Komuniké z 42. odbornej konferencie AKESR

ake_logo_color_primary
Občianske združenie Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska /AKE SR/ si na svojej konferencii v dňoch 19.-21.10.2016 v Dudinciach pripomenulo 20. výročie svojej existencie.

Za prítomnosti pozvaných hostí asociácia ocenila „ Osobnosti AKE SR “ z vlastných radov, ako aj z radov spolupracujúcich expertov, odborníkov a inštitúcií z verejného sektora a z ďalších inštitúcií a organizácií, ktoré sú partnermi miest a obcí pri výkone ich úloh.

Poďakovanie za dlhoročnú podporu asociácia prejavila ocenením aj primátorom. Tým, ktorí nielen verili myšlienke prospešnosti spolupráce komunálnych ekonómov, ale boli aj poradcami a podporovateľmi svojich zamestnancov v činnosti pre asociáciu.

Asociácia z pohľadu pozícií svojich členov - finančných manažérov vidí svoju budúcnosť pozitívne, keďže finanční manažéri sú stále dôležitejšou súčasťou vrcholového komunálneho manažmentu. Na jednej strane sú hlboko zainteresovaní v stratégiách rozvoja komunít, v ktorých pôsobia, na druhej strane sú to tí odborníci, na ktorých profesionalite v nemalej miere záleží udržanie zdravia verejných financií.

Cieľom asociácie je preto naďalej udržiavať vysoký štandard odborných stretnutí, profesionálneho vzdelávania aj vzájomnej spolupráce vrcholových manažérov v oblasti financií a podporiť tak lokálne vlády v prospech ich poslania rozvíjať a skvalitňovať život samosprávnych komunít.


Odborná časť konferencie sa zamerala najmä na východiská pre prípravu rozpočtov miestnych samospráv na roky 2017 – 2019, vrátane aktuálnych špecifík účtovníctva, či vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám.

V tej súvislosti konferencia ako významnú tému rozoberala prístupy jednotlivých miest k možnosti zaviesť Poplatok za rozvoj, ktorý svojim zameraním má okrem finančného prínosu nastaviť aj parametre pre rozvoj komunít. Napriek tomu, že v princípe nejde len o ekonomický nástroj, komunálni ekonómovia vnímajú ako dôležitú svoju účasť v odborných tímoch, ktoré svojimi analýzami konkrétnych údajov stavebných úradov, či územných plánovačov rámcujú východisko pre využitie tohto nástroja v konkrétnom meste či obci.


V rámci informácií k ďalším legislatívnym zámerom vlády, AKE SR považuje za potrebné vyjadriť prekvapenie nad pripravovanou reguláciou verejného dlhu, opätovne aj na úrovni samospráv. Napriek tomu, že na verejnom dlhu sa samosprávy na Slovensku v súčasnosti podieľajú cca 3 percentami, čo je neklamný znak toho, že samosprávy vo vysokej miere rešpektujú a dodržiavajú rozpočtovú disciplínu.

Legislatívny zámer vo svojom návrhu má snahu sprísniť nielen kritéria pre záväzky započítavané do dlhu, ale zmenu pripravuje aj vylúčením niektorých zdrojov na strane vlastných bežných príjmov, čo nesporne zníži potenciál manažmentu financovania rozvojových potrieb miest a obcí.


Konferencia AKE SR 22.10.2016


Výročnú správu 20 rokov AKESR si viete pozrieť TU.