CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Usmernenie k používaniu funkčnej klasifikácie v oblasti školstva (No replies)

AKE04
7 rokov
AKE04 7 rokov

Dobrý deň všetkým,

na základe komunikácie Asociácie komunálnych ekonómov SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) preposielam oficiálne stanovisko MŠVVaŠ SR k používaniu novej funkčnej klasifikácie v oblasti školstva. Touto cestou chcem poďakovať MŠVVaŠ SR za ústretový prístup k riešeniu problému aplikácie novej funkčnej klasifikácie v oblasti školstva.Na základe výsledkov rokovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) so Štatistickým úradom SR a s Ministerstvom financií SR spresňuje MŠVVaŠ SR používanie funkčnej klasifikácie na 4. úrovni nasledovne:

Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.

Príklad:Ak sa v školskej jedálni stravujú žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy, pri rozpočtovaní a vykazovaní možno použiť kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci prvého stupňa resp. kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci druhého stupňa.

Uvedený postup je však možné použiť len na 4. úroveň funkčnej klasifikácie.Na ostatných úrovniach je potrebné v prípadoch, keď výdavok zahŕňa viaceré funkcie, urobiť podľa možností jeho rozpočítanie podľa vhodne zvolenej základne.

Príklad:Výdavky základných škôl zahŕňajú na 3. úrovni kódy funkčnej klasifikácie 09.1.2 Primárne vzdelávanie a 09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie. Pokiaľ sa výdavok týka celej základnej školy, rozpočíta sa napríklad v pomere podľa počtu žiakov v rámci primárneho vzdelávania a počtu žiakov v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Pre praktickú realizáciu rozpočítavania v účtovníctve môže organizácia zvoliť riešenie podľa svojho uváženia pokiaľ je v súlade s príslušnými účtovnými postupmi. Pri voľbe riešenia je však potrebné vychádzať z toho, že výkazy, ktoré organizácia predkladá (finančné výkazy v priebehu a na konci roka a účtovná závierka) majú v rámci možností verne odrážať ekonomickú realitu. Z toho vyplýva, že kódy funkčnej klasifikácie priradené k jednotlivým sumám výdavkov vo výkazoch majú zodpovedať ich definíciám. Ak priradenie kódu nie je možné urobiť priamo, je potrebné použiť rozpočítanie podľa zvoleného kľúča. Napríklad: nie je akceptovateľné vykázať celé výdavky plno organizovanej základnej školy na podpoložke 632 001 – Energie s funkčnou klasifikáciou 09.1.2 Primárne vzdelávanie a celé výdavky základnej školy na ostatných podpoložkách položky 632– Energie, voda a komunikácie s funkčnou klasifikáciou 09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie s argumentom, že sumárny rozpis na položke 632 na kódy funkčnej klasifikácie 09.1.2 a 09.2.1 už bude (približne) zodpovedať rozpisu podľa kľúča počtu žiakov.