ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvod

Osobné údaje sa snažíme používať spôsobom, ktorý je férový a transparentný. Záleží nám na tom, aby bolo zrozumiteľné, ako budú osobné údaje použité a aby používateľ vedel zvážiť ich poskytnutie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom budú osobné údaje spracovávané a chránené, sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných pravidiel a podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ich ustanovenia.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

2. Prevádzkovateľ

Občianske združenie E – komunal klub, so sídlom Kanižská 254/34, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 42 301 696 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) prevádzkuje webový portál www.ekomunal.sk (ďalej len „portál“). Cieľom portálu je vytvorenie a správa centra znalostí, ktoré slúži ako databáza poznatkov na bezplatné vymieňanie informácií, zdieľanie problémov a ich riešení v sektore komunálnej ekonomiky. Tvoria ho komunálni ekonómovia pre komunálnych ekonómov, jeho používanie je verejné. Portál ďalej obsahuje metodické usmernenia, odborné stanoviská či odkaz na vybrané zákony s cieľom zhromažďovať odborné informácie a poskytuje priestor pre výmenu informácií aj formou blogových príspevkov a článkov. Umožňuje získať rôzne informácie a postrehy k zaujímavým témam, vytvoriť priestor na výmenu skúseností, prípadne pomôcť pri riešení vybraných problémov.

3. Pojmy

„Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý používateľ pridal na portál.

„Použitím“ alebo „používaním“ je uverejnenie alebo uverejňovanie príspevkov na portál alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).

„Službou“ je umožnenie používania portálu a jeho sprístupnenie voči používateľom. Služba je bezplatná.

„Používateľ“ je užívateľ portálu, ktorý použil alebo používa portál. Je dotknutou osobou, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

„Registrácia“ je vytvorenie užívateľského účtu a užívateľského mena na portáli.

„Registrovaným“ sa používateľ stáva registráciou na portáli, pričom ako registrovaný má vlastné užívateľské meno a heslo.

„Zrušenie registrácie“ znamená odstúpenie od dohody o pravidlách a podmienkach používania portálu medzi registrovaným používateľom a prevádzkovateľom a má za následok znemožnenie ďalšieho používania portálu prostredníctvom užívateľského účtu.

4. Spracúvané osobné údaje

4.1. Registračné a profilové údaje na poskytovanie služby

Osobné údaje registrovaných používateľov sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. vykonanie opatrení pred registráciou na základe vyplnenia registračného formulára a následné používanie portálu používateľom. Aj bez registrácie, t. j. poskytnutia týchto údajov si však používateľ môže internetovú stránku prehliadať, nemôže ale využívať všetky služby, najmä nemôže komunikovať s ostatnými používateľmi a vytvárať a zverejňovať v centre znalostí vlastný obsah. Poskytnutie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, je dobrovoľné. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie a obsluha centra znalostí, chronologické zoraďovanie príspevkov a ochrana práva jednotlivcov tak, aby nemohlo dôjsť k zásahu do ich práv a slobôd.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje o registrovaných používateľoch:
 1. prihlasovacie meno a heslo,
 2. prezývka,
 3. e-mail,
 4. meno a priezvisko,
 5. zamestnávateľ a pracovné zaradenie (profesia).

Osobné údaje sú požadovaní v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zachovania odbornej diskusie. Pri používaní internetovej stránky si v profile, ktorý vznikne pri registrácii, môže registrovaný používateľ uviesť fotografiu, svoju prezentáciu a ďalšie údaje.

4.2. Údaje v diskusných príspevkoch

Ďalšie údaje registrovaný používateľ môže, ale nemusí poskytnúť ich zverejnením na portáli v diskusiách, blogoch, komentároch, atď. Niektoré z údajov v diskusných príspevkoch môžu mať charakter osobného údaju, preto, prosím, berte na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodnete ich zverejniť na portáli.

Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňujú používatelia na portáli. Zároveň nenesieme zodpovednosť ani za ich kontrolu a to, ako používajú získané údaje používateľa ostatní používatelia stránky. Preto by ste mali byť opatrný pri výbere údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom portálu.

