CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Novela školského zákona (2)

AKE07
5 mesiacov
AKE07 5 mesiacov

Ministerstvo školstva dalo do pripomienkového konania (do 8.2.2021) návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Cieľom návrhu zákona je najmä

 • zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách,
 • zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách,
 • rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie,
 • otvorenie trhu s didaktickými prostriedkami,
 • úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka,
 • spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom,
 • zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania,
 • doplnenie možnosti osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky pre predprimárne vzdelávanie,
 • zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia,
 • zníženie množstva zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii a ku komisiám pri ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných školách
 • vytvorenie rámca pre väčšiu variabilitu pôsobenia škôl s organizačnými zložkami ako aj väčšiu variabilitu pri zabezpečovaní školského stravovania.

Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. septembra 2021 vzhľadom na začiatok školského roka.

Celý materiál je tu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-562