CENTRUM ZNALOSTÍ - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zrušenie platieb 1- a 2-centovkami od 1.7.2022 (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Zákon č. 457/2021 Z. z. (novela zákona o cenách) s účinnosťou od 1.7.2022 fakticky ukončuje platby 1- a 2-centovými mincami:

Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/457/20220701