Sprístupňovanie diskusných príspevkov ako prejavu osobnej povahy diskutujúceho je dobrovoľné. Príspevky diskutujúcich sú zverejnené výlučne na stránkach centra znalostí. Spracúvané osobné údaje sú zverejnené výlučne v rámci portálu www.ekomunal.sk.

4.3. Užívateľské údaje

Aj pri bežnom prehliadaní portálu bez registrácie a/alebo prihlásenia zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Rešpektujeme Vaše súkromie. Avšak na to, aby sme Vám boli schopní poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť o Vás základné informácie. Niektoré z týchto informácií majú povahu osobných údajov.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Sú uložené buď prechodne v operačnej pamäti vášho zariadenia, ktoré používate na prezeranie webových stránok (cookies relácie) alebo trvalo na pevnom disku (trvalé cookies). Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, preferovaný jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať a návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Na našich webových stránkach používame súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení – funkčné cookies, analytické cookies, cookies pre zlepšenie výkonu webu a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Funkčné cookies sú nevyhnutné a pomáhajú zabezpečiť základnú funkčnosť našich webových stránok. Cookies pre zlepšenie výkonu zrýchľujú spracovanie vašich požiadaviek na náš web a umožňujú si zapamätať vaše predvoľby na stránkach. Analytické cookies používame pre účely zlepšenia našich webových stránok. Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci používajú naše stránky. Prostredníctvom týchto nástrojov sledujeme aktivity návštevníkov našich webových stránok, ich základné demografické údaje bez ukladania osobných údajov. Údaje, ktoré zbierame sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale používatelia majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, používatelia si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies môžete získať napríklad prostredníctvom nasledovných odkazov:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome)
 • https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);
 • http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 • https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer).

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org.

4.4. Marketing

Ak na určitú funkciu budú potrebné ďalšie údaje (napr. na zasielanie newslettera e-mailom alebo na marketingové účely), vopred Vás požiadame o výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak ste sa prihlásili na odber a zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Vašu emailovú adresu; v každom takom emaile budete mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu newslettra.

5. Používanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

5.1. Poskytovanie Služby

Získané osobné údaje spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej služby na portáli na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), čo zahŕňa najmä:

 • umožnenie komunikácie na portáli s ostatnými používateľmi,
 • založenie, vedenie a správa konta používateľa vytvoreného registráciou,
 • informovanie o aktivite na portáli (napr. odpoveď na diskusný príspevok, zadanie novej otázky a pod.).

5.2. Vylepšovanie portálu

Keďže máme oprávnený záujem na vylepšovaní portálu, udržaní zmluvného vzťahu a ochrane používateľov portálu, osobné údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:

 • zlepšovanie dizajnu a optimalizáciu obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje portál,
 • informovanie o zmenách na portáli, podmienok jeho používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú portálu,
 • dohľad nad zákonnými a etickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na obsah zverejňovaných príspevkov.

Emailom preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie portálu ako aj oznámenia súvisiace s používaním portálu (napr. upozornenia na porušenie Všeobecných pravidiel a podmienok používania a pod.).

5.3. Marketing

Ak na určitú funkciu budú potrebné ďalšie údaje (napr. na zasielanie newslettera e-mailom alebo na marketingové účely), vopred Vás požiadame o výslovný súhlas na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (t.j. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov). Ak ste sa prihlásili na odber a zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Vašu emailovú adresu; v každom takom emaile budete mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu newslettra.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Registračné a profilové údaje spracúvame po dobu trvania registrácie na portáli. Na prípadné zistenie alebo riešenie protiprávneho konania na portáli a ochranu ostatných používateľov (dôkazné účely) si uchovávame zálohovanú kópiu údajov v našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 3 rokov od skončenia registrácie.

