CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy (No replies)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Opatrenie ustanovuje zmenu výšky koeficientu na jedného obyvateľa na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na 1,11 eura.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (http://www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky http://www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/84/20180322