CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

SODB - otázka k použitiu bežnej dotácie na dohody v nasledujúcom roku (No replies)

AKE144
1 rok
AKE144 1 rok

Ahojte, 

chcem poprosiť o vaše názory v súvislosti so sčítaním domov a bytov. Postupujete v súlade s usmerneniami Štatistického úradu?

Otázky:

Metodický pokyn Štatistického úradu SR č. 10900-0018/2020 z 5.mája 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov PV ŠS pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov v čl.8 hovorí:

  • Na nakladanie s finančnými prostriedkami poskytnutými obci dotáciou zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z.

Podľa Usmernenia k financovaniu úloh obcí pri sčítaní domov a bytov, čl. I., ktorý hovorí o časovom použití dotácie:

  • „za oprávnené výdavky z dotácie možno považovať úhradu nákladov, ktoré vzniknú obci od 1.júna 2020 do 12.februára 2021, t.j. počas doby sčítania domov a bytov.“
  • Toto obdobie teda presahuje rozpočtový rok.

Podľa § 8a ods. 5 Zákona č. 523/2004 Z.z.:

ØBežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka

  • Dotácia na PV ŠS na SODB v roku 2021 bola poskytnutá pred týmto termínom.

Súčasne, podľa § 19 ods. 2 Zákona č. 523/2004 Z.z.:

  • Verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou tých verejných prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s týmto alebo osobitným zákonom19) možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Na uvedené sa odvoláva aj metodické usmernenie Štatistického úradu v časti "otázky a odpovede".

Možno v tomto prípade považovať za osobitný zákon zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike alebo zákon č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého by bolo možné bežný transfer poskytnutý v roku 2020 použiť aj v roku 2021?

Vopred ďakujem za odpovede.