CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Aktualizovaný manuál k obsahu finančných výkazov (No replies)

AKE11
2 roky
AKE11 2 roky

Na webe MFSR je zverejnená verzia 1.04 manuálu k obsahu finančných výkazov. Táto verzia prináša nasledovné zmeny:

  • doplnenie textu k prijatým zábezpekám - ako zábezpeky sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikli z prijatých finančných prostriedkov na zábezpeky v zmysle osobitných predpisov (napríklad daňová zábezpeka, zábezpeka pri verejnom obstarávaní, finančná zábezpeka na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a úhrad škôd spojených s poškodením nájomného bytu...).
  • vo FIN 1-12 sa upravilo uvádzanie „programu“ pre príspevkové organizácie v prípade alokácie vlastných zdrojov, zmena sa týka štátnych PO.