CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Plánovaná zmena v zrážkach zo mzdy (No replies)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Navrhuje sa zmena vo vykonávaní zrážok zo mzdy, ktorú možno pripomienkovať do 29.7.2021

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-363

Navrhovaná právna úprava má za cieľ upraviť rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby táto právna úprava zohľadňovala výšku dosiahnutej mzdy povinného, ako aj manžela, ak je spoluposudzovanou osobou, a taktiež aj vysoký rast životných nákladov. Navrhovaná právna úprava úprava má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného, zabezpečovanie potrieb rodiny a domácností, a v konečnom dôsledku má prispieť aj k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky oprávneného, ktorá by inak bola nedobytná z dôvodu, že povinný sa nechce zamestnať práve z obavy vysokých exekučných zrážok.