CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Predprimárne vzdelávanie (No replies)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Cieľom zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného  predprimárneho vzdelávania aj v „nesieťových“ zariadeniach do roku 2024, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním.

Vytvára sa najmä register týchto zariadení a upravuje sa ich financovanie – poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie. Zároveň sa upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.

Účinné od 10.7.2021.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/273/20210710