VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY POUŽÍVANIA

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vítame Vás na internetovom portáli www.ekomunal.sk (ďalej len „portál“). Jeho prevádzkovateľom je občianske združenie E –komunal klub, so sídlom Kanižská 254/34, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 42301696 (ďalej len „E – komunal klub“).

Cieľom portálu je vytvorenie a správa internetového centra znalostí, ktoré slúži na bezplatné vymieňanie informácií, zdieľanie problémov a ich riešení v sektore komunálnej ekonomiky. Tvoria ho komunálni ekonómovia pre komunálnych ekonómov, jeho používanie je verejné, bez nutnosti registrácie. Centrum znalostí sa člení na niekoľko kategórií, z dôvodu prehľadnosti a jednoduchšieho vyhľadávania riešených problémov a diskusií. Portál ďalej obsahuje metodické usmernenia, odborné stanoviská či odkaz na vybrané zákony s cieľom zhromažďovať odborné informácie a poskytuje priestor pre výmenu informácií aj formou blogových príspevkov a článkov.

Jeho cieľom je pomôcť zorientovať sa v diskutovaných problematikách, umožňuje získať rôzne informácie a postrehy k zaujímavým témam, vytvoriť priestor na výmenu skúseností, prípadne pomôcť pri riešení vybraných problémov. Vezmite však prosím na vedomie, že informácie zverejňované na tomto portáli nemusia byť odborne podložené, a že za ich obsah vždy zodpovedá príslušný autor príspevku a nie združenie E – komunal klub. Z tohto dôvodu prosím vždy zvažujte dôveryhodnosť zverejnených informácií.

Používaním portálu súhlasíte s nižšie uvedenými pravidlami, ktoré tvoria právne záväznú dohodu o pravidlách a podmienkach používania portálu medzi Vami a prevádzkovateľom. Ešte predtým ako začnete používať portál, ste povinný prečítať si tieto pravidlá. Prvým použitím portálu totiž vyhlasujete, že ste tieto pravidlá pozorne prečítali, súhlasíte s nimi bez výhrad, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním portálu robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito pravidlami. Užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na osobu používateľa.

POJMY A DEFINÍCIE

Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý používateľ pridal na portál.

Použitím“ alebo „používaním“ je uverejnenie alebo uverejňovanie príspevkov na portál alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).

Službou“ je umožnenie používania portálu a jeho sprístupnenie voči používateľom. Služba je bezplatná.

Notifikáciou“ sa rozumie súbor funkcií, ktoré prepájajú aktivitu používateľov na internetovej stránke s emailovou adresou.

Registrácia“ je vytvorenie užívateľského účtu a užívateľského mena na portáli.

Registrovaným“ sa používateľ stáva registráciou na portáli, pričom ako registrovaný má vlastné užívateľské meno a heslo.

Zrušenie registrácie“ znamená Vaše alebo naše odstúpenie od tejto dohody o pravidlách a podmienkach používania portálu v znení neskorších zmien a doplnení a má za následok znemožnenie ďalšieho používania portálu prostredníctvom Vášho užívateľského účtu.

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Vaša registrácia na portáli je dobrovoľná. Ak sa zaregistruje na www.ekomunal.sk, stáva sa z Vás registrovaný používateľ, ktorý môže využívať kompletnú ponuku služieb dostupných na portáli. V prípade ak sa na portáli nezaregistrujete, budete mať možnosť prehliadať si jednotlivé príspevky alebo ich časti, avšak nebudete môcť do diskusií priamo prispievať. Rovnako nebudete mať možnosť využívať ďalšie ponuky a služby centra znalostí dostupné výlučne pre registrovaných účastníkov.

Na portáli sa zaregistrujete prostredníctvom registračného formulára dostupného na www.ekomunal.sk v časti PRISPIEVATEĽ - VYTVORIŤ ÚČET. V registračnom formulári uvediete Vaše údaje v rozsahu: prihlasovacie meno, heslo, prezývka, e-mail, meno, priezvisko, zamestnávateľ, pracovné zaradenie (profesia).

Zvolené prihlasovacie meno a prístupové heslo budete používať pri každom prihlasovaní sa do portálu. Po vyplnení registračného formulára musíte vyjadriť súhlas so Všeobecnými pravidlami a podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov. Bez vyjadrenia súhlasu nie je možné registráciu úspešne dokončiť a získať postavenie registrovaného používateľa. Týmto bude Vaša registrácia úspešne dokončená. V prípade ak sa nezaregistrujete, budú sa na Vás tieto pravidlá a podmienky používania vzťahovať v primeranom rozsahu.

Vezmite prosím na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii musia byť úplné, správne a pravdivé. Ak sa dodatočne preukáže, že Vami poskytnuté údaje sú nepravdivé alebo o ich pravdivosti vznikne odôvodnená pochybnosť, bude E – komunal klub oprávnený Vašu registráciu zrušiť alebo poskytovanie služieb Centra znalostí dočasne obmedziť. Občianske združenie E – komunal klub nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Vám môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie. Pri uvedení nepravdivých údajov na seba zároveň preberáte zodpovednosť za prípadné porušenie príslušných právnych predpisov.

