CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Rozpočtová klasifikácia - pripomienkovanie návrhu zmeny (1)

AKE07
5 rokov
AKE07 5 rokov

Názov materiálu: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Rezortné číslo: spis č. MF/019194/2016-421

Dátum začatia MPK: 28. 10. 2016

Dátum ukončenia MPK: 21. 11. 2016

Postup a lehota MPK: bežný, 15 pracovných dní

Dôvod skrátenia MPK: []

Kontaktná osoba: Iveta Pavlovská, @mfsr.sk">iveta.pavlovska@mfsr.sk

Materiál sa nachádza na stránke:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/952 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Pripomienky k materiálu: zasielajte v elektronickej podobe prostredníctvom Portálu Slov-Lex