedá za svoju činnosť orgánu obce – starostovi obce. Za uvedené zistenia v plnom rozsahu zodpovedá HK obce, aj v prípade podania žaloby.

Povinná osoba nemôže napadnúť výsledky kontroly, nakoľko HK je povinný vykonať kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., a riadi sa výlučne týmto zákonom. Povinná osoba má možnosť taxatívne vymedzenú zákonom 357/2015 Z.z., ( vyjadrenia, doplnenia, námietky a pod...).

Zákon 357/2015 Z.z. je pre HK obce len procesným zákonom, tzn., §18e), ktorý uvádzaš...“ HK pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel....“ Čo v preklade znamená, že HK je povinný dodržať postup, najmä povinnosti a oprávnenia taxatívne vymedzen駧 20,21 a 22zákona 357/2015 Z.z., a ďalej sa riadi zákonom o obecnom zriadení.

Nemôžem súhlasiť s vetou, že HK obce je zamestnanec povinnej osoby. HK obce je zamestnancom obce, povinná osoba pri kontrole nie je obec, ale obecný úrad a jej zriadené a založené organizácie.

Pekný deň všetkým, Anežka P.