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie a ochranu osobných údajov riešia Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných pravidiel a podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ich ustanovenia.

Na portáli môžete uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením vo Vašom profile) a iný obsah vo forme príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto údaje a príspevky verejne dostupné a prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať Vaše údaje a príspevky.

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA CENTRA ZNALOSTÍ

E – komunal klub Vás žiada, aby ste v rámci diskusií vystupovali slušne, k ostatným diskutujúcim pristupovali s úctou a vyvarovali sa akýchkoľvek osobných útokov, vyhrážok, obťažovania a ohovárania. Zároveň vezmite prosím na vedomie, že centrum znalostí využívate na vlastné riziko a môžete byť pri tom vystavení rôznym textom, ktoré na Vás môžu pôsobiť nevhodne, môžete ich považovať za urážlivé alebo ich vnímať ako nepravdivé.

Na centre znalostí je zakázané zverejňovať príspevky, ktoré:
 • obsahujú vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • obsahujú vyhrážky a osobné útoky voči iným registrovaným používateľom alebo tretím osobám;
 • obsahujú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo subjekte;
 • obsahujú propagáciu násilia a otvorene alebo skrytou formou podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine;
 • obsahujú propagáciu vojny a násilia alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • obsahujú otvorenú alebo skrytú formu propagácie alkoholu, alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných a návykových látok, jedov, prekurzorov alebo zľahčujú užívanie uvedených látok;
 • ohrozujú fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narúšajú zdravie a emocionálny stav;
 • propagujú detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagujú výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby, navádzajú na ich kúpu alebo predaj;
 • otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ako aj akýmkoľvek produktom a službám;
 • obsahujú informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva;
 • sú opakovaným zverejnením rovnakých príspevkov, nezmyslených alebo nezrozumiteľných textov;
 • predstavujú iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb;
 • obsahujú akékoľvek informácie alebo osobné údaje o tretích osobách, pokiaľ k tomu tretia osoba neudelila svoj výslovný súhlas;
 • šíria obscénne, vulgárne a urážlivé materiály, ako aj materiály v rozpore so zákonom, pričom je zakázané zverejňovať aj odkaz na akékoľvek web stránky s takýmto obsahom;
 • obsahujú príspevky s erotickým obsahom;
 • sú písané v cudzom mene, alebo v ktorých sa diskutujúci vydáva za moderátora diskusného fóra, alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená;
 • obsahujú texty a informácie, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (napr. citáty), a to bez uvedenia ich autora, resp. zdroja použitých textov a informácií;
 • akýmkoľvek spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky.

V prípade, ak nebudete rešpektovať Všeobecné pravidlá a podmienky používania, najmä zverejníte príspevok, ktorý bude v rozpore s vyššie uvedenými zákazmi, bude tento Váš príspevok z diskusie odstránený.

NOTIFIKÁCIE

Pri vytvorení nového užívateľského konta je každému užívateľovi priradených 6 notifikácií (6 sledovaní tematických celkov). To znamená, že na mailovú adresu každého užívateľa budú prichádzať mailové upozornenia, že v sledovanom tematickom celku bol zadaný nový príspevok. Portál umožňuje používateľovi spravovať svoje notifikácie pre tematické celky, môže si ich jednoducho pridať či zrušiť.

Okrem notifikácie na zadanie nového príspevku do tematického celku si môže používateľ nastaviť sledovanie príspevkov v Centre znalostí, to znamená prijímanie e-mailových notifikácií o tom, že k danému diskusnému príspevku bola priradená nová odpoveď.

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO POUŽÍVATEĽA PRI VYUŽÍVANÍ CENTRA ZNALOSTÍ

Pri využívaní centra znalostí ste povinný dodržiavať nielen tieto Všeobecné pravidlá a podmienky používania, s čím ste vyjadrili výslovný súhlas pri Vašej registrácii, ale aj právne predpisy Slovenskej republiky. Zároveň súhlasíte s tým, že nebudete používať služby dostupné na portáli na účely, ktoré sú v rozpore s uvedenými Všeobecnými pravidlami a podmienkami používania alebo s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Publikovaním Vašich príspevkov v centre znalostí dávate občianskemu združeniu E – komunal klub súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetovej stránke www.ekomunal.sk a súhlas s ich verejným šírením a použitím prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu a mobilných aplikácií). Za Vaše príspevky zverejnené na www.ekomunal.sk nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu. Zároveň vyhlasujete, že v prípade ak použijete slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky (najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie), ste oprávnený takýto obsah zverejniť a získali ste všetky potrebné povolenia a oprávnenia vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie tohto obsahu na www.ekomunal.sk, vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

Kedykoľvek po Vašej registrácii na portáli máte právo požiadať E – komunal klub o zrušenie Vašej registrácie a občianske združenie je povinné Vašej žiadosti vyhovieť. Vašu žiadosť o zrušenie registrácie zašlite prosím na e-mailovú adresu forum@ekomunal.sk.

