CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh vyhlášky o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (No replies)

AKE07
1 mesiac
AKE07 1 mesiac

Cieľom návrhu vyhlášky je najmä sprehľadniť organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí (ďalej len „klub“), centra voľného času a školského internátu vydaním samostatnej vyhlášky o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorá nahradí vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte a vyhlášku Ministerstva školstva slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Možné pripomienkovať do 17.12.:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/769