CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zriaďovanie materských škôl (No replies)

AKE07
1 mesiac
AKE07 1 mesiac

Od 1.6.2022 je účinný zákon č. 178/2022 Z. z., ktorý v čl. II (novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) zavádza možnosť pre regionálny úrad školskej správy zriaďovať materské školy, ak obec nevytvorí podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, nemožno určiť spádovú materskú školu alebo iný dôvod hodný osobitného zreteľa.

V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa doplnili povinné náležitosti školského vzdelávacieho programu o osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/176/20220601