Ak sa domnievate, že akýkoľvek obsah zverejnený na www.ekomunal.sk porušuje tieto Všeobecné pravidlá a podmienky používania, prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť oznámili na e-mailovú adresu forum@ekomunal.sk, kde čo najpresnejšie identifikujete predmetný príspevok (zaslaním linku na predmetný príspevok).

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI E – KOMUNAL KLUBU PRI PREVÁDZKOVANÍ CENTRA ZNALOSTÍ

Nakoľko E – komunal klubu záleží na tom, aby bolo centrum znalostí miestom, kde prebieha inteligentná a prospešná diskusia, vyhradzuje si právo zasiahnuť v určitých prípadoch do jednotlivých diskusií, a to najmä z dôvodu porušenia týchto Všeobecných pravidiel a podmienok používania alebo právnych predpisov Slovenskej republiky.

V prípade ak Vaše príspevky porušujú tieto Všeobecné pravidlá a podmienky používania, je E – komunal klub oprávnený Váš príspevok odstrániť z diskusie. Okrem toho si E - komunal klub vyhradzuje právo pristúpiť k odstráneniu príspevkov alebo k dočasnému obmedzeniu poskytovania služieb na portáli aj v prípade registrovaných používateľov, ktorí síce priamo neporušujú Všeobecné pravidlá a podmienky používania, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných používateľov centra znalostí.

Pri závažnom alebo opakovanom porušení Všeobecných pravidiel a podmienok používania Vám môže byť poskytovanie služieb na portáli dočasne obmedzené (t.j. bude Vám dočasne zablokovaná možnosť prispievať do centra znalostí na určený čas). Rovnako, ak existuje na základe Vašich predchádzajúcich príspevkov podozrenie, že by Vaše ďalšie príspevky mohli porušovať pravidlá a podmienky, môže Vám byť obmedzená možnosť zúčastniť sa vybraných diskusií. Pokiaľ Vaše príspevky a Vaša aktivita na diskusnom fóre porušuje Všeobecné pravidlá a podmienky používania obzvlášť závažným spôsobom alebo opakovane zverejňujete nevhodné príspevky, ktoré hrubo porušujú etické princípy a uvedené pravidlá a podmienky, môže E – komunal klub pristúpiť k zrušeniu Vašej registrácie na portáli.

Vezmite prosím na vedomie, že E – komunal klub odstráni Vaše diskusné príspevky aj keď ju o to požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude namietať nepravdivosť informácii alebo poškodzovanie dobrého mena alebo povesti. V takom prípade E – komunal klub môže uvedenej právnickej alebo fyzickej osobe poskytnúť Vaše identifikačné údaje za účelom podniknutia príslušných právnych krokov.

Na porušenie Všeobecných pravidiel a podmienok používania, na odstránenie jednotlivého príspevku alebo celej diskusie, na obmedzenie poskytovania služieb na portáli, a tiež na zrušenie registrácie Vás E – komunal klub upozorní buď priamym príspevkom moderátora do diskusie porušujúcej tieto pravidlá alebo zaslaním upozorňujúceho e-mailu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. E – komunal klub nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Vám môže v tejto súvislosti vzniknúť.

Ďalej si E – komunal klub vyhradzuje aj právo:
 • aktualizovať a meniť tieto Všeobecné pravidlá a podmienky používania, a preto Vám odporúča vždy sa oboznámiť s ich aktuálnym znením;
 • prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne;
 • kedykoľvek vykonať technickú odstávku www.ekomunal.sk a jeho služieb, a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia;
 • vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto pravidiel a podmienok alebo z právnych predpisov Slovenskej republiky.
E – komunal klub je okrem iného povinný poskytovať súčinnosť na základe oprávnenej výzvy štátnych orgánov Slovenskej republiky a iných oprávnených fyzických a právnických osôb.

ZODPOVEDNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA E - KOMUNAL KLUB A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ako registrovaný používateľ ste oprávnený v rámci centra znalostí zverejňovať Vaše názory a informácie rôzneho druhu, avšak E – komunal klub na prenos týchto informácií nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácií, informácie nezostavil ani ich neupravil. E – komunal klub nezodpovedá za informácie prenášané, zverejnené alebo uložené na www.ekomunal.sk. Vaše príspevky do diskusií a iné informácie a obsah Vami zverejnený vyjadrujú výlučne Vaše názory a E – komunal klub nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s Vami prezentovanými názormi, obsahom Vašich príspevkov a diskusií v komunikácii prebiehajúcej medzi Vami a inými registrovanými používateľmi centra znalostí. Za Vaše príspevky a aktivity na centre znalostí zodpovedáte predovšetkým Vy.

Tieto Všeobecné pravidlá a podmienky používania sú platné odo dňa 25.05.2018.

Tím E – komunal klubu