CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

úschova cenných vecí v ZOS (1)

AKE51
3 roky
AKE51 3 roky

Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, šperky, vkladná knižka a pod.) majú byť vedené na podsúvahovom účte obce, mesta. Na základe opakovane vykonanej kontroly útvaru HK, žiada útvar HK, aby sme viedli menovite zoznam klientov ZOS a výšku ich finančných úspor na podsúvahovom účte a aby tak bolo vykonané minimálne raz ročne, príp. štvrťročne, mesačne.

Mámte vyjadrenie k danému problému od MPSVaR z r. 2016 - poskytovať sociálnych služieb bez súhlasu prijímateľa sociálnej služby nie je oprávnený s finančnou hotovosťou  ani s cennosťami manipulovť, ani poskytnúť informácie o stave účtu prijímateľa.

Ďakujem.