CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Odstraňovanie nelegálnej reklamy (No replies)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

1.6.2021 nadobudne účinnosť novela stavebného zákona

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/145/20210501 ktorá dá obciam niektoré nové možnosti:

- požiadať o odstránenie nelegálnej reklamy už bude môcť aj obec (bez ohľadu na to, či je nelegálna reklama na jej pozemku alebo nie),

- zjednodušuje sa proces ohlasovania odstránenia nelegálnej reklamy (vlastník reklamy už nebude vyzývaný na preukázanie oprávnenia reklamu postaviť),

- na trojnásobok sa zvyšujú pokuty za nelegálnu reklamu a taktiež sa zavádza nová pokuta za neodstránenie reklamnej stavby po uplynutí doby, na ktorú bola povolená,

- reklamné stavby budú povoľované len na dobu určitú max. na 3 roky a už existujúce na dobu neurčitú sa stávajú reklamnými stavbami na dobu určitú maximálne do 30.4.2024

Nové kompetencie v oblasti reklamy získajú obce aj novelou zákona o pozemných komunikáciách s účinnosťou od 1.6.2021

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/149/20210601