CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Školské a mládežnícke parlamenty (No replies)

AKE07
1 mesiac
AKE07 1 mesiac

Novela zákonov:

- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

- 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

- 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou

účinná od 1.1.2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/488/20220101