Pracovná ponuka – Referent ekonomického oddelenia

PRACOVNA PONUKA ZB

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica ponúka prácu referenta ekonomického oddelenia.

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ihneď

Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 1. Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
 2. Metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtovníctva mestskej časti, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou.
 3. Riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva mestskej časti počnúc procesom zostavovania rozpočtu, určovaním pravidiel rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mestskej časti
 4. Metodické usmerňovanie plnenia a sledovania pohľadávok a záväzkov mesta vrátane vymáhania, odsúhlasovania stavu majetku mesta a výsledkov jeho inventarizácie.
 5. Styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku.
 6. Vedenie účtovníctva podľa platných predpisov a kontrolovanie pohyb na jednotlivých účtoch syntetickej a analytickej evidencie v rozsahu schváleného rozpočtu
 7. Spracovávanie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky rozpočtového hospodárenia mestskej časti za uplynulé rozpočtové obdobie, zabezpečovanie overenie účtovnej závierky externým audítorom
 8. Vypracovanie daňového priznania v súlade s daňovým poriadkom.
 9. Vedenie účtovnej evidencie majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti a zabezpečovanie jeho ročnej inventarizácie
 10. Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok, vedenie procesov vymáhania pohľadávok, monitoring účtovnej, daňovej, rozpočtovej, legislatívy a implementácia relevantných zmien
 11. Vyhotovovanie podkladov o platbách pre škodovú komisiu.

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.

Iné kritériá a požiadavky

 • Prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe v oblasti financií.
 • Znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy.
 • Bezúhonnosť.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť.
 • Znalosti MS Office.
 • Samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.
 • Vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní.
 • Výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 • Podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov.
 • Overená kópia dokladu o vzdelaní.
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto podania žiadosti

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  najneskôr do 15. októbra 2017 na adresu: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava.