CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. Taktiež zhodnotenie vzťahu územného plánovania s inými prierezovými a sektorovými politikami a vzťah s regionálnym rozvojom. Možné trendy územného rozvoja sú zhodnotené na základe vývoja viacerých aspektov (indikátorov) a ich tendencií. Materiál formuje aj odporúčania a nové prístupy v oblasti územného rozvoja. V závere je konštatované, že z materiálu vyplýva potreba obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011 v častiach „Osídlenie a sídelná štruktúra“ a „Doprava“ v súlade s predmetnými ustanoveniami stavebného zákona.

Materiál je možné pripomienkovať do 4.6.2019 a nachádza sa tu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-358