NKÚ SR – Prebiehajúce kontroly

th

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) sa v prebiehajúcich kontrolách zameriava na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia, obchodovanie s drevom v mestských a obecných lesoch, či poskytovanie sociálnych služieb.

NKÚ SR aktuálne realizuje kontrolu zameranú na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti. Kontrola za obdobie posledných 5 rokov sa týka projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí, ktoré boli financované z rôznych zdrojov. Kontrola bude prebiehať na vzorke 37 obcí a miest rôznej veľkosti na celom Slovensku.

NKÚ SR realizuje aj kontrolu, v rámci ktorej chce zistiť, či sa lesy obhospodarujú v súlade so zákonom o lesoch, či sa plnia úlohy a opatrenia vyplývajúce z Národného programu využitia potenciálu dreva SR a Národného lesníckeho programu SR  a či je zabezpečený systém náležitej starostlivosti pri obchodovaní s drevom v mestských a obecných lesoch. Kontrolóri preverujú rok 2017 a s ním súvisiace obdobie v rámci 16 kontrolovaných subjektov.

Kontrolóri NKÚ SR preverujú dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných zariadeniach v nadväznosti na plnenie vybraných cieľov stanovených v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Ich zámerom je posúdiť a vyhodnotiť účinnosť poskytovania sociálnych služieb v zmysle strategických cieľov z pozície orgánov územnej samosprávy – vyšších územných celkov, ktoré sú nositeľmi sociálnej politiky na regionálnej úrovni a ich úlohy sú definované v zákone o sociálnych službách. Kontrolóri sa zameriavajú na obdobie rokov 2015 až 2017 a s nimi súvisiace obdobie. Preverovaných je viac ako 30 zariadení pre seniorov v rámci celého Slovenska, ako aj všetky samosprávne kraje.