Pomoc samosprávam počas pandémie

samospravy

Pomoc samosprávam na kompenzáciu výpadku príjmov počas pandémie

Slovenské obce, mestá a krajské samosprávy majú svoje rozpočty pomerne silno naviazané na daň z príjmov fyzických osôb. Správnosť takejto naviazanosti a potenciálne riziká s tým spojené vyvolávajú dlhodobo diskusie. Jedným z dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 je zníženie výnosu práve tejto dane, čo môže viacerým samosprávam spôsobiť finančné problémy. Tento článok poskytuje prehľad toho, ako sa Ministerstvo financií SR (ďalej len „Ministerstvo“) rozhodlo na situáciu reagovať. Na rozdiel od predchádzajúcich skúseností s ekonomickými krízami sa Ministerstvo nerozhodlo ísť cestou dotácií samosprávam, ale cestou pôžičiek (návratných finančných  výpomocí, ďalej len „NFV“), požiadať je možné už len do konca mesiaca.

Na úvod je vhodné povedať, že predmetné pôžičky budú mať bezúročný charakter. Samospráva tak vráti iba tú sumu, ktorú si požičia. Výška prostriedkov je však pre každú samosprávu limitovaná. Maximálna výška bezúročného úveru je určená predpokladaným výpadkom výnosu dane z príjmov. Predpokladaný výpadok vypočítalo a zverejnilo Ministerstvo samostatne pre každú obec, mesto a samosprávny kraj. Výpočet je dostupný pre obce TU a pre VUC TU.

Prostriedky možno použiť na kompenzáciu bežných aj kapitálových výdavkov vyčerpaných samosprávami do konca roka 2020. Môže sa pritom jednať výlučne o výkon samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. Je možné refundovať výdavky použité na samosprávne pôsobnosti od začiatku tohto roka.

Finančná výpomoc nepodlieha zúčtovaniu ako dotácia, samosprávy však musia vedieť preukázať kontrolným orgánom na čo peniaze použili, a teda riadne viesť evidenciu o použití prostriedkov v súlade so zákonom o účtovníctve. Žiadosť o NFV je možné predložiť do konca októbra, a to prostredníctvom stránky www.rissam.sk / výkazy. Následne bude s nimi uzavretá zmluva o poskytnutí NFV. Vyžaduje sa schválenie v zastupiteľstve obce/ kraja a podlieha stanovisku hlavného kontrolóra. Splácanie je stanovené na 4 ročné splátky, pričom prvá je stanovená na rok 2024. Prípadné odpustenie splátky je možné len na základe rozhodnutia vlády SR.

Ministerstvo takisto stanovilo niekoľko podmienok, zabezpečujúcich udržateľnosť financií samospráv.  Samosprávy zodpovedajú za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu samosprávy vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti ani ako výpomoc obci v ozdravnom režime.

Podrobné informácie týkajúce sa postupu podania žiadosti ako aj časté otázky a odpovede zverejnilo Ministerstvo na svojej stránke.