Spracúvanie registračných a profilových údajov môže používateľ kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zruší svoju registráciu na portáli zaslaním emailu na forum@ekomunal.sk – t.j. odstúpi od zmluvy v zmysle Všeobecných pravidiel a podmienok používania; to bude mať za následok vymazanie osobných údajov z profilu na portáli – údaje nebudú verejne dostupné. Texty diskusných príspevkov zostávajú na portáli, keďže je to podstata celej služby, ktorú poskytujeme. Počas trvania registrácie má používateľ možnosť odstrániť svoje diskusné príspevky zo zobrazovania na portáli.

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na súhlase, uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. Súhlas udelený na marketingové účely môžete odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. Ak to nie je možné, tak zaslaním žiadosti na email forum@ekomunal.sk. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7. Bezpečnosť osobných údajov

7.1. Bezpečnostné opatrenia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré mu poskytol používateľ, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým GDPR.

Využívame niekoľko úrovní zabezpečenia, softvérové a hardvérové zabezpečenia, vrátane brány firewall a šifrovanie dát určených k ochrane osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Avšak, aj napriek snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Používanie portálu preto znamená, že používateľ je ochotný prijať toto riziko.

7.2. Zodpovednosť

Na portáli môžete uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením vo Vašom profile) a iný obsah vo forme príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto údaje a príspevky verejne dostupné a prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať Vaše údaje a príspevky. Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od prevádzkovateľa rozumné požadovať.

7.3. Odkazy na iné stránky

Portál môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie týchto webových stránok, vrátane poskytovania osobných údajov, je na vlastné riziko používateľa. Odporúčame preto, aby ste si skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

8. Práva a možnosti používateľa

V súvislosti s osobnými údajmi, máte nižšie uvedené práva a možnosti. Ak chcete niektorú z týchto možností využiť, môžete sa obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov emailom na: forum@ekomunal.sk.

8.1. Právo na prístup k údajom

Používateľ má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje používateľa, ktoré sa ho týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov používateľa. Informácie budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ používateľ nepožiada o iný spôsob.

8.2. Právo na opravu a doplnenie údajov

Používateľ má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho používateľ požiada.

Osobné údaje v konte používateľa môžete kedykoľvek opraviť, doplniť a aktualizovať v časti „Upraviť informácie o mne“. Odporúčame Vám tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máte problém s aktualizáciou Vašich údajov, kontaktujte prevádzkovateľa.

Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • používateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 8.6.,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Používateľ nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov používateľov na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť používateľa je dôvodná.

Spracúvanie registračných a profilových údajov môže používateľ kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zruší svoju registráciu na portáli zaslaním emailu na forum@ekomunal.sk – t.j. odstúpi od zmluvy v zmysle Všeobecných pravidiel a podmienok používania; to bude mať za následok vymazanie osobných údajov z profilu na portáli – údaje nebudú verejne dostupné. Texty diskusných príspevkov zostávajú na portáli, keďže je to podstata celej služby, ktorú poskytujeme. Počas trvania registrácie má používateľ možnosť odstrániť svoje diskusné príspevky zo zobrazovania na portáli.

8.3. Právo na vymazanie

Používateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 8.6., a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a používateľ žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. používateľ namietal voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi používateľa.

Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

8.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ používateľ žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu používateľa.

Používateľ bude prevádzkovateľom informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

8.5. Právo na prenosnosť

Používateľ má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu používateľa alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

8.6. Právo namietať

Používateľ má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jeho osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ používateľ namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa písm. b., jeho osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami používateľa, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

8.7. Právo odvolať súhlas

Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

8.8. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

9. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Osobné údaje môžeme spracúvť aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:

 • webhostingu,
 • správy obsahu portálu,
 • vývoja portálu
 • správa emailov - email marketing software.

10. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie portálu alebo zmenili existujúce). O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov Vás budeme informovať zaslaním emailovej notifikácie.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov predstavujú plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR, v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov.

Akékoľvek zmeny týchto pravidiel budú zverejnené na webovej stránke www.ekomunal.sk, a preto odporúčame, aby ste tieto pravidlá ochrany súkromia a cookies pravidelne kontrolovali.

  Tieto Zásady sú platné od 25.5.2018