CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s testovaním obyvateľstva počas mimoriadnej situáciez dôvodu ochorenia COVID-19 (No replies)

AKE07
1 mesiac
AKE07 1 mesiac

Predkladaný materiál rieši úhradu výdavkov za vykonané testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v celkovej sume 1 177 368,21 eur za obdobie november, december 2020 a január 2021 do účinnosti uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30/2021.

Navrhuje sa finančné prostriedky v celkovej sume 1 177 368,21 eur uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom sa odporúča ich poukázať do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov, v čiastke podľa verifikácie výdavkov miestnych samospráv vynaložených na zabezpečenie opatrení na ochranu zdravia a života osôb.

Možné pripomienkovať do 19.4.2022 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/204