CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zákon o príspevkoch z fondov EÚ (No replies)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Pripravuje sa návrh zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zatiaľ bola zverejnená predbežná informácia o tom.

Základným cieľom pripravovanej právnej úpravy je vytvorenie právneho rámca na národnej úrovni na efektívnu a plynulú implementáciu nového programového obdobia 2021 - 2027, na základe ktorého budú poskytované príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Európskeho námorného, rybárskeho a akvakultúrneho fondu, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Nástroja na financovanie podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a Fondu na spravodlivú transformáciu.

Nová právna úprava bude okrem základného okruhu fondov upravovať najmä

  • pôsobnosť jednotlivých orgánov štátnej správy podieľajúcich sa na implementácii fondov,
  • postup pri poskytovaní príspevku vrátane vyhlasovania výziev,
  • konanie o žiadosti o poskytnutie príspevku,
  • riadne a mimoriadne opravné prostriedky,
  • zazmluvňovanie schválených žiadostí,
  • pravidlá pre vykonávanie finančných nástrojov, finančné vzťahy pri poskytovaní príspevku, ich vysporiadanie a
  • ďalšie inštitúty v súvislosti s implementáciou fondov.

Pripravovaný návrh zákona zabezpečí komplexné zastrešenie právnych vzťahov pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj v programovom období 2021 – 2027.

Podnety/návrhy možno zasielať do 7.5.2021

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/85