CENTRUM ZNALOSTÍ - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Pripravuje sa novela zákona o účtovníctve (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Do pripomienkového konania bola predložená novela zákona o účtovníctve. Podľa predkladacej správy:

Navrhuje sa rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok (ďalej len „register“) o ďalšie právne formy právnických osôb, čím by všetky právnické osoby boli zaradené do verejnej časti registra. V záujme rozšírenia funkcionalít registra sa navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe, čo zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

Ustanovujú sa náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré nemajú vo svojom hmotnoprávnom predpise zadefinovaný obsah výročnej správy.

Upresňujú a zjednodušujú sa ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa ustanovujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu. Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby.

Ustanovuje sa najnižšia výška pokuty, pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky a výška pokuty, ktorú z rôznych dôvodov nie je možné odvodiť z celkovej sumy majetku, sa ustanovuje v absolútnej výške.

Materiál je dostupný na

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-256

 a je možné ho pripomienkovať do 11.6.2021.